Klassikkogalleria

Feministisiä ajattelijoita 1600-1950 -luvuilta

Yleistä historiaa

Naisten ajattelua ja toimintaa

1200

n.1260

Birger Jaarlin perintölaki Ruotsi-Suomessa:
tytär perii 1/3, poika 2/3.

1300

1316

Julistamalla Karjalaan naisrauhan kuningas
Birger asettaa valtansa paikallisten oikeustapojen yläpuolelle. Aviossa elävät, lesket, siveyslupauksen tehneet ja neitsyet otetaan hallitsijan erityiseen suojelukseen sekä omaisuuden että hengen osalta. Rauhanrikkojan saa lain mukaan kuka tahansa surmata.

1350

Kaupunkien leskinaiset saavat Ruotsi-Suomessa itsenäisen avioitumisvallan.

Kaupunkien naiset saavat Ruotsi-Suomessa miesten kanssa yhtäläiset perintöoikeudet.

1391

Birgitta (n. 1303–1373) julistetaan pyhimykseksi. Birgitta on aikansa tärkeimpiä uskonnollisia ja poliittisia vaikuttajia ja Pohjolan ainoa naispyhimys.

1400

Renessanssi korostaa tieteessä ja taiteessa humanismia ja antiikin esikuvia.

1405

Christine de Pisan (1364–1430) Le Livre de la Cité des dames (Kirja naisten kaupungista) ilmestyy. Teos puolustaa naisten hyveellisyyttä kokoamalla merkittävien naisten elämänkertoja ja kertomalla heidän hyvistä teoistaan.

1407

Tallinnaan perustetaan Pyhän Birgitan / Piritan luostari.

1442

Maaseudun leskinaiset saavat Ruotsi-Suomessa itsenäisen avioitumisvallan.

1443

Naantalin birgittalaisluostarin rakentaminen alkaa. Armonlaaksoon (Nådens dal) perustetun luostarin ympärille rakentuu myöhemmin Naantalin kaupunki. Birgittalaissäännöissä otetaan naiset erityisesti huomioon. Munkkien ja nunnien asuminen ja kohtaamiset luostareissa ovat tarkoin säädeltyjä ja luostareita johtaa aina naispuolinen abbedissa. Birgitan perustama Ordo Sanctissimi Salvatoris (Kaikkein Pyhimmän Vapahtajan sääntökunta) saa paavin vahvistuksen vuonna 1378/9. Luostarin yhteistyö Vadstenassa sijaitsevan emoluostarin kanssa on vilkasta. Luostari lopettaa toimintansa vuonna 1584 viimeisen nunnan kuoltua.

Johannes Gutenberg (1398–1468) aloittaa painettujen kirjojen tuotannon painamalla latinankielisen Raamatun Saksassa.

1455

Uppsalan yliopisto perustetaan.

1477

Bartholomeus Diaz purjehtii Afrikan eteläkärjen Hyväntoivonniemen ympäri.

1488

1500

1500-luvulla käydään Querelle des femmes (Naisten kiista). Oppineet naiset ja miehet väittelevät siitä, ovatko miehet vai naiset parempia.

Niccolo Macchiavellin (1469–1527)
Ruhtinas ilmestyy.

1513

Martin Luther (1483–1546) naulaa teesinsä Wittenbergin kirkon seinään.

1517

Uskonpuhdistus Ruotsi-Suomessa

1527

1529

Henricus Cornelius Agrippan (1486–1535) De nobilitate et praecellentia foeminei sexus (Naissukupuolen jalous ja erinomaisuus) ilmestyy. Teos käännetään ranskaksi (1530), saksaksi (1540), englanniksi (1542), italiaksi (1544) sekä puolaksi (1575) ja se vaikuttaa laajasti sukupuolten hyveellisyydestä ja naissukupuolen paremmuudesta käytyyn Querelle des femmes -kiistaan.

Nikolaus Kopernikus (1473–1543) väittää,
että maa kiertää aurinkoa.

Mikael Agricolan (n. 1510–1557) Abc-kiria ilmestyy.

