- 1997

Bereiter, C., Brett, C., Burtis, J., Cohen, H., Hakkarainen, K., Hewitt, J. Scardamalia, M., Lea, N. S., War, D., & Woodruff, E. (1993). Environments for collaborative knowledge building. Progress report for the James S. McDonnell Foundation. December 12, 1993. Centre for Applied Cognitive Science. Ontario Institute for Studies in Education. University of Toronto.

Hakkarainen, K. (1997). Verkostoympäristöt ja kognitio. Teoksessa Lehtinen, E. (toim.). Verkkopedagogiikka (ss. 60-84). Helsinki: Edita.

Hakkarainen, K. (1997). Tutkiva oppiminen ja verkostopohjaiset oppimisympäristöt. Teoksessa S. Tella (toim.), Media nykypäivän koulutuksessa. Osa 1. Ainedidaktiikan symposiumi 14.02.1997. Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitos. Tutkimuksia 178. Helsinki: Hakapaino.

Hakkarainen, K. (1997). Tieto- ja viestintätekniikalla voidaan tukea oppilaiden ajattelun kehitystä. Opetus ja Teknologia, 3, s. 3.

Hanhimäki L., Ilomäki L., Lakkala M., & Norlamo P. (1991). Onnistuneita opetusohjelmia. Tietokoneavusteisten opetusohjelmien suunnittelumenetelmä. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Huovinen L., & Lakkala M. (1992). Tietokoneavusteinen opetus yläasteilla ja lukiossa. Helsinki: Opetushallituksen julkaisusarjat, Kehittämissarja 3/1992.

Ihanus, J., & Lipponen, L. (1997). Jerome Bruner, kulttuuripsykologia ja narratiivinen ajattelu. Psykologia, 4, 253-260.

Ilomäki, L. (1996). Oppimisen taitojen tukeminen tietokoneavusteisessa opetusohjelmassa. Teoksessa J.J. Kasvi & T. Argillander (toim.), Tietotekniikka osaamisen tukena. HUT Industrial Management and Work and Organizational Psychology, Working Paper No 4. Otaniemi 1996.

Ilomäki, L. & Silander, P. (1997). Opettaja verkossa. Apua WWW:n koulukäyttöön. Porvoo: WSOY.

Lakkala, M. (1989). Kansainvälinen tietokoneavusteisen opetuksen konferenssi. Psykologia, 3, 211-213.

Lakkala, M., & Rasila, M. (1991). Tietotekniikkakoulutuksen tavoitteeksi omatoiminen käyttäjä. Teoksessa K. Lonka & I. Lonka (1991), Aktivoiva opetus. Käsikirja aikuisten ja nuorten opettajille. Helsinki: Kirjayhtymä.

Lakkala, M., & Rasila, M. (1992). Tietotekniikan koulutusopas. Helsinki: Suomen atk-kustannus.

Lipponen, L. (1997). Merkitysten muodostuminen narratiivisessa kontekstissa. Teoksessa A. Helenius & P. Razinov, (toim.), Lapsi kieltä oppimassa. Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. Sarja C: Tutkimuksia 3.

Lipponen, L. (1997). Kertomus kulttuuripsykologian ydinmetaforana. Teoksessa J. Ihanus (toim.), Kertomus, psyyke ja kulttuuri. Tampere: Vastapaino.

Lipponen, L., & Hakkarainen, K. (1997). Developing culture of inquiry in computer-supported collaborative learning. In R. Hall, N. Miyake & N. Enyedy (Eds.), Proceedings of CSCL '97: The Second International Conference on Computer Support for Collaborative Learning (pp. 164-168). Mahweh, NJ: Erlbaum. Available online.

Lonka, K., & Hakkarainen, K. (1995). Älykkään toiminnan sosiaalisesti rakentuvasta ja kontekstuaalisesta luonteesta. Teoksessa L. Haaparanta, E. Hyvönen, J. Seppänen & J. Silvonen (toim.), Älyn ulottuvuudet ja oppihistoria. Matka logiikan, psykologian ja tekoälyn juurille (ss. 268-285). Suomen Tekoälyseuran julkaisuja, nro 13. Symposiosarja.Unpublished conference presentations / Konferenssiesityksiä (julkaisemattomia)

Bereiter, C., Hakkarainen, K. & Oshima, J. (1994, April). Peer-mediated Conceptual Change. A paper presented at the meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, USA.

Hakkarainen, K. (1995, August). Collaborative inquiry in the computer-supported intentional learning environments. A poster presented at the 7th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), University of Nijmegen, the Netherlands.

Hakkarainen, K. (1997, April). Computer-support for collaborative knowledge-seeking inquiry. Invited presentation at the Nordic Education Conference: Creating our online future - Imperatives for education. Lund, Sweden.

Hakkarainen, K. (1997, May). Knowledge seeking inquiry and computer-supported collaborative learning. An paper presented at an invited symposium on title: "Learning and Technology - dimensions to learning processes in different learning environments", University of Oulu, Finland.

Hakkarainen, K. (1997, December). Question-driven inquiry and computer-supported collaborative learning. A poster presented at the Second International Conference on Computer Support for Collaborative Learning (CSCL'97), Toronto, Canada.

Hakkarainen, K., Halinen, I., Lehtinen, E., Ilomäki, L., & Lipponen, L. (1997, December). Schools Helsinki 2001 project. A poster presented at the Second International Conference on Computer Support for Collaborative Learning (CSCL'97), Toronto, Canada.

Hakkarainen, K. & Lonka, K. (1995). Tietokoneavusteiset yhteisölliset oppimisympäristöt. Esitelmä Interaktiivinen tietotekniikka koulutuksessa -konferessissa, 21.-22.4.1995, Aulanko, Hämeenlinna.

Järvelä, S., Hakkarainen, K., Lipponen, L., Niemivirta, M., & Lehtinen, E. (1997, August). The interaction of students' motivational orientation and cognitive processes in CSILE-based learning projects. In Computer-support for collaborative learning: advancements and challenges. Symposium conducted at the 7th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Athens, Greece. Available online.

Lehtinen, E., Hakkarainen, K., Järvelä, S., Lipponen, L. , & Ilomäki. L. (1997, August). Culture of inquiry in computer-supported learning. A poster presented in Constructivist Learning Technologies. Symposium conducted at the 7th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Athens, Greece.

Muukkonen, H. & Lonka, K. (1997). Learning Probability Concepts from Complex Text. In Learning from text in school contexts. Symposium conducted at the 7th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Athens, Greece.