Ekologi

Ekologi > Populationer, samhällen och ekosystem > Arter > Habitat

Ämnet ekologi behandlar organismer, deras livsmiljöer och sambandet mellan dem. Organismerna växelverkar med varandra på olika nivåer.Populationer, samhällen och ekosystem är olika nivåer inom och mellan vilka en ständig växelverkan sker.

Olika arter förekommer där levnadsförhållandena för dem är lämpliga; alla arter finns inte överallt, de är heller inte utspridda på måfå. Klimatet (t.ex. temperatur, regnmängd, solskenstimmar), marken och förekomst av föda, rovdjur, parasiter och tävlande arter bestämmer var en art kan förekomma. Det område där man normalt hittar en art kallas för artens habitat (livsmiljö).

Ekologi behandlar bl.a. en arts livsmiljö eller habitat, hur populationerna är sammansatta, ålders- och könsfördelingar, hur populationssammansättningen och storleken förändras, växelverkan arter emellan och så vidare. Alla arter har olika ekologi. För att kunna skydda en hotad art och vidta rätt skyddsåtgärder måste man känna till artens ekologi.


Klimatet (temperatur, sol, regn), djuren, växterna, marken och vattnet växelverkar hela tiden med varandra.