Olika fenomen
Näringskedjor och trofinivåer

Olika fenomen > Näringskedjor och trofinivåer (Näringsväv) > Producenter och konsumenter > Trofinivåer > Habitatfragmentering > Mer om fragmentering > Orsaker till att små populationer dör ut > Väderleken > Klimatförändringen > Parasitoiderna > Fjärilens rörelser > Inavel > Svampinfektion > Evolutionen och fjärilshonans val av värdväxt (Svartkämpe och Axveronika, Honornas val)
> Utdöende och naturskydd

I ett ekosystem, finns många näringskedjor. En näringskedja består av länkar; organismer som är sammankopplade på så sätt att varje länk utgör näring för nästa länk. Den första länken utgörs av producenterna, växterna, exempelvis svartkämpe och axveronika (mera information: http://www-vaxten.slu.se/index2.html). Den andra länken utgörs av ett växtätande djur som är en konsument. Hökblomsternätfjärilens larv som äter axveronika och svartkämpe kan t.ex utgöra den andra länken i näringskedjan. Den tredje länken kan vara ett rovdjur eller en parasitoid, så som Hyposoter horticola, som använder fjärilslarven som näring. Mesochorus använder Hyposter horticola som näring och utgör den fjärde länken i kedjan. Den femte länken i kedjan kan utgöras av en insektätande fågel och den sjätte länken t.ex. en katt. Den sista länken i näringskedjan utgörs för det mesta av nedbrytarna - svampar och bakterier som bryter ner döda organismer. Antalet länkar i en näringskedja varierar.

Näringskedjor kan länkas samman av arter som är gemensamma för dem och då bildas en komplicerad näringsväv. Om en art i ett ekosystem dör ut, kan det ha katastrofala effekter för många andra arter som på något sätt är länkade till den arten i näringsväven. Om hökblomsternätfjärilen försvinner kommer även Hyposoter horticola och Cotesia melitaerum att försvinna eftersom de är specialister på hökblomsternätfjärilen och inte kan leva utan den. Vidare försvinner även Mesochorus som är specialiserad på Hyposoter horticola .

Trofinivåer...


Exempel på två näringskedjor