1543

Agricolan Uuden testamentin suomennos
Se Wsi Testamenti ilmestyy.

1548

Elisabet I (1533–1603) on Englannin kuningatar.

1558

1600

Lucrezia Marinellan (1571–1653) L nobilità et l'eccellenza delle donne, co'difetti et mancamenti de gli uomini (Naisten jalous ja erinomaisuus, sekä miesten puutteet ja paheet) ilmestyy.

William Shakespearen (1564–1616) Hamlet ilmestyy.

1601

Galileo Galilei (1564–1642) näkee
Jupiterin kuun kaukoputkella.

1609

30-vuotinen sota (1618–1648)

1618

1622

Marie le Jars de Gournayn (1566–1645) Egalité des hommes et des femmes (Miesten ja naisten välinen tasavertaisuus) ilmestyy. Sana egalité esiintyy ensimmäisiä kertoja ja kytkeytyy nimenomaan naisten ja miesten väliseen tasavertaisuuteen.

Galileo Galilei väittää maan pyörivän sittenkin.

1632

Ranskan tiedeakatemia L'Académie française perustetaan.

1635

René Descartes (1596–1650) julkaisee teoksen Esitys metodista jolla ohjataan järkeä oikein ja etsitään totuutta tieteissä.

1637

1638

Anna Maria van Schurmanin (1607–1678), Dissertatio de ingenii muliebris ad doctrinam et meliores litteras aptitudina (Tutkielma siitä, miten tieteet ja parempi kirjallisuus soveltuvat naisten järjelle) ilmestyy.

Kuningatar Kristiina (1626-1689) allekirjoittaa
14-vuotiaana Turun akatemian perustamiskirjan.

1640

Raamattu käännetään kokonaan suomeksi.

Suomen ensimmäinen kirjapaino aloittaa toimintansa.

1642

1643

Prinsessa Elisabeth (1618–1680) aloittaa kirjeenvaihdon Descartesin kanssa kyseenalaistamalla filosofin käsitystä mielen ja ruumiin substantiaalisesta erosta. Kirjeenvaihto jatkuu Descartesin kuolemaan asti ja siinä tarkastellaan mielenliikutuksiin ja moraalifilosofiaan liittyviä kysymyksiä. Kirjeenvaihdon innoittamana Descartes kirjoittaa viimeiseksi jääneen teoksensa Sielun liikutukset (1649).

Westfalenin rauha päättää 30-vuotisen sodan.

1648

René Descartes kuolee Tukholmassa.

1650

Thomas Hobbesin (1588–1679) Leviathan ilmestyy.

1651

Kuningatar Kristiina luopuu kruunusta Uppsalan linnassa ja matkustaa Roomaan.

1654

Englannin tiedeakatemia Royal Society perustetaan.

1662

1664

Margaret Cavendish (1623–1673) julkaisee teoksen Philosophical Letters, or, Modest Reflections Upon Some Opinions in Natural Philosophy (Filosofisia kirjeitä tai vaatimattomia pohdintoja joistakin luonnonfilosofisista mielipiteistä), jossa hän kritisoi Descartesin dualismia ja Hobbesin mekanistista filosofiaa.

John Miltonin (1608–1674) Paratiisi ilmestyy.

1667

1670

Tällä vuosikymmenellä Roomassa elävä kuningatar Kristiina kirjoittaa postuumisti julkaistut ranskankieliset maksiiminsa. Yksi kuuluisimmista toteaa "On miehiä, jotka ovat yhtä paljon naisia kuin äitinsä, ja on naisia jotka ovat yhtä paljon miehiä kuin isänsä, koska sielulla ei ole sukupuolta."

1673

Francois Poulain de la Barren (1647–1723) teos De l'égalité des deux sexes (Kahden sukupuolen tasavertaisuudesta) soveltaa Descartesin varman tiedon teoriaa ja mieli-ruumis dualismia sukupuolikysymykseen.

Isaac Newton (1643–1727) muotoilee painovoimalain.

1687

Kartesiolaisuuden opettaminen sallitaan
Uppsalan yliopistossa.

