Urvalsprovet 2016

Statsvetenskapliga fakultetens urvalsprov anordnas på tre dagar:

Ons 25.5.2016 kl 10-14: socialt arbete.

Tor 26.5.2016 kl 12-17: ekonomi och statistik, politisk historia och ekonomisk och socialhistoria, samhällspolitik och sociologi, kommunikationslära.

Fre 27.5.2016 kl 12-17: u-landsforskning, social- och kulturantropologi, praktisk filosofi, socialpsykologi, allmän statslära (alla linjer).

 

Av fakultetens ansökningsobjekt har följande ett gemensamt ansökningsprov.
Sökande kan antingen söka till ett eller flera av ansökningsobjekten med gemensamt urvalsprov.

  • politisk historia och ekonomisk och social historia
  • sociologi och samhällspolitik
  • ekonomi och statistik
  • allmän statslära: politologi, förvaltnings- och organisationsforskning samt forskning i världspolitik

Ansökningsobjekten u-landsforskning, praktisk filosofi, social- och kulturantropologi, socialpsykologi samt medier och kommunikation har var sitt eget urvalsprov. 

Med undantag för ansökningsobjekten som har ett gemensamt urvalsprov, kan sökande inte söka till ansökningsobjekt vars urvalsprov ordnas samtidigt. När det gäller ansökningsobjekt med gemensamt urvalsprov kan de sökande söka till ett eller alla ansökningsobjekt med gemensamt urvalsprov.

Den sökande får en (1) extra poäng för det ansökningsobjekt som han eller hon har placerat högst i prioritetsordning av fakultetens ansökningsobjekt.

I antagningen till ämnet socialpsykologi bedöms materialprovet för tre gånger så många sökande i förhållande till antalet nya studieplatser (18).De sökande rangordnas efter poängen i litteraturprovet.Om två eller flera sökande har fått lika många poäng, bedöms provsvaren för alla sökande som har fått lika många poäng som den 54:e sökanden. (uppdaterat 17.2.)

Någon särskild kallelse till provet skickas inte, utan alla de som senast den 9 april 201 kl. 15.00 inlämnat sin ansökan får delta i provet.

Information om socialt arbetes prov, se http://www.yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi/index.html

Deltagarna fördelas på universitets olika salar. Information om uppdelningen finns på tavlor i entréhallarna i universitetets huvudbyggnad (Fabiansgatan 33) före provet och på Internet på föregående dag. Sökandena uppmanas infinna sig i god tid, provsalarna ligger långt från varandra.

Tidpunkt för provet

Provet börjar kl. 12.00/14.00. Sökanden skall infinna sig i provsalen senast kl. 13.00/15.00. Från provsalen får man avlägsna sig tidigast kl. 13.00/15.00. Provet räcker fem (socialt arbete 4) timmar räknat från det då sökandena öppnat provpappren

Intyg över deltagande i provet

Övervakaren ger på begäran intyg över att du deltagit i provet.

Sökande som behöver specialarrangemang vid urvalsprovet

Sökande som på grund av ett funktionshinder eller en sjukdom anser sig behöva specialarrangemang vid inträdesförhöret ombeds lämna in en särskild ansökan inklusive bilagor till fakultetens studiebyrå senast 16.4.2016.

Som bilaga till ansökan krävs ett läkarintyg eller något annat intyg som beskriver funktionshindret eller sjukdomen och dess inverkan på inträdesförhörsprestationen.

 

Tabeller och fickräknare är förbjudna.