sosiaalityö I sanasto I ohjeet I tekijät I kirjallisuus I linkit I på svenska
TARINAT

Azadit
Henri
Katja ja vauva
Liisa
Marjaana
Pekan päiväkirja
Ritva
Ville

TAIDOT

Kenen kanssa
Missä vaiheessa
Millä keinoin
Millä työvälinein
Missä ympäristössä

TIEDOT

Juuret
Ammattikäytäntö
Orientaatio
Teoriat
Vuorovaikutus
Kehittäminen ja
arviointi

Kirjallisuus
HAKU

Dokumentointi
Lapset ja nuoret
Nais- ja miestyö
Perhekeskeisyys ja perhetyö
Psykososiaalinen sosiaalityö

Tapauskohtainen sosiaalityö
Verkostotyö
Voimavara- ja ratkaisukeskeinen työ
Yhteisölliset työmenetelmät
Kirjallisuutta verkossa

             

 

Dokumentointi
Aho, Päivi (1999) Sosiaalityön luokitus - esiselvitys. Stakes, Aiheita 14/1999.
Askeland, Gurid Aga & Payne, Malcolm (1999) Authors and audiences: towards a sociology of case recording. European Journal of Social Work 2(1), 55-65.
Badding, Nancy C. (1989) Client Involvement in Case Recording. Social
Casework 70(9, November), 539-548.
Bergman, Ann ym. (1993) High-Risk Indicators for Family Involvement in
Social Work in Health Care: A Review of the Literature. Social Work 38(3, May), 281-288.
Bernler, Gunnar & Johnsson, Lisbeth (1996) Den sociala journalens roll
måste förändras. Socionomen (6), 25-30.
Egelund, Tine & Halskov, Therese (1986) Socialt arbete i praktiken. Lund:
Studentlitteratur (alkuper. teos 1984 Praksis i socialt arbejde, Köpenhamn:
Munksgaard).
Eskola, Marjatta (1991) Metodisuus ja ohjautuminen sosiaalityössä. Teoksessa Sosiaalityö ja työnohjaus. Sosiaalityön vuosikirja 1991. Helsinki: VAPK-kustannus & Sosiaalityöntekijäin Liitto, 54-75.
Fox, Raymond & Gutheil, Irene A. (2000) Process Recording: A Means for
Conceptualizing and Evaluating Practice. Journal of Teaching in Social Work 20(1), 39-55.
Freed, Anne O. (1978) Client´s rights and casework records. Social Casework 59(8, October), 458-464.
Graybeal, Clay & Ruff, Elizabeth (1995) Process Recording: It´s More Than You Think. Journal of Social Work Education 31(2), 169-181.
Grönroos, Eija & Perälä, Marja-Leena (2002) Asiakkaan ohjausmallin
tuloksellisuus. Makropilottihankkeen lähtötilanteen arviointi. Stakes, Aiheita
30/2002.
Heikkilä, Matti & Kemppainen, Erkki (1987) Sosiaalitoimiston asiakastiedot ja asiakkaan tietojen saanti häntä koskevasta aineistosta. Sosiaalihallituksen raporttisarja, 18/1987.
Heino, Tarja (1997) Asiakkuuden hämäryys lastensuojelussa. Sosiaalityöntekijän tuottama määritys lastensuojelun asiakkaaksi. Stakes,
Tutkimuksia 77.
Heino, Tarja & Kulometsä, Anu (2000) Lastensuojelun perhetyössä kehiteltyjä arviointimalleja. Stakes, Huostaanotto-projekti 1997-2001, Perhetyöosio, Työpapereita. http://www.stakes.fi/huosta/arviointimalleja.htm
Holbrook, Terry
(1983) Notes on Policy and Practice. Case Records: Fact or Fiction? Social Service Review 57(4, December), 645-658.
Honkanen, Virpi (2000) Sijaishuollon huoltosuunnitelma, yhteydenpito ja sen rajoittaminen. Helsingin yliopisto, yksityisoikeuden laitos, pro gradu-tutkielma.
Hydén, Lars-Christer (1995) Det sociala misslyckandet som berättelse. Att
äterställa den moraliska ordningen. Socialvetenskaplig tidskrift 2(3), 194-207.
Janhunen, Tarja (1998) Sosiaalityön laadusta ja huostaanottoon liittyvistä
ongelmista. Tieto kiertoon 7/1998, Stakes.
Johnsson, Lisbeth (1999) Dokumentation och journalföring. Teoksessa
Gunnar Bernler (toim.) Psykosocialt arbete - ideén och metoder. Stockholm: Natur och Kultur, 64-86.
Juutinen, Sirpa (1994) Sosiaalitoimi asiantuntijana ja vaikuttajana - tutkimus rakenteellisen sosiaalityön käsitteestä ja todellisuudesta. Stakes, Raportteja 165.
Kagle, Jill Doner (1991) Social Work Records. Second Edition. Illinois:
Waveland Press.
Kallinen-Kräkin, Salme & Kauppila, Tarja (2000) Sosiaalityön luokitus
Kuopiossa. Matka manuaalisesta kirjaamisesta tietotekniikan
hyödyntämiseen. Helsinki: Stakes.
Kallinen-Kräkin, Salme (2001a) Sosiaalityön luokitus - projektin esittely. Teoksessa Salme Kallinen-Kräkin (toim.) Sosiaalityö näkyväksi. Sosiaalityön luokitusseminaarin julkaisu. Stakes, Aiheita 3/2001.
