Tilläggsuppgifterna

Forskning

mätning av fotosyntes

Att dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den är en av de största utmaningarna för samhället och forskningen. I den forskning som utförs vid institutionen i fråga om miljön, jordmånen och vattendragen, jord- och skogsbruket samt ekonomin strävar man efter att svara mot denna utmaning.

Växande forskningsområden är bland annat uppföljning av jordmånsprocesserna i realtid, ekosystemens, i synnerhet skogarnas och atmosfärens, växelverkan samt de nya mätmetoder som anknyter till dessa, forskning i våtmarksekologi samt en kombination av ekologi och ekonomi (ekonomisk-ekologiska modeller).

Institutionen ingår i spetsforskningsenheten Fysik, kemi, biologi och meteorologi bakom klimatförändringen och atmosfärens sammansättning (2008–2013) tillsammans med institutionen för fysik samt i den nordiska spetsforskningsenheten (Norden Top-level Research Initiative) Cryosphere-Atmosphere Interactions in a Changing Arctic Climate tillsammans med institutionerna för fysik och miljövetenskaper samt institutionen för geovetenskaper och geografi.

SMEAR-stationerna utgör viktig forskningsinfrastruktur på nationell nivå och EU-nivå, och deras internationella betydelse och verksamhet ökar alltjämt.

Fokusområden inom forskningen 2010–2012

  • Växelverkan mellan skogs- och myrekosystemen och klimatförändringen
  • Socioekonomiska förändringar och den globala skogssektorn
  • Nya metoder för hantering av skogsinformationen
  • Ekonomisk-ekologiska modeller för skogsanvändning och skogsnaturvård (inkluderar underrubriken skogarna som välfärdskälla)