John Locken (1632–1704) Two Treatises of Government (Kaksi tutkielmaa hallitusvallasta) ilmestyy nimettömänä.

1689

Locken pääteos An Essay Concerning Human Understanding muotoilee empirismin käsitystä ihmismielestä tabula rasana.

1690

1693

Catherine Descartes (1637–1706) kirjoittaa Kertomus filosofi René Descartesin kuolemasta nimisen runon setänsä ajattelusta ja hänen elämänsä viimeisistä vaiheista kuningatar Kristiinan hovissa.

1694

Mary Astell (1666–1731) julkaisee teoksen A Serious Proposal to the Ladies (Vakava ehdotus naisille), jossa hän puolustaa naisten oikeutta koulutukseen.

Valistusaika korostaa järkeä ja havaintoja perinteitä ja auktoriteetteja, yksinvaltiutta, säätyjen erioikeuksia sekä kirkon auktoriteettia vastaan.

1700

Johannes Browallius (1707–1755), kasvitieteen ja fysiikan professori Turun akatemiassa

1707

Ruotsi-Suomen hallitusmuodossa
kumotaan itsevaltius.

1719

1721

Ruotsalaissyntyinen taidemaalari Margareta Capsia (1682–1759) muuttaa Suomeen ja työskentelee 1720–1730 -luvuilla Suomessa maalaten mm. alttarimaalauksia ja papiston muotokuvia. Capsiaa pidetään ensimmäisenä Suomessa työskennelleenä naistaiteilijana.

Carl von Linné (1707–1778) laatii kasvien luokittelun.

1735

Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia Kungliga Vetenskapsakademien perustetaan.

1739

Montesquieun (1689–1755) teos Lakien henki
pohtii vallan kolmijakoa.

David Humen (1711–1776) Tutkimus inhimillisestä ymmärryksestä ilmestyy.

1748

Helsingin edustalle aletaan rakentaa uutta linnoitusta Sveaborgia eli Viaporia

1749

Denis Diderot'n toimittama
28-osainen Encyclopédie ou dictonaire raisonné (Järjen ensyklopedia tai sanakirja) alkaa ilmestyä.

1751

Jean-Jacques Rousseaun (1712–1778) Tutkielma ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperästä ja perusteista ilmestyy.

1754

1758

Elizabeth Carterin kreikan kielestä kääntämä sekä johdannoin ja nootein varustama stoalaisfilosofi Epiktetuksen kootut teokset julkaistaan otsikolla All the works of Epictetus, which are now extant (Kaikki olemassa olevat Epiktetuksen teokset). Epiktetuksen moraalifilosofiaa luetaan laajasti 1600 ja 1700-luvuilla ja tämän vapautetun orjan ajatukset vaikuttavat myös käsityksiin kaikkien ihmisten välisestä tasavertaisuudesta. Poliittisilta näkemyksiltään varsin konservatiivinen Carter edustaa käännöstöillään klassista oppineisuutta parhaimmillaan.

François-Marie Arouetin (1694–1778) eli Voltairen Candide ilmestyy.

1759

Jean-Jacques Rousseaun Émile eli kasvatuksesta ja Yhteiskuntasopimuksesta eli valtio-oikeuden johtavat aatteet ilmestyvät.

Katariina II Suuresta (1729-1796) tulee Venäjän hallitsija.

1762

Ruotsi-Suomessa säädetään painovapauslaki.

1766

Suomen ensimmäinen sanomalehti Tidningar utgifne af et Sällskap i Åbo alkaa ilmestyä

1771

Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistus

1776

1784

Ekaterina Dashkova (1744–1810) johtaa perustamaansa Venäjän tiedeakatemiaa 1784–1796.

Ranskan vallankumouksen kansalaisoikeuksien julistus Droit de l'homme säädetään.

1789

1790

Moniosaisen Englannin historian sekä yksinvaltiutta kritisoivia poliittisia pamfletteja kirjoittanut Catharine Macaulay (1731–1791) julkaisee teoksen Letters on Education (Kirjeitä koulutuksesta), jossa hän ensimmäisten joukossa kritisoi Rousseaun naiskäsitystä ja puolustaa tyttöjen ja poikien kasvatuksen yhtenäistämistä. Teos vaikuttaa keskeisesti Mary Wollstonecraftin feministiseen ajatteluun.

