Kontaktuppgifter

Spansk filologi hör till institutionen för moderna språk.

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Telefonkatalog

Iberoromanska språk

Forskning i spanska har en lång tradition i Finland. Oiva Johannes Tallgren (sedermera Tuulio) som föddes 1878 åkte efter avlagd magisterexamen på en lång studieresa till Mellan- och Sydeuropa år 1901. Han studerade i Madrid som elev hos dåtidens mest berömda hispanist Ramón Menéndez Pidal under de första åren av seklet. Tuulios doktorsavhandling Estudios sobre la Gaya de Segovia (1907) var den första doktorsavhandling skriven på spanska om spanska som blivit godkänd vid Helsingfors universitet.

Förutom studier i spanska publicerade Tuulio ett stort antal forskningar om bl.a. italienska, katalanska och arabiska. I europeiskt sammanhang betraktas han som grundare av forskningen inom den hispano-arabiska filologin (växelverkan mellan spanska och arabiska). Från år 1928 ända fram till sin död 1941 var han personlig extraordinarie professor i sydromanska språk vid Helsingfors universitet.

Den hispano-arabiska forskningstradition som inletts av Tuulio fortsattes av hans elev Eero K. Neuvonen vars doktorsavhandling Los arabismos en el español del siglo XIII (från år 1941) fortfarande är det mest kända verket inom finländsk hispanistik. Efter andra världskriget avbröts forskningstraditionen under närmare fyrtio år. Neuvonen flyttade över till Åbo för att bli överbibliotekarie vid universitetet. Praktisk spanska undervisades förutom vid universitetet även vid Helsingfors handelshögskola (nu Aalto-universitetets handelshögskola) där Erkki Vierikko grundade det Iberoamerikanska institutet. När institutets verksamhet upphörde förflyttades dess bibliotek till Helsingfors universitet där man samtidigt inrättade det Iberoamerikanska centret.

Professuren i iberoromanska språk inrättades år 1981. Då blev det möjligt att avlägga fördjupade studier i spansk filologi. Grundstudier och ämnesstudier (approbatur och cum laude) inleddes i början av 1970-talet; studerandeföreningen Setenta grundades i enlighet med sitt namn år 1970. För planeringen av undervisningen och examensfordringarna i spansk filologi ansvarade under hela 1970-talet den personliga extraordinarie professorn Erik von Kraemer. Undervisning i praktisk spanska hade under 1960-talet givits av Elena Talavera y Seco; innehavare av det första permanenta lektoratet i spanska som inrättades 1969 blev dr Alfonso Reta.

Under 1980-talet utvidgades den iberoromanska språkliga mångfalden vid institutionen för romanska språk till att även omfatta galiciska (med stöd från Xunta de Galicia) och katalanska (med stöd från Generalitat de Catalunya). Även grundkurser i det icke-romanska baskiska språket (euskera) har erbjudits från och med 1980-talet.

Spansk filologi hör till institutionen för moderna språk sedan år 2010.