Jatko-opiskelu Tutkimushankkeet Tutkimuksen arvioinnit Konferenssit ja seminaarit Yhteystiedot

Sukupuolentutkimus
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PL 59
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite:
Unioninkatu 38 E, 2 krs.
Topelia
Kampuskartat

Puhelin 02 941 233 87
sukupuolentutkimus@helsinki.fi

Yhteystiedot

Henkilöstö

EsteettömyysFlamma

Tutkimus

Sukupuolentutkimuksen oppiaine on tutkimusintensiivinen ja se linkittyy tiiviisti kansainväliseen ja kansalliseen feministiseen tutkimukseen. Tekemämme tutkimus on kansainvälistä huipputasoa, aidosti monitieteistä ja lähtökohdiltaan moniäänistä. Se käy vuoropuhelua useiden tieteenalojen kanssa ja ottaa osaa erilaisiin tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Tutkimuksemme on usein myös kriittistä, normeja rikkovaa ja hierarkioita kyseenalaistavaa. Se saa voimaa oppiaineemme yhteisöllisyydestä ja vapaasta ajatustenvaihdosta konferensseissamme, seminaareissamme ja oppiaineemme käytävillä. Intohimoinen suhtautumisemme tutkimukseen näkyy myös opetuksessamme.

Harjoitamme tieteenalarajat ylittävää tutkimusta erityisesti kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen rajapinnoilla. Tällä hetkellä teemme tutkimusta seuraavilla kentillä: feministinen filosofia, teoria ja ajattelu; sukupuolen ja politiikan tutkimus; feministinen kulttuurintutkimus; ja feministiset metodologiat. Oppiaineen tutkijoita kiinnostavia teemoja ovat mm. intersektionaalisuus, queer-tutkimus, käsitehistoria, globaalin ja lokaalin kohtauspisteet, ja organisaatioiden ja johtamisen tutkimus.

Sukupuolentutkimuksesta voi valmistua filosofian tohtoriksi humanistisen tiedekunnan kautta. Lue lisää.

Helsingin yliopistossa toimii sukupuolentutkimuksen alan monitieteinen tohtoriohjelma Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta (SKY). Lue lisää.

Oppiaineen tutkimusprojektit

Käynnissä olevat tutkimusprojektit löytyvät erilliseltä sivulta.

Mitä henkilökuntamme tutkii

Anna Elomäen Suomen akatemian rahoittama tutkijatohtorihanke Taloutta kasvattava tasa-arvo? Tasa-arvopolitiikan ja vaikuttamistyön taloudellistuminen Euroopan unionissa käsittelee tasa-arvon taloudelliseen hyötyyn vetoavan retoriikan yleistymistä. Elomäen tutkimus keskittyy talouden, tasa-arvon ja feministisen politiikan kytköksiin Suomessa ja EU-tasolla. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Julian Honkasalo is Kone Foundation postdoc scholar in gender studies at the University of Helsinki as well as a PhD candidate in politics at The New School for Social Research (NYC). Honkasalo’s research project "Unfit for Citizenship: Eugenics and the Pathologization of Gender Nonconformity" (2015-2018) advances and reconstructs earlier scholarly literature on 20th century eugenic discourses by examining sex reassignment -related sterilization legislation in Scandinavian countries from a Foucaultian, genealogical perspective. >>Research Database Tuhat

