Börja studera Anvisningar för studerande Utexaminerade magistrar Arbetsliv & alumniverksamhet

Väst- och sydslaviska språk och kulturer tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier

Ämnet har tre linjer: linjen för polska, linjen för tjeckiska och linjen för sydslaviska. Studenter kan välja en eller flera av linjerna. Alla språken kan dock inte påbörjas varje läsår, utan vilket språk som börjar växlar.

Grundstudierna räcker ett år och siktar till nivå A2 inom den europeiska referensramen för språkkunskaper. Vid sidan av grundstudierna inleds biämnesstudierna redan under det första året. Ett centralt biämne är IKEBB, d.v.s. Forskning rörande det östliga Central-Europa, Balkan och Baltikum, som erbjuder historie- och samhällsforskningskurser.

För biämnesstuderanden räcker ämnesstudierna ett år och för huvudämnesstuderanden två år (under det andra året går man på proseminariet och skriver sin kandidatuppsats). Eftersträvad nivå på språkkunskaperna är B1/B2.

Kandidatexamens biämnen påverkar inriktningen för magisterexamen och senare också arbetsmöjligheterna och därför läggs speciell vikt vid dem vid handledningen av studierna.

Vissa kurser från de fördjupade studierna (speciellt kurserna i språkkunskap) kan avläggas redan före kandidatexamen. De fördjupade studierna bildar magisterexamen som inte kräver några biämnen. Eftersträvad nivå på språkkunskaperna är C1.

Under studierna för magisterexamen förläggs åtminstone en termin till något universitet i landet för studieinriktningen. Lärarna i läroämnet hjälper med ansökningen för studentutbyte.

Inom ämnet undervisas väst- och sydslaviska språk uttryckligen som främmande språk; tyvärr finns inte resurser för undervisning av modersmålsstuderanden. Studerande som behärskar något väst- eller sydslaviskt språk som modersmål eller som kulturspråk men som inte har avlagt finsk studentexamen avlägger därför grund- och ämnesstudier samt språkkunskapskurser i något annat språk inom studieämnet.