Helsingin yliopisto > Valtiotieteellinen tiedekunta > Sosiaalipsykologian laitos
logo

Sosiaalipsykologian sanasto 

 

KEHITTYVÄ LAITOSSANAKIRJA 8.1.1996

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 


A
accommodation  akkommodaatio, mukautuminen, mukauttaminen
account giving selonteko
activity  aktiivisuus
actor-observer effect  toimijan ja tarkkailijan eron vaikutus
adaptation level  adaptaatiotaso
affect tunne 
aggregate  aggregaatti, ihmiskokoelma
aggression  aggressio
altruism  altruismi
anchor  ankkuri
androgyny  androgynia
anticonformity  antikonformisuus
arbitration  välitysmenettely
archival research  arkistotutkimus, dokumenttien tutkimus
arousal  aktivaatio, vireys
Asch´s theory of social perception  Aschin sosiaalisen havaitsemisen teoria 
assimilation assimilaatio, sulauttaminen
association learning  assosiaatio-oppiminen
assortative mating  valikoiva parinmuodostus
attachment theory  kiintymysteoria
attitude salience  asenteen aktuaalisuus
attitude polarization  asenteen polarisaatio
attitude  asenne
attribution theory  attribuutioteoria
augmentation principle  lisäämisperiaate
authoritarian personality  autoritaarinen persoonallisuus
authoritarianism  autoritaarisuus
autistic hostility  autistinen vihamielisyys
autokinetic effec  autokineettinen ilmiö
autonomic nervous system  autonominen hermosto
availability heuristic  saatavuusnyrkkissääntö, saatavuusheuristiikka
B
balance theory  balanssiteoria
bargaining  kaupankäynti, tinkiminen
base rate  perustaso, lähtötaso
behavior  käyttäytyminen
behaviorism  behaviorismi
behaviorist orientation  behavioristinen orientaatio
belief in just world  usko oikeudenmukaiseen maailmaan
biased (memory) scanning  harhainen muistin läpikäynti
biofeedback  biopalaute
bogus pipeline  huijausjohto
boomerang effect  bumerangivaikutus
buffering effect  puskurivaikutus
burnout  loppuunpalaminen, uupuminen
bystander effect  ohikulkijavaikutus
C
cardiovascular disease  sydän- ja verisuonisairaus
caring  huolenpito, hoiva, välittäminen
case study  tapaustutkimus
catharsis  katharsis
causal attribution  kausaaliattribuutio
causal schema  kausaaliskeema
central route to persuasion  keskeinen suostuttelureitti
central trait  keskeinen piirre 
centralized communication structure  keskitetty viestintärakenne
choice shift  valintasiirtymä
circumscribed accuracy  suppea tarkkuus
coactors  kanssatoimijat
cognition  kognitio 
cognitive orientation  kognitiivinen orientaatio
cognitive dissonance theory  kognitiivisen dissonanssin teoria
cognitive structure  kognitiivinen rakenne
cognitive orientation  kognitiivinen suuntautuminen
cognitive balance  kognitiivinen balanssi (Heider)
cognitive schema  kognitiivinen skeema
cohesiveness  kiinteys
collectivist culture  kollektivistinen kulttuuri
communication networks  viestintäverkosto
communication structure  kommunikaatiorakenne
communicator erediblity  viestin lähettäjän uskottavuus
comparison theory  vertailun teoria
comparison level  vertailutaso
competing cues  kilpailevat vihjeet
competition  kilpailu
copmpetitive reward structure  kilpailullinen palkintorakenne
complementarity  täydentävyys
compliance  myöntyvyys
conative component of attitudes  asenteen konatiivinen komponentti
concept  käsite 
confirmatory bias vahvistamistaipumus
conformity  konformisuus
connotation  konnotaatio, sivumerkitys
consciousness raising  havahduttaminen, tietoisuuden nostattaminen
consensus  yksimielisyys
consideration  huomioonottaminen
consistency  johdonmukaisuus
construct  käsite
contact hypothesis  kontaktihypoteesi
contagion  tartunta, tarttuminen
content mediation  sisällöllinen sovittelu
contingency models  riippuvuusmallit
contrast effect  kontrastivaikutus
control group  vertailuryhmä
control  kontrolli, vaikutusmahdollisuus
controllability  kontrolloitavuus
conversational implicature  keskustelullinen lisäoletus
cooperation  yhteistoiminta
cooperative principle  yhteistyöperiaate
cooperative reward structure  yhteistoiminnallinen palkintorakenne
coping strategy  selviytymisstrategia
correlation coefficient  korrelaatiokerroin
correspondent inference  vastaavuuspäätelmä
covariation principle  kovariatioperiaate