Marjaana Jauholan Akatemiatutkijahanke Sukupuolittunut poliittinen väkivalta ja kaupunkien katastrofien jälkeinen jälleenrakennus (2015-20) tarkastelee luonnonkatastrofien jälleenrakennusavun ja ns. katastrofisietokyvyn sukupuolittuneita ideologioita elämänkerrallisen etnografian keinoin Bhujin kaupungissa Gujaratin osavaltiossa Intiassa. Tutkimuksen teoria ja tutkimusmenetelmät hyödyntävät Jauholan aiempaa tutkimusta Acehin maakunnassa Indonesiassa (2006-16) kriisien sukupuolittuneesta luonteesta. Hanke tutkii yhtäaikaisesti taloudellisten, poliittisten ja juridisten reformien hallintaa sekä eletyn kokemuksen politisoitumista kysymyksiin epätasa-arvosta ja syrjinnästä. Hankkeen kotisivu: http://scrapsofhope.fi/. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Marjut Jyrkisen johtama tutkimushanke Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: Politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa (WeAll) tarkastelee millaiset tekijät tukevat ja toisaalta rajoittavat erilaisten ihmisten mahdollisuuksia työelämässä. Monitieteiseen tutkimuskonsortioon kuuluvat Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ja Hanken Svenska handelshögskolan. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto. Hankkeen kotisivu: weallfinland.fi. >> Tuhat-tutkimustietotietokanta

Katja Kahlina’s Marie Skłodowska-Curie project “ANTILGBT” (2016-2018) explores the emergence and functioning of anti-LGBT organising in the Balkans with the specific focus on the transnational dimension of this anti-emancipatory social mobilising and its implications for the theories of democracy and citizenship. Katja’s research interests/fields of expertise include transnational LGBT and anti-LGBT politics; nationalism and citizenship; social movements; queer, feminist and postcolonial theories. >>Research Database Tuhat

Johanna Kantolan Akatemiatutkijahankkeessa Naistapaisia toimijoita vai maskuliinisia instituutioita? Sukupuoli, valta ja puoluepolitiikka Suomessa (2012–2018) tutkitaan puolueiden sukupuolistuneita käytäntöjä. Kantola on Suomen Akatemian (2016–2020) ja Helsingin yliopiston (2015–2017) tutkimusmäärärahojen rahoittaman tutkimushankkeen Gender and Power in Reconfigured Corporatist Finland (GePoCo) (2015-2020) johtaja ja Koneen säätiön rahoittaman Tasa-arvovaje -työryhmän jäsen (www.tasaarvovaje.fi). Kantola on sukupuolen ja politiikan, Suomen ja Euroopan unionin tasa-arvopolitiikan asiantuntija sekä perehtynyt valtion, intersektionaalisuuden ja representaation kysymyksiin feministisessä poliittisessa teoriassa. Gender and Power in Reconfigured Corporatist Finland valaisee suomalaisen yhteiskunnan ja poliittisen päätöksenteon sukupuolistuneita vallan järjestyksiä. Monitieteellinen tutkimusprojekti liikkuu sukupuolen-, politiikan-, työelämän- ja Eurooppa -tutkimuksen aloilla. Hankkeessa analysoidaan korporatismia paikallisella tasolla ammattiyhdistysliikkeiden toiminnassa, tutkitaan korporatistisia neuvotteluprosesseja kansallisella tasolla ja ylikansallisessa eurooppalaisessa kontekstissa. Hankkeen kotisivu: http://blogs.helsinki.fi/ge-po-co/. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Mira Karjalaisen Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston WeAll-hankkeen ja Työsuojelurahaston tukemassa hankkeessa Mielentekniikat ja muuttuvat työn rajat (2015–2020) tutkitaan työn rajojen hämärtymistä, uushenkistä työtä ja mielentekniikoita kuten mindfulnessia organisaatioissa. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Paula Koskinen Sandberg (FT) työskentelee tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa Gender and Power in Reconfigured Corporatist Finland-hankkeessa. Koskinen Sandbergin tutkimus keskittyy samapalkkaisuuteen, työmarkkinoiden sukupuolittuneeseen rakenteeseen, tasa-arvopolitiikkaan ja kolmikantaiseen päätöksentekoon. >>Profiili tutkimustietokannassa