Kalpa, Hanna & Kuusisto-Niemi, Sirpa (1997) Jäsennellyn tiedon avulla
palveluketjujen hallintaan. Asiakas- ja potilasasiakirjaprojektin loppuraportti. Stakes, Aiheita 11/1997.
Kananoja, Aulikki & Turunen, Merja-Maaria (1996) Tähän suuntaan
lastensuojelu! Stakes, Aiheita 4/1996.
Kananoja, Aulikki (1997) Murros on mahdollisuus. Sosiaalityön
selvityshenkilön raportti. Stakes, Raportteja 211 / Sosiaali- ja
erveysministeriön työryhmämuistioita 1997: 8.
Kananoja, Aulikki (2000) Sosiaalityöntekijä on sosiaalisten olojen tulkki. Sosiaaliturva 88(10), 3.
Karvinen, Synnöve (1993) Metodisuus sosiaalityön
ammatillisuuden perustana. Teoksessa Riitta Granfelt, Harri Jokiranta, Synnöve Karvinen, Aila-Leena Matthies & Anneli Pohjola Monisärmäinen
sosiaalityö. Helsinki: Sosiaaliturvan Keskusliitto, 15-51.
Kauppila, Tarja (1999) Laadukasta sosiaalityötä? Sosiaalityön
lähtökohtatilanne lapsiperheasiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden arvioimana. Stakes, FinSoc, Työpapereita 5/1999.
Kauppila, Tarja (2001) Sosiaalityön laadun parantaminen tietotekniikan avulla 1998-2000. Loppuraportti. Stakes FinSoc, Arviointiraportteja 1/2001.
Kivinen, Tarja (1994) Valikoituminen lastensuojelun asiakkaaksi. Näkökulmia asiakkuuden määrittymiseen. Stakes, Tutkimuksia 45.
Koivusalo, Esko & Huovinen-Nyberg, Liisa (1980) Selkeä virkakieli. 2. painos. Valtion Koulutuskeskus, Julkaisusarja A n:o 1.
Kuusisto-Niemi, Sirpa & Kalliokuusi, Virpi (1999) Asiamies vai neuvoja? Käsitemäärittelyn aloitus Satakunnan Makropilotissa. Stakes, Aiheita 20/1999.
Kähkönen, Päivi (1994) “Vanhemmuuden murtuminen”. Lapsen huostaanotto sosiaalitoimen asiakirja-aineiston valossa. Jyväskylän opetussosiaalikeskuksen julkaisusarja1994, 2.
Lagerberg, Dagmar & Sundelin, Claes (2000) Risk och prognos i socialt arbete med barn. Forskningsmetoder och resultat. Stockholm: Centrum för
utvärdering av socialt arbete & Förlagshuset Gothia AB.
Leinonen, Anne & Ritari, Jenni (2003) Dokumentointijärjestelmän luominen laatu- ja kehittämistyön välineeksi perhekoti kotiportaan näkökulmasta. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan yksikkö, sosiaalialan koulutusohjelma, opinnäytetyö. http://www.nuorten-
yst.fi/docs/library/level_0/Opinnayte-dokumentointi.pdf
Levi, Judith R. (1981) The Log as a Tool for Research and Therapy. Social
Work 26(4, July), 333.
Lonka, Kirsti & Lonka, Irma (1994) Aktivoiva kirjoittaminen. Teoksessa Anneli Kajanto (toim.) Aikuisten oppimisen uudet muodot. Kohti aktiivista oppimista. Vapaan sivistystyön 34. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura & Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, 197-223.
Lukinsky, Joseph (1995) Reflektiivinen vetäytyminen päiväkirjan avulla. Teoksessa Jack Mezirow et al. Uudistava oppiminen. Kriittinen reflektio
aikuiskoulutuksessa. Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja
koulutuskeskus, 233-256. (alkuper. teos Fostering Critical Reflection in
Adulthood. A Guide to Transformative and Emancipatory Learning, 1990).
Mahkonen, Sami (1995) Perhesalaisuudet. Salassapitovelvollisuus
ammattiauttajan työssä. Porvoo ym.: WSOY.
Mahkonen, Sami (2003) Lastensuojeluilmoitus. Helsinki: Edita Publishing Oy.
Miettinen, Taina (2000) Sosiaalityön raportointi: sosiaalityöstä kunnallisille
päätöksentekijöille tuotettu tieto ja sen käyttö - kohti vuorovaikutteista
raportointia. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.
Mikkola, Pirjo (1999) Laadun elementit sijaishuollossa. Sijaishuollon
neuvottelukunnan julkaisuja14. Lastensuojelun Keskusliitto.
Moore, Bryony (1996) Risk Assessment: A Practitioner´s Guide to Predicting Harmful Behaviour. London & Concord: Whiting & Birch Ltd.
Mäenpää, Johanna & Törrönen, Maritta (1996) Dokumentoitu lapsi - miten lapsi näkyy lastensuojelun asiakirjoissa? Stakes, Aiheita 4/1996.
Neuman, Karen M. & Friedman, Bruce D. (1997) Process recordings: Fine
Tuning an old instrument. Journal of Social Work Education 33(2), 237-243.
