Yhteystiedot

Länsi- ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tervetuloa!

Länsi- ja etelä­slaavi­laisten kielten ja kult­tuurien oppiai­neessa voi opis­kella puolaa, tšekkiä ja bos­niaa/kroaattia/monte­negroa/serbiaa. Näitä kieliä lä­hisuku­kieli­neen puhuu noin 100 miljoo­naa henkeä maan­osamme keskellä länsieu­roop­palaisen, itäeu­roop­palaisen ja isla­milaisen perin­teen leikka­uskoh­dassa. Slaavi­laiset maat ovat osa no­peim­min muuttu­vaa Eu­rooppaa, muun muassa siksi kielen ja kulttuu­rin tun­tijoita tarvi­taan myös Suo­messa. Tutkin­nossaan opiske­lijan on tarkoi­tus hy­vän kie­litaidon lisäksi saavut­taa laaja-alainen kulttuu­rin ja yhteis­kunnan tunte­mus. Länsi- ja etelä­slaavi­laisten kielten ja kult­tuurien valinta­kokeissa ei vaa­dita kiel­ten ai­empaa osaa­mista.

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa tutkintonsa vastaamaan omia toiveitaan ja tarpeitaan laajan sivuainekirjon turvin. Hyviä sivuaineita slavistille ovat yleinen kielitiede ja kieliteknologia,
käännöstiede, taiteen- ja kulttuurintutkimuksen aineet sekä muut kieliaineet. Yhteiskunnallisista teemoista kiinnostunut opiskelija voi valita sivuaineensa Valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Lisäksi viimeisimpään tutkimustietoon perustuvan näkökulman alueiden yhteiskuntiin ja lähi-historiaan tarjoaa Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian
tutkimuksen
opintokokonaisuus Aleksanteri-instituutissa.