Jukka Lehtonen (vanhempi tutkija, VTT, kasvatussosiologian dosentti), työskentelee WeAll-tutkimusprojektissa, jossa tutkitaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä. Lehtonen analysoi intersektionaalisesti ei-heteroseksuaalisten ja transnuorten koulutus- ja työelämäkokemuksia sekä moninaisia tekstejä ja sitä, miten niissä rakentuvat risteävät erot ja normatiivisuudet (media, opetussuunnitelmat, oppikirjat, tutkimukset ja muut aineistot). >>Tuhat-tutkimustietokanta

Johanna Oksalan tutkimus sijoittuu feministisen teorian ja poliittisen filosofian yhtymäkohtiin. Keskeisiä aihepiirejä ovat feministinen kapitalismin kritiikki, feministinen fenomenologia ja Foucault'n feministiset sovellukset. Oksalan Akatemiatutkijahanke Feministisen politiikan tulevaisuus: sukupuoli, taloudellinen globalisaatio ja uusliberalistinen hallinnointi (2012-2017) pyrkii vastaamaan feministisen politiikan tämänhetkisiin haasteisiin. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Elina Penttisen Haavoittuvuuden haltuunotto: henkisen väkivallan kokemus ja toipuminen -tutkimushankkeen tavoitteena on painottaa henkisen väkivallan elettyä kokemusta ja tukea jokaisen tutkimukseen osallistuvan omaa kykyä sanoittaa omaa kokemustaan ja vahvistaa omanarvon tunnetta traumaattisten kokemusten jälkeen. Tutkimus tuottaa uutta väkivallan tutkimusta purkaen mielen ja kehon kahtiajaottelua. Hanke perustuu Penttisen kehittämään uuteen mindfulness-perustaiseen metodologiaan Joy and International Relations: a new methodology (Routledge 2013). >>Tuhat-tutkimustietokanta

Tuija Pulkkisen tutkimus kohdistuu filosofiaan sekä aate- ja käsitehistoriaan feministisen teorian ja poliittisen ajattelun alalla. Pulkkinen tutkii parhaillaan oman aikamme feminististen teoreetikoiden erilaisia lähestymistapoja filosofiaan, erityisesti ontologiaan, näiden eri lähestymistapojen välistä "filosofian politiikkaa," sekä eri filosofisten lähestymistapojen seurauksia feministiselle ja queer -politiikalle. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Dušica Ristivojević is working on a book project that looks at the interactions between China's repositioning in the modern world order and transnational social organizing around gender issues. She works in the areas of interdisciplinary Chinese studies, media studies, and international relations, and has an enduring interest in thinking about the politics if women’s and human rights, digital ethnography of social movements and decolonization of social change.

Milja Saari (VTT) työskentelee tutkijatohtorina Gender and Power in Reconfigured Corporatism in Finland (GePoCo -tutkimushankkeessa (2015–2020)). Saaren tutkimus keskittyy sukupuolen, luokan, etnisyyden, vallan ja korporatismin risteämiin erityisesti suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen toiminnassa. Näitä risteämiä tutkitaan feministisen uusinstitutionalismin ja sukupuolistuneiden valtajärjestyksien näkökulmasta. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Antu Soraisen Akatemiatutkijahankkeessa (2014–2019) tutkitaan testamentteja ja perintövarallisuutta seksuaalisesti marginalisoiduissa ryhmissä (antusorainen.com). Perintöjärjestelmä ja -lainsäädäntö perustuvat länsimaissa avioliiton ja biologisten jälkeläisten kulttuuriselle mallille, johon useimpien seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten elämä ei sovi. Testamentti tarjoaa heille mahdollisuuden tukea itselleen läheisimpiä ihmisiä ohi juridisen sukulaisuusmallin. Tutkimuksessa selvitetään, missä laajuudessa lesbot ja homot Suomessa käyttävät testamenttia, mitä puutteita vallitsevassa lainsäädännössä heidän kannaltaan on ja mikä merkitys perintöjärjestelmällä on tälle kansantaloudessa näkymättömälle ryhmälle. Tutkimuksella on merkitystä sosiaalipolitiikan, yhteiskunnallisen näkyvyyden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi Suomessa. Sorainen johtaa myös Akatemiahanketta CoreKin - Sukulaisuuden syrjien kontrastointi ja uudelleenkuvailu (2016-2020). Projektin kotisivu: www.corekin.fi. >>Tuhat-tutkimustietokanta