cross-cultural research  kulttuurien välinen, (kulttuurien) vertaileva tutkimus
cross-sectional research  poikkileikkaustutkimus
crowding  ahtaus, tungos
cultural script  kulttuurinen skripti
D
debriefing  jälkipuinti 
defensive avoidance suojautuva välttäminen
deindividuation  deindividuaatio, epäyksilöllistyminen
demand characteristics  vihjeet odotetusta käyttäytymisestä, tilannevaateet, vihjepiirteet
denotation  denotaatio, käsitteen ala, määritelmä
dependent variable  riippuva muuttuja
desensitization  poisherkistäminen
dialectic problem solving  dialektinen ongelmanratkaisu
discounting  "diskonttaus", vähennysperiaate (attribuutioissa)
discrimination  syrjintä
display rules  ilmaisusäännöt
distinctiveness  erottuvuus
distributive justice  jaon oikeudenmukaisuus
dominant response tendency  dominantti reaktiotaipumus
door-in-the-face technique  ylilyöntitekniikka
drive reducer  vietin/tarpeen heikentäjä
dyad  dyadi
E
ecology  ekologia
egoism  egoismi
emblems  symbolit, tunnukset
emic constructs  emic-käsitteet (sisänäkökulma)
empathy  empatia
encounter group  kohtaamisryhmät
enlightenment effect  valistumisvaikutus (Gerger 1973)
entrapment  ansaan joutuminen
environmental determinism  ympäristödeterminismi
equality rule  tasa-arvosääntö, tasanjakosääntö
equity theory  verrannollisen oikeudenmukaisuuden teoria
equity rule  tasasuhtasääntö
ethnocentrism  etnosentrismi
ethnomethodology  etnometodologia
ethology  etologia
etic constructs  etic-käsitteet
evaluation  arviointi
evaluation apprehension  arvioinnin, arvostelun pelko 
evaluation research  arviointitutkimus
exchange  vaihto
exchange theory  vaihto-teoria
excitation transfer theory  kiihtymyksen siirtymisteoria
exotic bias  eksoottisuusharha
expectancy confirmation sequence  odotusten vahvistumisprosessi
experiment  koe
experimental group  koeryhmä
experimental method  kokeellinen metodi
experimental realism kokeellinen realismi
experimenter expectancies  kokeentekijän odotukset
experimenter bias  kokeenjohtajan vaikutus
external validity  ulkoinen validiteetti
extrinsic rewards  ulkoiset palkinnot
F
F-scale  F-asteikko 
facework  julkisivun ylläpito
facial affect program kasvojen ilmeohjelma
facial feedback hypothesis  ilmepalautehypoteesi
false consensus bias  yksimielisyysharha
family resemblance  perheyhtäläisyys
field theory  kenttäteoria
field experiment  kenttäkoe
foot-in-the-door technique  jalka-oven-väliin-tekniikka
free rider  vapaamatkustaja
frustration-aggression hypothesis  frustraatio-aggressio-hypoteesi
functional theory  funktionaalinen teoria
fundamental attribution bias  attribuution perusvääristymä
fundamental attribution error  attribuution peruserhe 
G
gender ratio  sukupuolten määräsuhde
gender identity  sukupuoli-identiteetti
gender-role norms  sukupuoliroolinormit
generative theory  generatiivinen teoria
Gestalt psychology  hahmopsykologia
global accuracy  yleinen tarkkuus 
GRIT strategy (graduated reciprocation intension reduction)  asteittainen molemminpuolisen jännityksen lieventäminen
group  ryhmä
grounded theory  aineistolähtöinen teoria
group structure  ryhmän rakenne
group mind  ryhmämieli, historiassa joukkosielu
group polarization  ryhmäpolarisaatio
groupthink  ryhmäajattelu
H
halo effet  halo-efekti, sädekehävaikutus
hedonism  hedonismi
helping behavior  auttamiskäyttäytyminen
heuristics  heuristiikka
hierarchy  hierarkia
historical social psychology  historiallinen sosiaalipsykologia
homeworkers  ansiotyötä kotonaan tekevät
hypothesis  hypoteesi
I
ideal self  ihanneminä
identification  samastuminen
identify  tunnistaa
illusory correlation  illusorinen korrelaatio, näennäiskorrelaatio
illustrators  'kuvittajat', ´havainnollistimet´
immediacy  välittömyys 
implicit personality theory  implisiittinen persoonallisuusteoria
implicit knowledge  implisiittinen tieto 
impression management  vaikutelman hallinta 
in-group  sisäryhmä 
independence  riippumattomuus 
independent variable  riippumaton muuttuja 
individualist culture  individualistinen kulttuuri 
individualistic reward structure  individualistinen palkkiorakenne 
informational influence  informaatiovaikutus 
