Ekologi
Habitat (Livsmiljö)
Ekologi > Populationer, samhällen och ekosystem > Arter > Habitat

Den levande (växter, djur, svampar) och döda (sol, vatten, jordmån) delen av naturen bestämmer var en art kan leva. Det kallas för artens habitat. Arten förekommer i sitt habitat som t.ex. kan vara skogen för en hjort, havet för en val eller den torra ängen för hökblomsternätfjärilen.

Ett habitat måste vara tillgängligt för att en art skall kunna sprida sig till det. En arts utbredning inkluderar alla habitat där arten finns, dit den spritt sig under tidens gång. Habitaten kan sedan dess ha blivit isolerade från varandra t.ex. som resultat av människans aktivitet eller kontinentalplattornas drift. Det finns t.ex. älg både i Europa och Amerika men de har ingen kontakt med varandra eftersom havet skiljer dem åt.


Torrängar och bergsutskott utgör bl.a hökblomsternätfjärilens habitat
och där finner den sina värdväxter, svartkämpe och axveronika.

(Foto: Marko Nieminen)

Fortsätt till Evolution -->