Tekeillä olevat väitöstyöt

Anna Avdeeva’s PhD project Attachment Parenting in Contemporary Russia is focused on how originally Western form of intensive mothering is localized in the context after-egalitarian post-socialist society and how it re-considers and re-shapes the firmly established forms of kinship. >>Research Database Tuhat

Hanna Etholénin väitöskirja "I can't explain why I like it": Depictions of women's heterosexual desire in erotic autofiction tarkastelee seksuaalisen halun kokemuksen kuvauksen puutetta eroottisessa kaunokirjallisuudessa. Halua tarkastellaan suhteessa postfeministiseen haluttavuuteen, pornografiaan, toimijuuteen ja mahdollisuuteen purkaa heteroseksuaalisuuteen liittyviä normeja. Tutkimus yhdistää kirjallisuudentutkimukseen feministisiä ja queer-teorioita seksuaalisuudesta. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Elina Halttunen-Riikonen: Ekologinen ja sosiaalinen relationaalisuus: Luce Irigarayn ajattelu näkökulmana ympäristökysymyksen ja feminismin yhteiseen perustaan.

Henri Hyvösen väitöskirjassa The Meaning of Self-care that Increases Occupational Well-Being in Men’s Lives tarkastellaan miesten itsehoivaa, eli omasta ruumiillisesta ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtimista. Tutkimuksessa selvitetään, millaisiksi miehet kokevat työelämän itsehoivaa koskevat vaatimukset ja kuinka itsehoiva on yhteen sovitettavissa miesten käsityksiin omasta sukupuoli-identiteetistä ja kehosta. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Astrid Joutsenon väitöskirja At the Intersection of Motherhood and Creative Work: Momblogs as Affective Labor Narratives tutkii äitiyttä ja luovaa työtä äitiblogeissa. Tutkimus erittelee kerrostunutta affektiivista työtä, siitä kertomista ja sukupuolittumista. Tutkimus yhdistelee feminististä teoriaa, sosiaalisen median tutkimusta ja autoetnografista kokeilevaa tutkimusmenetelmää.

Nina Järviö työstää väitöskirjaa, jossa hän tarkastelee suomalaisten kansalaisvaikuttajien työtä Tahdon2013-kansalaisaloitekampanjassa ja sukupuolen juridista vahvistamista säätelevän translain uudistamispyrkimyksissä. Huomioiden keskustelut eurooppalaistuneista LHBTI-ihanteista tutkimus tarkastelee seksuaalisuuden, sukupuolen, uskonnon ja kansallisuuden rakentumista ja purkamista. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Ville Kainulaisen (Kasvatustieteen maisteri) monitieteinen etnografinen väitöstutkimus käsittelee ammattiliiton luottamusmiesten asemaa naisvaltaisella matalapalkkaisella yksityisellä palvelusektorilla. Hänen tutkimuksensa keskiössä on suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen tarkasteleminen sukupuolen, yhteiskuntaluokan ja etnisyyden – sekä niiden välisten yhteenkietoutumien näkökulmasta. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Sanna Karhun väitöskirjan From Violence to Resistance – Judith Butler’s Critique of Norms aiheena on sosiaalisten normien ja väkivallan suhde Butlerin tuotannossa. Tutkimus tarkastelee sukupuolta, seksuaalisuutta ja rotua väkivaltaisina normeina keskittyen muutoksen ja vastarinnan mahdollisuuteen. Tutkimus yhdistelee feminististä teoriaa ja filosofiaa sekä queer-teoriaa. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Heini Kinnusen väitöskirjaprojektissa The Concept of public sphere: Negotiating the politics of feminism and the Left in the Works of Iris Marion Young, Seyla Benhabib, and Nancy Fraser analysiodaan julkisuuden käsitteen käyttöä kolmen merkittävän feministisen politiikan teoreetikon argumentaatiossa 1980-luvulta tähän päivään. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Maija Lähteenmäen väitöskirja Queer-ajan mahdollisuudet ajan politiikalle selvittää, millaisia uusia tapoja ymmärtää poliittista muodostuu, jos politiikassa väistämättä mukana oleva aikaulottuvuus ymmärretään queer-teorian kautta. Tutkimus yhdistää queer-ajan ja ajan politiikan teoretisointia.