ingratiation strategy  mielistelystrategia 
initiating structure  'rakenteen alullepano'
instrumental learning  välineoppiminen 
integrative agreement  integroiva sopimus
intentionality  tahallisuus, tarkoituksellisuus, intentionaalisuus 
interaction  vuorovaikutus 
intergroup relations  ryhmien väliset suhteet
intergroup behavior  ryhmien välinen käyttäytyminen 
internal validity  sisäinen validiteetti 
internalization  sisäistäminen 
interview  haastattelu 
intrinsic reward  luontainen palkinto, sisäinen palkinto 
J
just-world hypothesis  oikeudenmukaisen maailman hypoteesi 
K
kin selection  sukulaisvalinta 
kinesics  kinestiikka 
L
latitude of noncommitment  sitoutumattomuusväli 
latitude of acceptance  hyväksymisväli 
latitude of rejection hylkäysväli 
learned helplessness  opittu avuttomuus 
least preferred coworker  vähiten mieluisa työtoveri 
levels of intimacy intimiteettitaso
life space  elintila, elämänkenttä (KullervoRainion käännös)
Likert scale  Likert-asteikko 
limerence  hullaantuminen 
locus of control  kontrollin sijainti (ulkoinen/sisäinen), kontrolliodotus (Vesalan käännös)
locus of causality  syysuhteen sijainti, syysuhteen paikka 
loneliness  yksinäisyys 
longitudinal study  pitkittäistutkimus 
looking-glass self  peiliminä 
loss effect  menetysefekti 
lure technique  houkutustekniikka 
M
Machiavellianism  machiavellismi 
main effect  päävaikutus 
manipulation check  manipulaation tarkistus 
matching process  verrantaminen
maximum joint payoff  yhteistuloksen maksimi 
measure of central tendency  keskiluku 
mediation  sovittelu; välittyminen 
mere exposure  pelkkä tuttuus 
meta-analysis  meta-analyysi 
mindfulness  ei rutiininomainen, ajatuksen kanssa toimiminen, ajatuksella 
mindlessness  rutiininomainen, ajatuksetta 
minimal group theory  minimiryhmä teoria 
minimax strategy (in social exchange) minimax-strategia 
mirror-image  peilikuva 
mixed-motive  sekamotiivi 
modeling  malli(sta) oppiminen 
modern racism  uusi rasismi 
motivation  motivaatio 
mundane realism  arkirealismi 
N
narrowing of attention  tarkkaavuuden kapeutuminen 
natural categories  luonnolliset kategoriat 
need complementarity  tarvejärjestelmien toisiaan täydentävyys 
negative reinforcement  kielteinen vahvistaminen 
negative-state relief model  pahasta olosta vapautumisen malli 
neighborhood  asuinalue, asuma-alue 
neo-Freudians  neofreudilaiset 
neobehaviorism  neobehaviorismi 
noise  häly 
noncommon effect  ei-yhteinen vaikutus (kömpelö suomennos)
noncontingency  ennustettavuuden puute 
nonverbal communication non-verbaalinen kommunikaatio, sanaton viestintä 
norm  normi 
normative pressure  normipaine 
normative influence  normivaikutus 
O
obedience  tottelevaisuus 
objective self-awareness  objektiivinen itsetiedostus 
observational learning  havainnoimalla oppiminen 
open-plan office  maisemakonttori 
operant condiotioning  välineellinen ehdollistaminen 
optimal manning  optimaalinen henkilömäärä 
ought self  moraalinen minä 
out-group  ulkoryhmä 
overmanning  ylimiehitys 
P
paralanguage  oheiskieli 
participant observer  osallistuva havainnoija 
payoff matrix  tulosmatriisi 
peripheral route to persuasion  perifeerinen suostuttelureitti
personal space  henkilökohtainen tila 
personality  persoonallisuus 
personalization  personalisaatio 
phenomenological approach  fenomenologinen lähestymistapa 
place-identy  paikkaidentiteetti 
pluralistic ignorance  joukkoharha 
polarization  polarisaatio 
population density  väestötiheys 
positive reinforcement  positiivinen vahvistus
positive bias (in attitude change)  positiivinen vääristymä 
prejudice  ennakkoluulo 
primacy effect  edellisyysvaikutus 
priming  pohjustus 
prisoner`s dilemma (game)  vangin dilemma 
privacy  yksityisyys 
private self-consciousness  tietoisuus omista sisäisistä tiloista 
propinquity  läheisyys 
prosocial behavior  prososiaalinen käyttäytyminen 
prototype  prototyyppi 
proxemic rules  läheisyyssäännöt 
public self-consciousness  tietoisuus itsestä sosiaalisena kohteena 
Pygmalion effect  Pygmalion ilmiö 
Q
questionnaire  kyselylomake 
R
racism  rasismi 
radical behaviorism  radikaali behaviorismi 
randomization  satunnaistaminen 