1791

Olympe de Gouge (1748–1793) kirjoittaa julistuksen Les droits de la femme et de la citoyenne (Naisen ja naiskansalaisen oikeudet), jossa hän vaatii, että Ranskan vallankumouksen julistamat kansalaisoikeudet ulotetaan koskemaan yhtäläisesti naisia. Terrorin voimistuessa girondiineihin kuulunut de Gouge teloitetaan giljotiinilla 1793.

1792

Mary Wollstonecraftin (1759–1797) A Vindication of the Rights of Woman (Naisen oikeuksien puolustus) ilmestyy.

Napoleon Bonaparte (1769–1821) julistaa vallankumouksen päättyneeksi ja valituttaa itsensä konsuliksi ja keisariksi 1804–1814

1799

Romantiikka korostaa yksilöllisyyttä, hetkellisyyttä ja tunteita. Nationalismin kehitys alkaa.

1800

Georg Wilhelm Friedrich Hegelin (1770–1831) Phänomenologie des Geistes (Hengen fenomenologia) ilmestyy.

1807

Suomen sodassa venäläiset valloittavat vuoden loppuun mennessä koko Suomen.

1808

Venäjän keisari antaa Suomelle autonomian.

1809

Helsingistä tulee Suomen pääkaupunki.

1812

1813

Jane Austenin (1775–1817) Ylpeys ja Ennakkoluulo ilmestyy.

1818

Mary Shelleyn (1797-1851) Frankenstein – uusi Prometheus ilmestyy.

Suomen vanhin tieteellinen seura Societas pro Fauna et Flora Fennica perustetaan Turussa.

1821

Suurin osa Turusta tuhoutuu tulipalossa.

1827

Yliopisto siirretään Turusta Helsinkiin.

1828

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura perustetaan.

1831

Elias Lönnrotin (1802–1884) Kalevala ilmestyy.

1835

Suomen tiedeakatemia perustetaan.

1838

Senaattori ja filosofi J.V. Snellmanin (1806–1881) pääteos Läran om Staten ilmestyy.

1842

Suomessa annetaan uusi gymnaasi- ja koulujärjestys.

1843

Ada Lovelace (synt. Ada Augusta Byron, 1815–1852) kääntää ja kommentoi tekstin varhaisesta tietokoneesta. Lovelacen herttuatar ennustaa, että tietokoneella voi tulevaisuudessa säveltää musiikkia.

Søren Kierkegaardin (1813-1855) Ahdistus ilmestyy

Snellmanin perustama sanomalehti Saima ilmestyy Kuopiossa

1844

1847

Emily Brontë (1818–1848) julkaisee Humiseva harjun pseudonyymillä Ellis Bell

J.L. Runebergin (1804–1877)Vänrikki Stoolin tarinat ilmestyy.

"Euroopan hullu vuosi", jolloin Euroopan poliittinen
ilmapiiri radikalisoituu.

1848

Naisten äänioikeusaktivistien Seneca Falls –kokous tekee Declaration of Sentiments julistuksen, jolla naiset halutaan lisätä Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistukseen. Julistuksessa todetaan, että " Me pidämme näitä totuuksia itsestäänselvinä: kaikki miehet ja naiset on luotu yhdenvertaisiksi."

Sensuuriasetuksella kielletään julkaisemasta suomen kielellä muuta kuin uskonnollista tai taloudellista kirjallisuutta. Asetus kumotaan 1860.

1850

Zacharias Topeliuksen (1818–1898)
Välskärin kertomukset
(1853–1867) alkaa ilmestyä.

1853

Koulujärjestys mahdollistaa suomen käytön opetuskielenä.

1856

Ensimmäiset suomenkieliset väitöskirjat hyväksytään.

1858

Charles Darwinin (1809–1882), Lajien synty ilmestyy.

1859

Vuosien 1859 ja 1868 elinkeinoasetukset avaavat naisille eräät käsityöläis- ja kauppa-ammatit Suomessa.