Soraja Nasser El-Dine tutkii väitöskirjassaan Negotiating the New Normal: Gender and the Normalisation of Cosmetic Surgery in Lebanon kauneuskirurgian normalisoitumista ja sen vaikutusta sukupuolen rakentumiseen Libanonissa. Tutkimuksen aineisto perustuu etnografisen osallistuvaan havainnointiin Libanonin pääkaupungissa Beirutissa, ja siinä tarkastellaan sekä miesten että naisten kauneuskirurgian käytölle antamia merkityksiä.

Soili Petäjäniemi-Brown valmistelee väitöskirjaa Judith Butlerin varhaistuotannosta. Tutkimus valottaa Butlerin varhaisajattelun dekonstruktionistisia, dialektisia ja retorisia ulottuvuuksia ja kyseenalaistaa oletuksen Butlerin ”eksistentiaalisesta vaiheesta”. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Teija Rantalan väitöskirjan Lines of maternal calling -Examining aspirations of religious women within postmethodology aiheena on naiset ja naisten toiveet liittyen naiseuteen ja äitiyteen vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä Suomessa. Erityisen kiinnostuksen kohteena on se, miten eettisesti tutkia eroja vähemmistöryhmän sisällä poststrukturalistisen metodologian avulla. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Heta Rundgren pureutuu ranskankielisessä väitöskirjassaan realististen kerrontakonventioiden avulla luodun tekstimaailman mieskeskeisyyden ongelmaan. Haasteena on tuoda esiin etenkin queerin ja feminiinin käsitteiden eroja ja yhteyksiä lukien innovatiivisesti niin Judith Jack Halberstamia kuin Hélène Cixous’ta romaaniaineistona Doris Lessingin, Virginie Despentes’in, Märta Tikkasen ja Stieg Larssonin teoksia. >>Tuhat-tutkimustietokanta

Ada Schwanck tutkii väitöskirjassaan Facing Silence: Witnessing Trauma Narratives sukupuolistunutta väkivaltaa ja traumaa taiteellisessa kerronnassa. Tutkimuksessa tarkastellaan empaattista todistamista traumasta toipumisen keinona. Tutkimus sijoittuu sukupuolentutkimuksen ja taiteiden tutkimuksen risteyksiin.

Vuokko Viljanen: Sukulaisuus queer-yhteisöjen keskiössä – Judith Butlerin ajattelun politiikka.
Maria Väkiparran väitöskirjan Nuorten miesten toimijuus tyttöjen ympärileikkausperinteen ehkäisemiseksi Somalimaassa aiheena on miesten toiminta naisten oikeuksien edistämiseksi. Väitöskirjassa tarkastellaan naisiin kohdistuvan haitallisen perinteen ehkäisemiseen osallistuvien nuorten miesten motiiveja ja haasteita sekä ymmärryksiä sukupuolten tasa-arvosta ja yhteisössään vallitsevista sukupuolinormeista.

Alisa Zhabenko’s PhD project is on Lesbian motherhood in Russia from the last Soviet period to contemporary times. The research examines how legislative changes in Russia have influenced the everyday relations, reproductive practices and parenting strategies of Russian lesbians, put in historical perspective. She is doing this by analysing three generational cohorts of lesbian mothers in Russia. >>Research Database Tuhat