Prince, Katie (1996) Boring Records? Communication, Speech and Writing in Social Work. London, Bristol & Pennsylvania: Jessica Kingsley Publishers.
Puustinen-Korhonen, Aila (1994) Lapsen kuuleminen lastensuojelussa. Teoksessa Maritta Törrönen (toim.) Lapsen etu viidakon laki. Helsinki:
Lastensuojelun Keskusliitto, 4-20.
Renvall, Hannu (1995) Oikeusturva lastensuojelussa - totta vai toden
näköistä. Teoksessa Petri Virtanen (toim.) Näkökulmia lastensuojeluun.
Helsinki: WSOY, 156-184.
Richmond, Mary (1925) Why case records? The Family 6(7, November), 214-216.
Ruotsalainen, Pekka; Nouko-Juvonen, Susanna & Kiikkala, Irma (2000) Esipuhe. Teoksessa Susanna Nouko-Juvonen, Pekka Ruotsalainen & Irma Kiikkala (toim.) Hyvinvointivaltion palveluketjut. Helsinki: Tammi, 5-6.
Saarinen, Erja (2000) Huomisbarometri tuo huolet ja voimavarat näkyviin.
Sosiaaliturva 88(10), 6-7.
Salokanta, Sini (2003) Miten lapsi näkyy lastensuojelussa? Tutkimus Hämeenlinnan lastensuojelun huoltosuunnitelmista. Pro gradu -tutkielma,
Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, sosiaalityö.
Satka, Mirja (1996) Making Social Citizenship. Conceptual practices from the Finnish Poor Law to professional social work. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, SoPhi.
Satka, Mirja (1997) Sosiaalityö ajassa - ydinkysymysten äärellä. Teoksessa Riitta Viialainen & Maisa Maaniittu (toim.) “Tehdä itsensä tarpeettomaksi?” Sosiaalityö 1990-luvulla. Stakes, Raportteja 213, 27-38.
Schön, Donald (1995) The Reflective Practititioner. How professionals think in action. Aldershot: Arena (1. painos 1983, Basic Books).
Sinko, Päivi (2001) Lastensuojelu, juridisoituminen ja lapsen oikeudet. Teoksessa Maritta Törrönen (toim.) Lapsuuden hyvinvointi. Yhteiskuntapoliittinen puheenvuoro. Helsinki: Pelastakaa Lapset, 128-149.
Sorvari, Hannu (2001) Asiakastiedon suoja sosiaalihuollossa. Helsinki:
Tammi.
STM, Selvityksiä 2002:3. Lastensuojelun suurten kustannusten
tasausjärjestelmä 1999-2000.
Tapola, Maria (2002) Prosessi, strukturoitu, avoin - asiakastyön dokumentaatio angloamerikkalaisessa sosiaalityökeskustelussa. Helsingin yliopisto, sosiaalityön pro gradu -tutkielma.
Tapola, Maria (2003) Dokumentointi asiakastyön kehittämisen välineenä. Stakes, FinSoc News 1/2003, 14-16 (luettavissa myös internetissä Stakesin FinSoc-sivuilla).
Taskinen, Sirpa (toim.) Huostaanotto. Lastensuojelun asiantuntijatyöryhmän
suositus huostaanottoprosessin laatua ohjaaviksi yleisiksi periaatteiksi.
Stakes, Oppaita 33.
Tebb, Susan (1991) Client-Focused Recording: Linking Theory and Practice. Families in Society 72(7, September),425-432.
Terveydenhuollon sosiaalityön luokitus. Opas luokituksen käyttöön ja
näkökulmia palvelujen kehittämiseen (1998). Helsinki: Suomen Kuntaliitto & Terveydenhuollon sosiaalityöntekijät ry.
Tietotekniikan hyödyntämisstrategia (1999) Helsinki: Sosiaali- ja
terveysministeriö.
Torkkola, Sinikka; Heikkinen, Helena & Tiainen, Sirkka (2002) Potilasohjeet ymmärrettäviksi. Opas potilasohjeiden tekijöille. Helsinki: Tammi.
Toseland, Ronald W. & Reid, William J. (1985) Using Rapid Assessment
Instruments In a Family Service Agency. Social Casework 66(9, November),
547-555.
Tuzil, Teresa Jordan (1978) Writing: A Problem-Solving Process. Social Work 23(1, January), 67-70.
Törrönen, Maritta (1994) Tulkittu lapsi. Teoksessa Maritta Törrönen (toim.) Lapsen etu viidakon laki. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto, 54-71.
Törrönen, Maritta & Mäenpää, Johanna (1995) Lapsen tie laitokseen. Stakes, Aiheita 5/1995.
Varilo, Esko; Lounavaara-Rintala, Helena; Vuornos, Pirjo; Wahlbeck, Jan-
Christer & Varilo, Leena
(2000) Lastensuojeluperhe - malli ja toiminta sekä tällaiseen perheeseen kuuluvien nuorten hoito. Teoksessa Jukka Aaltonen & Raili Rinne (toim.) Perhe terapiassa. Helsinki: Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus, 50-59.
Wilczynski, Brahna Lauger (1981) New life for recording: involving the client. Social Work 26(4, July), 313-317.
Yliruka, Laura (2000) Sosiaalityön itsearviointi ja hiljainen tieto. Stakes
FinSoc, Työpapereita 2/2000.