George Eliotin (1819–1880) ensimmäinen romaani Adam Bede julkaistaan.

Suomi saa oman rahan, markan.

1860

1862

Fredrika Runebergin (1807-1879) Sigrid Liljeholm ilmestyy. Romaania on kuvattu ensimmäiseksi, jossa naispuoleinen päähenkilö ei lopussa mene naimisiin tai kuole. Kirja sai ankarat arvostelut joiden on arvailtu vaikuttaneen siihen, ettei Runeberg halunnut enää julkaista, vaikka jatkoikin kirjoittamista.

Ensimmäinen, myös naisille avoin opettajaseminaari aloittaa toimintansa Jyväskylässä.

Aleksis Kiven (1834–1872) näytelmä Kullervo ilmestyy.

Charles Baudelairen (1821–1867) Modernin elämän maalari ilmestyy.

1863

Nikolai Tshernyvhsevskin (1828–1889) Mitä on tehtävä? puolustaa naisten ansiotyötä ja vapaata rakkautta.

1864

Suomessa naimattomat naiset saavat täysivaltaisuuden 25-vuotiaina ja oikeuden avioitua ilman naittajan suostumusta 21-vuotiaina.

1865

Kunnallisasetuksissa Suomessa (1865, 1873) saavat naimattomat ja eronneet naiset sekä lesket kunnallisen äänioikeuden samoilla perusteilla kuin miehet.

Karl Marxin (1818–1883) Pääoma ilmestyy.

Suomessa viimeiset suuret nälkävuodet (1867–1868), joissa kuolee 15 prosenttia väestöstä.

1867

1869

John Stuart Millin (1806–1873) Naisen asema
ilmestyy.

Aleksis Kiven Seitsemän veljestä ilmestyy.

1870

Maria Tschetschulin saa ensimmäisenä naisena Suomessa oikeuden suorittaa ylioppilastutkinnon.

Pariisin kommuuni oli ensimmäinen sosialistinen hallinto, ja se toimi 2 kuukautta.

Charles Darwin esittää Ihmisen polveutumisessa seksuaalivalinnan teoriaa ja pohtii myös naaraiden aktiivisuutta partnerivalinnassa

Helsinkiin perustetaan Suomalainen teatteri, myöhemmin (1902) Kansallisteatteri

1871

Kansanvalistusseura perustetaan.

1874

Ensimmäinen suomalainen naistohtori Lydia Sesemann väittelee Zürichin yliopistossa

1878

Maaseudun naiset saavat Suomessa miesten kanssa yhtäläiset perintöoikeudet

Henrik Ibsenin (1828–1906) Nukkekoti ilmestyy.

1879

Täydellinen elinkeinovapaus Suomessa antaa leskien ohella myös täysivaltaisille (eli naimattomille) naisille vapaan oikeuden elinkeinon harjoittamiseen.

1882

Ensimmäinen suomalainen naismaisteri Emma Irene Åström valmistuu.

Lääkäri Aletta Jacobs antaa ehkäisyneuvontaa Amsterdamissa.

Friedrich Engelsin (1820–1895) Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä ilmestyy.

1884

Suomen Naisyhdistys perustetaan.

1885

Minna Canthin (1844–1897) Työmiehen vaimo -näytelmän ensiesitys.

Sigmund Freud (1856–1939) aloittaa psykoanalyyttisen praktiikkansa Wienissä.

1886

Friedrich Nietzschen (1844–1900) Moraalin alkuperästä ilmestyy.

1887

August Strindbergin (1849–1912) Neiti Julie ilmestyy.

1888

Suomen ensimmäinen työsuojelulaki kieltää alle 12-vuotiaiden tehdastyön.1889

Naimisissa oleva nainen saa Suomessa oikeuden päättää itsenäisesti omien tulojensa käytöstä, mutta pysyy edelleen miehensä edusmiehisyyden alaisena.

Alexandra Gripenberg (1857–1913) aloittaa toimintansa Suomen Naisyhdistyksen puheenjohtajana.

