Evolution


Evolution > Genetisk variation > Gener och mutationer > Kombination av gener > Det naturliga urvalet > Artbildning > Darwins finkar > Bevis för evolutionen > Systematik

Livet på jorden uppkom via en kemisk evolution för ca. 3,5 miljarder år sedan under mycket annorlunda förhållanden än de som råder i dag. Då uppstod livets byggstenar (nukleotider, aminosyror, proteiner, RNA och DNA) som så småningom gav upphov till de första cellerna. Allt liv härstammar från den tiden och alla nulevande organismer härstammar från de första cellerna. Stora förändringar har skett i organismerna under tidens gång, från de enkla urcellerna till dagens komplicerade djur- och växtarter. Arter har utvecklats, delats upp i nya arter och en del har dött ut. Denna utveckling och förändring av arter kallas evolution. Livet på jorden är idag väldigt mångformigt. Man uppskattar att det finns upp till 30 miljarder arter. Evolutionen är en process som aldrig stannar och det sker en ständig utveckling.

Mer information om evolutionen...