Postgraduala studier Lärdomsprov Slavica Helsingiensia En välkänd publikationsserie som innehåller studier i slaviska språk och litteraturer.

 

Väst- och sydslaviska språk och kulturer tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Forskning och postgraduala studier

Vad språkhistoria och forskningen kring förändringar i språket beträffar har studieämnet en mer än hundraårig tradition. Språken ses som föränderliga samhällsfenomen. På senare tid har man forskat i språkkontakter (speciellt på Balkanområdet) samt språken i sociala sammanhang — t.ex. skriftspråkens historia, språknationalism, språkpolitik och socioonomastik, d.v.s. namnens sociala roll. Forskningen har haft sin tyngdpunkt i de sydslaviska språken, men inte bara i dem: docent Helena Lehečková är en internationellt känd forskare inom tjeckisk afasiologi.

Ämnets forskningsprojekt