Lapset ja nuoret
Aapola, Sinikka (1999) Murrosikä ja sukupuoli. Julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.
Alanen, Leena
(1992) Modern Childhood? Exploring the ‘Child Question’ in
Sociology.
Alanen, Leena & Bardy Marjatta (1990) Lapsuuden aika ja lasten paikka.
Aldridge, Michelle (1998) Interviewing children: a guide for child care and
forensic practitioners.
Berg-Broden, Margareta (1997) Mor och barn i ingenmansland. Stockholm: Liber.
Claezon, Ingrid (1996) Mot alla odds. Barn till narkotikamissbrukare berättar om sin uppväxt. Mareld.
Forsberg, Hannele (2000) Lapsen näkökulmaa tavoittamassa. Arviointitutkimus turvakotien lapsikeskeisyyttä kehittävästä projektista. Julkaisu 24. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto.
Forsberg, Hannele & Nätkin Ritva (2003) Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsinki: Gaudeamus
Forsberg, Hannele (1998) Perheen ja lapsen tähden
Forssén, Katja (1998) Children, families and the welfare state: studies on the outcomes of the Finnish family policy. Stakes.
Gittins, Diana (1998) The Child in QuestionHaapasalo, Jaana (toim.) 1999: Väkivallan kierre. Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisuja 5. Helsinki: Tietosanoma.
Haapasalo, Jaana (toim.) (1999) Väkivallan kierre. Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisuja 5. Helsinki: Tietosanoma.
Helminen, J. & Mikkola, M. (1994).Lastensuojelu. Gummerus. Jyväskylä.
Hill, Malcolm (1999) Effective ways of working with children and their families.
Hurtig, Johanna (2003) Lasta suojelemassa - etnografia lasten paikan rakentumisesta lastensuojelun perhetyön käytännöissä. Acta Universitatis Lapponiensis 60. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
Ikäläinen, Sinikka & Martiskainen, Taina & Törrönen, Maritta (2003) Mangopuun juurelta kuusen katveeseen - Asiakkaana maahanmuuttajaperhe. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto.
James, Allison & Prout, Alan (toim.) (1997) Constructing and Reconstructing Childhood. Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood, 2. Painos. Falmer Press
Järventie, Irmeli & Sauli, Hannele (2001) Eriarvoinen lapsuus. Helsinki: WSOY.
Kartovaara, Leena & Sauli, Hannele (2000) Suomalainen lapsi. Tilastokeskus. Väestö 7. Helsinki.
Kehily, Mary Jane & Swann, Joann (2003) Children’s cultural worlds. Wiley
Kiili, Johanna (2002) Lapset elinympäristönsä asiantuntijoina. Toimintatutkimus lasten osallistumisen kehittämiseksi. Keski-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskus. Tutkimuksia no.1.
Kuure, Tapio & Vuori, Mika & Gissler, Mika (toim.) (2002) Viattomuudesta vimmaan. Lapsuudesta nuoruuteen siirtymävaiheen tarkastelua. Nuorten elinolot vuosikirja. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 25. Jyväskylä: Gummerrus.
Kuure, Tapio (toim. 2001)Aikuistumisen pullonkaulat. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 16. Helsinki: Nuorisotutkimusseura
Laine, Kaarlo (1997) Ameba pulpetissa: koulun arkikulttuurin jännitteitä. SoPhi 13. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Lallukka, Kirsi (2003) Lapsuusikä ja ikä lapsuudesssa. Tutkimus 6–12-vuotiaiden sosiokulttuurisesta ikätiedosta. Jyväskylä Studies in Education, psychology and social research 215. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Leskinen, Maire (1999) Koukussa lapseen, irti koukusta: riippuvuus perheen näkökulmasta. Helsinki: Kirjayhtymä.
Lyytinen, Paula & Korkiakangas, Mikko & Lyytinen, Heikki (toim.) (1995) Näkökulmia kehityspsykologiaan: kehitys kontekstissaan. Porvoo: WSOY.
Maybin, Janet & Woodhead, Martin (2003) Childhoods in context. Wiley.
Nyqvist, Leo (200): Väkivaltainen parisuhde, asiakkuus ja muutos. Julkaisu 28. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto.
Montgomery, Heather & Burr, Rachel & Woodhead, Martin (2003)
Changing childhoods. Local and global. Wiley.
Oranen, Mikko (toim.) (2001) Perheväkivallan varjossa. Raportti
lapsikeskeisen työn kehittämisestä. Ensi- ja turvakotien liitto. Helsinki.
Pulma, Panu (1987) Kerjuuluvasta perhekuntoutukseen, teoksessa Pulma & Turpeinen: Suomen lastensuojelun historia. Lastensuojelun Keskusliitto.
Pösö, Tarja (1993) Kolme koulukotia. Tampereen yliopisto: Acta Universitatis Tamperensis.
Ritala-Koskinen, Aino (1996) Lapsitutkimusta vai lasten tutkimista? Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 4 (1996) : 2,179-181.
Rönkä, Anna & Kinnunen, Ulla (toim.) (2002) Perhe ja vanhemmuus.
Saurama, Erja (2002) Vastoin vanhempien tahtoa. Tutkimuksia 7. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus. Suomalainen perhe-elämä ja sen tukeminen. Jyväskylä: PS-kustannus
Sommer, Dion (1997) Barndoms psykologi. Utveckling i en förändrad värld. Runa Förlag
Strandell, Harriet (1995) Päiväkoti lasten kohtaamispaikkana. Gaudeamus.
Strandell, Harriet (1992) Uusi lapsi on syntynyt? Uuden lapsitutkimuksen
arviointia. Nuorisotutkimus 4/1992
Suurpää, Leena (2002) Erilaisuuden hierarkiat. Suomalaisia käsityksiä maahanmuuttajista, suvaitsevaisuudesta ja rasismista. Julkaisuja 28. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
Taskinen, S. (toim.) (1999) Huostaanotto. Lastensuojelun asiantuntijaryhmän suositus huostaanotto-prosessin laatua ohjaaviksi yleisiksi periaatteiksi. STAKES. Oppaita 33.
Taskinen, Sirpa (toim.) Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittäminen. Helsinki: Stakes.
Taskinen, Sirpa ym. (toim.) (1992) Miten auttaa lasta. Lasten fyysisen ja seksuaalisen pahoinpitelyn tutkimus ja hoito. Lastensuojelun Keskusliiton julkaisu 89.
Tauriainen, Leena (2000) Kohti yhteistä laatua: henkilökunnan, vanhempien ja lasten laatukäsitykset päiväkodin integroidussa erityisryhmässä. Jyväskylä Studies in education, psychology and social research 165. Jyväskylän yliopisto.
Thompson-Cooper, I. K. (2001) Child welfare Professionals and Incest Families. Aldershot: Ashgate.
Törrönen, Hannele (1998) Ehjänä perille. Kokemuksia lastensuojelun vauvatyön kehittämisestä. Ensi ja turvakotienliiton julkaisu 18. Nykypaino.
Törrönen, Maritta (toim.) (1994) Lapsen etu ja viidakon laki
Törrönen, Maritta (toim.) (2001) Lapsuuden hyvinvointi. Yhteiskuntapoliittinen puheenvuoro. Helsinki: Pelastakaa lapset.
Törrönen, Maritta (1999) Lasten arki laitoksessa. Elämistila lastenkodissa ja sairaalassa. Helsinki University Press.
Viittala, Kaisu (2001) “Kyllä se tommosellaki lapsella on kovempi urakka”: sikiöaikana alkoholille altistuneiden huostaan otettujen lasten elämäntilanne, riskiprosessit ja suojaavat tekijät. Jyväskylä studies in education psychology and social research 180. Jyväskylän yliopisto.
Virta, K. (1994) . Selvitys lastensuojelulain soveltamiskäytännöistä.
Lastensuojelun keskusliitto. Pieksämäki
Woodhead, Martin & Montgomery, Heather (2002) Understanding childhood. Wiley.

