sosiaalityö I sanasto I ohjeet I tekijät I kirjallisuus I linkit I på svenska  
TARINAT

Azadit
Henri
Katja ja vauva
Liisa
Marjaana
Pekan päiväkirja
Ritva
Ville

TAIDOT

Kenen kanssa
Missä vaiheessa
Millä keinoin
Millä työvälinein
Missä ympäristössä

TIEDOT

Juuret
Ammattikäytäntö
Orientaatio
Teoriat
Vuorovaikutus
Kehittäminen ja
arviointi

Suunnitelma

Metodisesti vahva sosiaalityö perustuu päämäärätietoiselle, suunnitelmalliselle toiminnalle, mikä edellyttää suunnitelman laatimista.

Suunnitelmassa sovitaan työskentelyn tavoitteista, tavoitteiden toteuttamiseen tähtäävästä toiminnasta ja toiminnan arvioinnista. Suunnitelma on väline, joka kulkee tavalla tai toisella mukana läpi sosiaalityön prosessin. Erilaisten suunnitelmien laatimiseen velvoittavat myös sosiaalityötä säätelevät lait.

Suunnitelman laatiminen edellyttää tavoitteiden selkiyttämistä. Suunnitelman oheen voidaan laatia asiakkaan ja työntekijän tai työntekijöiden välinen sopimus.

Asiakkaan motivoitumisen kannalta olennaista on, että asiakas osallistuu suunnitelman laadintaan, että hänen näkemyksiään kuullaan ja että hän saa valmiin suunnitelman tarkastettavakseen voidakseen tarvittaessa ehdottaa siihen korjauksia ja tarkennuksia.Asiakkaan tulee myös saada itselleen kopio suunnitelmasta.

Kerran laadittu suunnitelma, jonka tarkoituksenmukaisuutta ja toteutumista ei seurata, ei tue työskentelyä. Suunnitelman laatimisen tulisi siis käynnistää prosessi, johon kuuluu suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden eteen työskenteleminen ja sekä itse suunnitelman että tavoitteiden toteutumisen toistuva arvioiminen.

Suunnitelman sisältö
Sosiaalityön asiakastyön suunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:

 • Kuvaus asiakkaan tilanteesta ja erityisesti asiakkaan omasta näkökulmasta tilanteeseensa
 • Työskentelyn tavoitteet
 • Kuinka tavoitteiden saavuttamiseksi toimitaan: mitä kunkin osapuolen on määrä tehdä
 • Kuinka ja milloin suunnitelman toteutumista sekä asetettujen tavoitteiden ja toimintamuotojen ajanmukaisuutta ja toimivuutta seurataan

Suunnitelman hyötyjä

 • Suunnitelmaa laadittaessa tulevat asiakkaan tarpeet ja näkemykset paremmin esiin kuin ilman suunnitelmaa toimittaessa.
 • Suunnitelman tekemisen prosessi yhteisine arviointeineen on sosiaalityön keino lisätä asiakkaan kykyä oman elämän jäsentämiseen ja hallintaan.
 • Sosiaalityöntekijä toimii paneutuvammin ja tavoitteellisemmin niiden
  asiakkaiden kanssa, joiden kanssa hän on tehnyt yhdessä suunnitelman.
 • Työntekijän vaihtuessa uusi työntekijä saa kirjallisesta suunnitelmasta
  jäsentyneesti tiedon siitä, mitä sosiaalityössä on tehty tai on asiakkaan
  kanssa sovittu tehtäväksi.
 • Tehty suunnitelma luo edellytyksiä palvelun arvioinnille. (Mannerström 2002, 3.)

Lue lisää:

 

 

 


HAKU