Taidemaalari Helena Westermarck (1857-1938) saa kunniamaininnan Pariisin maailmannäyttelyssä. Hänen naturalistiset maalauksensa saavat kuitenkin kotimaassa kritiikkiä osakseen ja Westermarck siirtyy yhä enemmän kirjallisuuden ja journalismin pariin. Hän on Naisasialiitto Unionin perustajajäsen ja toimii kymmenen vuoden ajan yhdistyksen sihteerinä. Vuonna 1894 ilmestyvät sekä esikoisromaani Framåt että teos George Eliot och den engelska naturalistiska romanen.

1890

Signe Hornborg valmistuu arkkitehdiksi ensimmäisenä naisena Suomessa ja Euroopassa.

Edward Westermarckin
History of Human Marriage ilmestyy.

1891

Minna Canthin Papin perhe -näytelmän ensiesitys.

1892

Naisasialiitto Unioni perustetaan.

1893

Uusi-Seelanti myöntää naisille äänioikeuden. Vaalikelpoisuus saavutetaan vasta 1919.

1895

Sisätautilääkäri Karoliina Eskelin väittelee tohtoriksi ensimmäisenä naisena Suomessa.

1899

Martta-Yhdistys (senaatti ei
hyväksynyt Sivistystä kodeille -nimeä) perustetaan Lucina Hagmanin (1853–1946) aloitteesta.

Sigmund Freudin (1856–1939) Unien tulkinta ilmestyy.

1900

Sidonie Gabrielle Coletten (1873–1954) Claudine koulussa ilmestyy.

1901

Naiset saavat Suomessa oikeuden opiskella yliopistossa samoilla ehdoilla kuin miehet.

Vuonna 1899 perustettu Suomen työväenpuolue järjestäytyy Suomen sosialidemokraattiseksi puolueeksi Forssassa.

1903

Ellen Keyn (1849–1926) Lifslinjer I-III alkaa ilmestyä.

Marie Curie saa ensimmäisenä naisena Nobelin palkinnon fysiikasta, radioaktiivisuuden tutkimuksesta, vuonna 1903 ja kemiasta, radiumin ja poloniumin löytämisestä sekä tutkimisesta, vuonna 1911.

Suurlakko Suomessa.

1905

Suomessa säädetään yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja vaalikelpoisuus valtiollisissa vaaleissa ja samalla siirrytään yksikamariseen eduskuntaan.

Maalaisliitto ja Svenska folkpartiet perustetaan.

1906

Emma Goldman (1896–1940) perustaa Mother Earth lehden.

1907

Naisten osuus Suomen ensimmäisillä valtiopäivillä on 9,5 prosenttia.

1908

Aleksandra Kollontain (1872–1952) teos Naiskysymyksen sosiaalinen perusta ilmestyy.

1909

Selma Lagerlöf (1858–1940) saa Nobelin kirjallisuuspalkinnon.

Marcel Proustin (1871–1922) moniosainen romaanisarja Kadonnutta aikaa etsimässä alkaa ilmestyä.

1913

Ensimmäinen maailmansota (1914–1918) alkaa.

1914

Albert Einstein (1879–1955) laatii suhteellisuusteorian.

1915

1916

Yliopistovirat avautuvat naisille Suomessa.

Suomi itsenäistyy.

1917

Bolshevikit lupaavat naisille ja miehille täydellisen juridisen tasa-arvon lokakuun vallankumouksessa Venäjällä

Aleksandra Kollontaista tulee julkisen hyvinvoinnin komissaari ja maailman ensimmäinen naisministeri Venäjällä.

Yleiseen äänioikeuteen perustuva kunnallislaki myöntää yleisen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden kunnallisvaaleissa kaikille yli 21-vuotiaille Suomessa.

Kansalaissota Suomessa.

Suomen Kommunistinen Puolue perustetaan Moskovassa. Vanha- ja Nuorsuomalaisten puolueiden seuraajiksi perustetaan Kansallinen Kokoomus ja Kansallinen Edistyspuolue.

1918

Kanadassa myönnetään naisille äänioikeus. Vaalikelpoisuus saavutetaan vuonna 1920.