Lisää lapsi- ja nuorisososiaalityön kirjallisuutta:
Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisalan kirjallisuus

Nais- ja miestyö
Auvinen, Anja (1994) Naisten kesken: juomisesta, naiseudesta, elämästä.
Raportteja 164. Stakes. Helsinki.
Cavanagh, Kate & Cree, Viviene (eds.)(1996) Working with Men. Feminism and Social work. Routledge. London and New York.
Christie, Alastair (ed.) (2001) Men and social work : theories and practices. Basingstoke. Palgrave.
Dominelli L. & McLeod E. (1989): Feminist Social Work. Macmillan. London.
Forsberg, Hannele, Kuronen, Marjo & Ritala-Koskinen, Aino (1992) Feministinen sosiaalityö - kysymyksiä ja uusia kysymyksiä. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 1, 3-9.
Granfelt, Riitta (1999) Kertomuksia naisten kodittomuudesta. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura. Helsinki.
Hearn, Jeff & Edwards, Jeanette & Popay, Jennie (eds.) (1998) Men, Gender Divisions and Welfare. Routledge. London.
Jokinen, Arja (1996) Asunnottomat miehet ja kodittomat naiset. Janus 2/1996.
Järvinen, Margaretha (1993) Of Vice and Women: Shades of Prostitution. Scandinavian University Press. Oslo.
Kuronen, Marjo, Granfelt, Riitta, Nyqvist, Leo & Petrelius, Päivi (toim.) (2004) Sukupuoli ja sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.
Marchant H. & Wearing B. (eds.): Gender Reclaimed. Women in Social Work. Hale & Iremonger. Sydney.
Socialvetenskaplig tidskrift 1-2/2000 Teemanumero sukupuolesta ja
sosiaalityöstä.
Wise, Sue (1991) Becoming a feminist social worker. Teoksessa Stanley Liz (ed.) Feminist Praxis. Research, theory and epistemology in feminist
sociology. Routledge. London & New York.