reactance  reaktanssi 
recency effect  jälkimmäisyysvaikutus 
reciprocal altruism  vastavuoroinen altruismi 
reciprocity norm  vastavuoroisuuden normi 
reinforcement  vahvistaminen 
relative deprivation  suhteellinen deprivaatio
reliability  reliabiliteetti 
replication  replikaatio 
representativeness heuristic edustavuusnyrkkisääntö, edustavuusheuristiikka
resource theory  voimavarateoria 
response responssi, vaste 
risky shift  'riskisiirtymä'
role playing  roolinotto 
role expectations  rooliodotukset 
role differentiation  roolin eriytyminen 
role  rooli 
rule-role approach  sääntö-rooli -suuntaus 
S
scapegoating  syntipukiksi tekeminen 
schema  skeema 
scientific management  tieteellinen liikkeenjohto 
script  skripti (käsikirjoitus)
selective exposure  vastaanoton valikointi/valikoiva vastaanotto 
self disclosure  itseä koskeva paljastus, sisimpänsä paljastaminen, avaaminen 
self-awareness  itsetajunta, tietoisuus itsestä 
self-categorization  itsekategorisointi 
self-concept  minäkäsitys 
self-consciousness  itsetiedostus, myös nolous, hämilläänolo 
self-esteem  itsetunto 
self-fulfilling prophecy  itseänsä toteuttava ennustus 
self-handicapping strategy  itsensä vammauttamisstrategia 
self-monitoring  itseä koskevien vihjeiden seuranta 
self-perception theory  itsehavaitsemisteoria 
self-presentation  itsensä esittäminen muille, esittäytyminen 
self-schema  minä-skeema 
self-serving attribution bias  oman edun vääristymä 
semantic differential  semanttinen erottelu 
sex-role stereotype  sukupuoliroolistereotypia 
simulation  simulaatio 
sleeper effect  myöhäis-, jälkivaikutus 
social comparison  sosiaalinen vertailu 
social desirability response set  sosiaalisen suotavuuden vastaustaipumus 
social distance  sosiaalinen etäisyys 
social distinctiveness  sosiaalinen erottuvuus 
social ecology  sosiaalinen ekologia 
social exchange theory  sosiaalisen vaihdon teoria 
social facilitation  sosiaalinen helpontuminen 
social impact theory  sosiaalisen vaikutuksen teoria 
social impairment  sosiaalinen vaikeutuminen tai estyminen 
social indicators  sosiaaliset indikaattorit 
social influence  sosiaalinen vaikuttaminen 
social inhibition  sosiaalinen estyminen 
social judgment theory  sosiaalisen arvioinnin teoria 
social learning theory  sosiaalisen oppimisen teoria 
social loafing  sosiaalinen vetelehtiminen 
social network  sosiaalinen verkosto 
social representations  sosiaaliset representaatiot 
social responsibility norm  sosiaalisen vastuun normi 
social support  sosiaalinen tuki 
social trap  sosiaalinen ansa, loukku 
socialization  sosialisaatio
sociobiology  sosiobiologia 
sociofugal spaces  seurapakoiset tilat
sociogram  sosiogrammi 
sociopetal spaces  seurahakuiset tilat
stability  pysyvyys 
status marker  sosiaalinen merkitsijä 
stereotype  stereotypia 
stimulus discrimination  ärsykkeen erottaminen
stimulus generalization  ärsykkeen yleistäminen, yleistyminen
stimulus  stimulus, ärsyke 
strength  voima 
stress  stressi
structure of communication  kommunikointirakenne, viestintärakenne 
superego  yliminä 
superordinate goal  ylemmän asteinen päämäärä 
survey research  kyselytutkimus 
symbolic racism  symbolinen rasismi 
T
tension of obligation  velvollisuudesta syntyvä jännitys 
territory  reviiri, territorio 
Thematic Apperception Test (TAT)  TAT-testi 
theory  teoria 
theory of planned action  suunnitellun toiminnan teoria 
tit for tat strategy  vaihtokauppa strategia 
Tragedy of The Commons  yhteismaan tragedia (kts.esim. Rosenberg) 
trait  piirre 
transactionalism  transaktionalismi 
Type A and Type B personality  A- ja B- tyypin persoonallisuus 
U
ultimate attribution bias  perimmäinen attribuutioharha 
undermanning  alimiehitys 
unobtrusive method  häiritsemätön menetelmä 
urban overload hypothesis  kaupunkiylikuormitus-hypoteesi 
V
validity  validiteetti 
variability  muuntelu 
variable  muuttuja 
visual dominance behavior  visuaalinen dominanssi käyttäytyminen 
W
warm-glow effect  lämpimän hehkun efekti 
weapons effect  ase-efekti 
working self-concept  käyttöminäkuva 
X
xenophobia  muukalaisvihamielisyys, muukalaispelko, ksenofobia 

Helsingin yliopistoYhteystiedot