1919

Ruotsissa myönnetään naisille äänioikeus parlamenttivaaleissa. Kunnallisvaaleissa äänioikeus oli myönnetty 1910.

1920

Yhdysvalloissa myönnetään naisille äänioikeus.

Oppivelvollisuuslaki säädetään Suomessa.

1921

Margaret Sanger (1879–1966) perustaa American Birth Control League -järjestön.

1922

Suomessa naimisissa oleva nainen saa oikeuden tehdä työsopimuksen itsenäisesti (vrt. esim. Länsi-Saksa vuonna 1977).

1923

Kolmasosa Helsingin yliopiston läsnä olevista opiskelijoista on naisia.

1926

Suomessa säädetään laki naisten kelpoisuudesta valtion virkoihin eräin poikkeuksin. (Naimisissa olevat naiset voivat päästä sellaisiin virkoihin, joihin kuuluu varojen hallussapito, ainoastaan mikäli aviomies on sitoutunut vastaamaan varoista).

Miina Sillanpäästä tulee toinen sosiaaliministeri ja ensimmäinen naisministeri Suomessa 1926–1927.

1927

Suomen ensimmäinen naispuolinen professori Alma Söderhjelm (1870–1949) nimitetään Åbo Akademiin (yleinen historia). Hän oli myös Suomen ensimmäinen naispuolinen, erivapaudella nimitetty dosentti vuonna 1906.

1929

Virginia Woolfin (1882-1941) Oma huone ilmestyy.

Suomessa astuu voimaan uusi avioliittolaki, jossa aviomiehen edusmiehisyys kumotaan, puolisoista tulee oikeudellisesti yhdenvertaiset, paitsi vaimolle jää velvoite ottaa miehen sukunimi.

Lapuan liikkeessä 1930–1932 lakkautetaan oikeistoradikaalien järjestö Mäntsälän kapinan jälkeen.

1930

Naisten osuus kansanedustajista on alhaisimmillaan: 5,5 prosenttia eduskunnasta.

1932

Elsa Enäjärvi-Haavio (1901–1951) väittelee tohtoriksi vertailevan kansanrunoden- tutkimuksen alalta Helsingin yliopistossa.

1934

Alva Myrdalin (1902–1986) & Gunnar Myrdalin
Väestökysymyksen kriisi
ilmestyy.

1935

Maria Jotuni (1880–1943) kirjoittaa romaanin
Huojuva talo, joka julkaistaan vasta 1963.

Ylioppilastulvakomitea asetetaan torjumaan yliopiston naisistumista ja työväenluokkaistumista.

1936

Kansaneläkelaki säädetään sekä äitiysavustus myönnetään vähävaraisille.

1937

1938

Virginia Woolfin Three Guineas ilmestyy.

Toinen maailmansota (1939–1945) alkaa.

Suomen talvisota (1939–1940) alkaa.

1939

Jatkosota (1941–1944) alkaa.

1941

Äänioikeus alenee 21 vuoteen Suomessa.

1944

Ranskan naisille myönnetään äänioikeus.

Pariisin rauhansopimus solmitaan ja valvontakomissio
poistuu Suomesta.

1947

YK:n ihmisoikeuksien julistus laaditaan.

YYA-sopimus Neuvostoliiton kanssa laaditaan.

Lapsilisästä säädetään laki Suomessa.

1948

1949

Kiinan kansantasavallassa myönnetään naisille äänioikeus.

Simone de Beauvoirin (1908–1986) Toinen sukupuoli ilmestyy.

1950

Intian naisille myönnetään äänioikeus.

1951

ILO:n (International Labour Organisation) samapalkkaisuussopimuksessa vaaditaan naisille ja miehille maksettavaksi samasta työstä sama palkka.

Elintarvikesäännöstely päättyy Suomessa.

1954

Naisten osuus kansanedustajista on 15 prosenttia Suomessa.

Suomi liittyy Yhdistyneisiin Kansakuntiin ja Pohjoismaiden neuvostoon.

1955

Yleislakko Suomessa.

1956

Yleistä historiaa

Naisten ajattelua ja toimintaa