Perhekeskeisyys ja perhetyö
Aaltonen, J.(1998). Perheterapia hoitomuotona ja narratiivisuuden ja
sosiaalisen konstruktionismin toteuttajana. Psykologia 6/98.
Barrett Michele. & McIntosh Mary (1982) The Anti-Social Family. Verso.
London.
Berg Kim Insoo: Perhekeskeisen työn opas. Mannerheimin
Lastensuojeluliitto 1991.
Forsberg Hannele (1994) Yksi ja monta perhettä. Tutkimus sosiaalityöntekijöiden perhetulkinnoista sosiaalitoimistotyössä. Stakes.
Tutkimuksia 42.
Forsberg, Hannele (1998) Lapsen ja perheen tähden. Lastensuojelun
keskusliitto.
Forsberg, Hannele, Kuronen, Marjo, Pösö, Tarja & Ritala-Koskinen, Aino: Kun perhe hajoaa ja on kuitenkin kaikkialla. Sosiaalipolitiikka 1991. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosikirja. Vammala 1991.
Forsberg, Hannele, Kuronen, Marjo, Pösö, Tarja & Ritala-Koskinen, Aino:
Perheongelmat ja asiantuntijakäytännöt. Teoksessa Heikkilä, Matti &
Vähätalo, Kari (toim.): Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos.
Gaudeamus. Tampere 1994.
Gubrium Jaber & Holstein James (1990): What is Family? Mayfield. London & Toronto.
Heino, Tarja (1999) Perhetyö lastensuojelun työkalupakissa. Esikko 3, 10-12.
Heino, Tarja, Berg, Kristiina & Hurtig, Johanna (2000) Perhetyön ilo ja
hämmennys. Lastensuojelun perhetyömuotojen esittelyä ja jäsennyksiä.
Nieminen Urpu (1983) Perhekeskeinen sosiaalityö. Sosiaaliturvan
Keskusliitto. Helsinki.
Pösö, Tarja (1993) Kolme koulukotia. Acta Universitatis Tamperensis. ser A vol 388. Tampereen yliopisto. Tampere.
Ritala-Koskinen, Aino (1993) Onko uusperheestä perheeksi? Tutkimus
uusperheen kulttuurisesta kuvasta suomalaisten naisten- ja perhelehtien konstruoimana. Jyväskylän yliopiston perhetutkimusyksikön julkaisuja 4/1993. Jyväskylä.

