Contact Information

Institute of Behavioural Sciences
Speech Sciences
Siltavuorenpenger 1 A
PO Box 9
00014 University of Helsinki
tel. 02941 29342

Research on rehabilitation / interventions

PhD theses

Kaisa Launonen (1998) Eleistä sanoihin, viittomista kieleen. (From gestures to words, from signs to language. Development, application, and long-term effects of an Early Signing Programme in the early intervention of children with Down syndrome). FARM Research Publications, No. 75 Helsinki: Finnish Association on Mental Retardation.

Susanna Simberg (2004) Prevalence of voice disorders and vocal symptoms among teachers and teacher students and a model for early intervention. Publications of Department of Speech Sciences, University of Helsinki, 49.

Pirkko Rautakoski (2005) Vaikeasti afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä kommunikointitaitojen kuntoutuminen: seurantatutkimus (The change in communication abilities of people with severe aphasia and their significant others during a rehabilitation course: a follow-up study). Publications of the Department of Speech Sciences, University of Helsinki 52. http://ethesis.helsinki.fi

PhD theses under preparation

Kaisa Martikainen: Henkilökunnan ja kehitysvammaisten keskustelukumppanien vuorovaikutustaidot. (Interactive skills of personnell and communication partners with intellectual disability).

Eija Roisko: Puhevammaisen ihmisen kommunikoinnin interventio vastavuoroisen kommunikointiprosessin käynnistäjänä. (Communication intervention as the promotor of reciprocal communication process in people with speech impairments.)

Jaana Sellman: Ääniterapian vuorovaikutuksen rakenne ja sen merkitys asiakkaan kuntoutumisessa (The construction of interaction in voice therapy and the effect of interaction in the recovery of the client)

News

What´s on

Links