Kirsi Mäkinen
M.Sc, doctoral student

Place, Embodiment and Practice – The Lived and Material meanings of Urban Woods and Forest Suburbs. Ph.D dissertation, Silviculture, University of Helsinki

Tutkin kaupunkiviheralueiden ja erityisesti kaupunkimetsien merkityksiä asukkaille yhdistäen metsätieteisiin humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Yhdistävänä tekijänä on metsien ja viherympäristön kokeminen asuinympäristönä, sekä luontona että kulttuurina, ja näiden näkökulmien sekä niiden tuomien mahdollisuuksien sisällyttäminen kaupunkiviheralueiden hoitoon ja suunnitteluun. Tutkimusalueeni ovat niin kutsuttuja metsälähiöitä ja metsäkaupunkeja, joiden avulla selvitän, miten kaupunkimetsät ja viheralueet liittyvät ihmisten arkeen, paikallistietoon ja erilaisiin käytäntöihin.

Käytän menetelmänä kävelyhaastatteluja, joissa asukkaiden ja ympäristön suhde näyttäytyy monimuotoisena. Käveleminen on arkinen näkökulma lähiympäristön hahmottamiseen ja liikkumiseen. Se on sidottua ympäristöönsä ja siten aina myös ympäristön kokemista ja tulkitsemista. Kävely ei ole vain ulkoilua, liikuntaa tai jalankulkua liikkumismuotona; se voi olla myös matkantekoa, liikkumisen tapojen ja reittien valitsemista, ympäristön tutkimista ja löytämistä ja omien polkujen tallaamista. Kävely on myös metsän kokemisen tapa. Kun metsätieteissä metsämaisemaa perinteisesti arvioidaan visuaalisesti, ulkoillessa metsä koetaan liikkumalla, ei vain näköaistin, vaan kaikkien aistien ja kehon avulla. Tulevissa artikkeleissa selvitän, mitä asukkaat kertoivat asumisestaan metsälähiöissä ja millaiset reitit ja ympäristöt heille ovat tärkeitä. Tietoa voidaan hyödyntää viheralueiden arvojen ja käyttötapojen ymmärtämisessä, reittien ja liikkumisen merkitysten ja asuinympäristön laadun arvioinnissa.

Kävelyreittejä ja maisemia Kurkimäestä ja Haagasta (otteita reittiaineistosta):


Kuljettuja reittejä Helsingin Kurkimäessä.


Polku puutarhapalsta-alueella Haagassa.


Näyttelijäntien kävelymaisemaa Pohjois-Haagassa.


Ida Aalbergin puiston metsäpolkuja.

Contact information

Kirsi Mäkinen
University of Helsinki
Department of Forest Ecology
PL 27, FI-00014 Helsingin yliopisto