Psykososiaalinen sosiaalityö
Toikko, Timo (2001) Psykososiaalinen lähestymistapa sosiaalityössä. Teoksessa Toikko, Timo (toim.) Sosiaalityön amerikkalainen oppi. Yhdysvaltalaisen caseworkin kehitys ja sen yhteys suomalaiseen
tapauskohtaiseen sosiaalityöhön. Seinäjoen ammattikorkeakoulun
julkaisusarja A. Tutkimuksia 1. Seinäjoen ammatikorkeakoulu: Seinäjoki,
178-196.

Tapauskohtainen sosiaalityö
Toikko, Timo (2001) Caseworkin koulukuntakiistan murtuminen. Helen Harris Perlmanin rooli tapauskohtaisen sosiaalityön kehittäjänä. Teoksessa Toikko, Timo (toim.) Sosiaalityön amerikkalainen oppi. Yhdysvaltalaisen caseworkin kehitys ja sen yhteys suomalaiseen tapauskohtaiseen sosiaalityöhön. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 1. Seinäjoen ammatikorkeakoulu: Seinäjoki, 340-355.
Toikko, Timo (2001) Mary Richmond ja neljä keskustelua sosiaalityöstä. Teoksessa Teoksessa Toikko, Timo (toim.) Sosiaalityön amerikkalainen
oppi. Yhdysvaltalaisen caseworkin kehitys ja sen yhteys suomalaiseen
tapauskohtaiseen sosiaalityöhön. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 1. Seinäjoen ammatikorkeakoulu: Seinäjoki,
387-403.

Verkostotyö
Arnkil, E. (1991). Peilejä: Hypoteesejä sosiaalityön ristiriidoista ja
kehitysvyöhykkeestä. Helsinki. Sosiaali- ja terveyshallitus, 5.
Arnkil, E. (1992). Sosiaalityön rajasysteemit ja kehitysvyöhyke. Jyväskylä Studies on Education, Psychology and Social Research, 85.
Arnkil, E. & Erikson, E. (1993). Tutkiva tuki. Dialogi 3 (4), 27 – 31.
Arnkil, Erik (1991) Keitä muita tässä on mukana? Viisi artikkelia verkostoista. Helsinki. Sosiaali- ja terveyshallituksen raportteja 23.
Arnkil, Erik & Eriksson, Esa (1996)Kenelle jää kontrollin Musta Pekka kortti? Sosiaalitoimisto verkostoissaan. Stakes. Tutkimuksia 63. Helsinki.
Barnes, J. (1954). Class and Committees in a Norwegian Island Parish.
Human Relations. 7, 39 – 58.
Forsberg, Gunnar & Wallmark, Johan (1998) Nätverksboken – om mötets
möjligheter. Liber AB, Kristianstad.
Heino, Tarja (toim.) Läheisneuvonpito-opas. Stakes Oppaita 40/2000.
Hudson & Morris & Maxwell & Galaway (1996) Family Group Conferences: Perspectives on Policy and Practice. The Federation Press.
Karjalainen, Vappu (1996) Verkoston lupaus. Tutkimus aikuisasiakkaan
palveluverkoston rakentumisesta. Stakes. Tutkimuksia 68. Helsinki.
Marsh, Peter & Crow, Gill (1998) Family Group Conferences in Child Welfare. Bladewess Science Ltd.
Mattila, M. & Uusikylä, P. (toim.) (1999). Verkostoyhteiskunta- käytännön
johdatus verkostoanalyysiin. Gaudeamus, Tammer – Paino Oy. Tampere.
Mönkkönen, Kaarina (2002) Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena. Vastaaminen, vallan ja vastuun merkitys sosiaalialan asiakastyön
vuorovaikutuksessa. Kuopion yliopiston painatuskeskus. Kuopio.
Seikkula, Jaakko (1996) Sosiaaliset verkostot. Ammattiauttajan voimavara
kriiseissä. Kirjayhtymä. Helsinki.
Speck, R. & Attneave, C. (1975). Det sociala nätverket. Hur familjens sociala miljö och kontakter kan samverka i terapin. Wahlström & Widstrand. Stockholm.
Uusikylä, Petri (1997) Lastensuojeluverkostot. Janus 5 (3) 271-294.
Virtanen, Päivi (toim.) (1999) Verkostoituva asiakastyö, Kirjayhtymä &
Lastensuojelun keskusliitto.

Voimavara- ja ratkaisukeskeinen työ
Ahola Tapani & Hirvihuhta Harri (2000) Vääryydestä vastuuseen.
Alpola M, Hurskainen P. (1993) Ratkaisukeskeinen työote lastensuojelussa. Lastensuojelun keskusliitto.
de Shazer Steve (1994) Ratkaisevat erot. Vastapaino.
Furman Ben, Ahola Tapani (1990) Juonia juopoille. Lyhytterapiainstituutti.
Furman Ben, Ahola Tapani (1993) Muuttuset, terapiasta ratkaisuihin.
Lyhytterapiainstituutti.
Hakala I, Huttunen S (toim) (2000) Arjesta unelmiin; Lastensuojelutyötä
uudella profiililla. SPR.
Hurtig Johanna (1999) Huvitusta, hyvitystä vai hyödyllistä? Lastensuojelullisen perhekuntoutuksen arviointia. Lapin Yliopiston Yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B 30.
Hänninen Vilma, Valkonen Jukka (toim) (1998) Kunnon tarinoita -tarinallinen näkökulma kuntoutukseen. Kuntoutussäätiö tutkimuksia 59/98.
Berg Kim Insoo (1991) Perhekeskeisen työn opas. Mannerheimin Lastensuojeluliitto 1991.
Mattila Antti (toim) (1998) Voimavarat, ratkaisut ja tarinat. Kuntoutussäätiö. Työselosteita 16/1998.
Miller, Gale (1997) Becoming Miracle Workers. Language and meaning in brief therapy. Aldine de Gruyter. New York.
Riikonen, Eero (1992) Auttamistyön ongelmakäsitykset ja haastattelukäytännöt - Ongelmakielestä kompetenssikieleen.
Kuntoutussäätiön tutkimuksia 32/1992.
Riikonen Eero & Smith Gregory M. (1998) Inspiraatio ja asiakastyö. Vastapaino. Tampere.
Saleebey, Dennis (ed.) (1997) The Strengths Perspective in Social Work
Practice. Longman. New York.
Saarnio, Pekka (1994) Puheen ohjaava vaikutus sosiaalityön asiakastilanteissa. Perheterapialehti 3-4/94.
Sundman, Peter (1995) Ratkaisukeskeisyys sosiaalityössä. Helsingin
sosiaaliviraston julkaisusarja D2/1995.
White, Michael (1994) Ongelmien eksternalisointi sekä elämän ja ihmissuhteiden käsikirjoituksen uudelleenkirjoittaminen. Perheterapialehti 3-4/94.
White, M & Epston D (1990) Narrative Means to Therapeutic Ends. Norton et co. New York.

Yhteisölliset työmenetelmät
Anis, Merja (2003) Lastensuojelu ja maahanmuuttajat – yhteisökeskeisen sosiaalityön ja käytännön opetuksen malli. Teoksessa Anis, Merja & Keskinen, Suvi & Synnöve Karvinen-Niinikoski (toim.) Käytännön opetus sosiaalityötä kehittämässä. Vuoropuhelua käytännön sosiaalityön, opetuksen ja kehittämisen tiimoilta. Sosiaalipolitiikan laitoksen julkaisuja B:27. Turun yliopisto: Turku.
Aronpää, Maija-Liisa (2003) Hyvän olon huoneesta kulttuuriprojekteihin – nuorisoaseman sosiaalityön yhteisöllisiä muotoja hakemassa
Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti (3/1999) Kaupunki-teemanumero
Karjalainen, Pekka, Karisto, Antti ja Seppänen, Marjaana (2002) Lähiöt, kaupunkisosiaalityö ja projektitoiminta Teoksessa Marginaalit ja sosiaalityö. SoPhi: Jyväskylä
Keskinen, Suvi & Synnöve Karvinen-Niinikoski
(toim.) Käytännön opetus sosiaalityötä kehittämässä. Vuoropuhelua käytännön sosiaalityön, opetuksen ja kehittämisen tiimoilta. Sosiaalipolitiikan laitoksen julkaisuja B:27. Turun yliopisto: Turku.
Matthies Aila-Leena & Närhi Kati (toim.) (1998) Ekososiaalisia oivalluksia sosiaalityön arjesta. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen yhteiskuntapolitiikan työpapereita; no. 102. Jyväskylän yliopisto.
Närhi, Kati (2004) The eco-social approach in social work and the challenges to the expertise of social work. Jyväskylä: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 243.
julkaistu sähköisesti
Närhi, Kati (2003) Sosiaalityöntekijät paikallisen tason vaikuttajina. Teoksessa Satka M. & Pohjola A. & Rajavaara M. (toim.) Vaikuttaminen ja sosiaalityö. SoPhi: Jyväskylä.
Roivainen Irene (1995) Kun ongelmalla on osoite. Teoksessa Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat.
Roivainen Irene (1999). Ongelmalähiöistä sosiaalityön kentiksi. Janus 3/99
.

Kirjallisuutta verkossa
Poikela, Sari (2003): Ongelmaperustainen pedagogiikka ja tutorin osaaminen. Cityoffset, Tampere.