Hökblomsternätfjärilens biologi
Fjärilens utbredning

Fjärilens biologi > Fjärilens kännetecken > Fjärilens utbredning (Karta över utbredning) > Fjärilens livscykel (Livscykelbild) > Fjärilens habitat (Karta över habitatfläck) > Metapopulation (Nätverkskarta) > Naturliga fiender > Parasit, parasitoid och hyperparasitoid > Cotesia melitaerum (Cotesias förekomst) > Hyposoter horticola > Parasitoidernas livscykel (Cotesia melitaerums livscykel, Hyposoter horticolas livscykel) > Skyddsmekanismer

Hökblomsternätfjärilen förekommer i Europa och Eurasien. Den har på senare tid minskat avsevärt i många delar av norra Europa på grund av att människan förstört och splittrat dess levnadsområden. Från fasta Finland dog fjärilen ut på 1980-talet på grund av att jord- och lantbruket kraftigt förändrades. Ko- och fårbete minskade och betesmarkerna växte igen. Fjärilen förekom på fasta Finland endast i de sydvästra delarna begränsad av förekomsten av sina värdväxter. I och med att habitatfläckarna blev för små och isolerade dog fjärilen ut. Hökblomsternätfjärilen förekommer idag endast på Åland, där den lever i ett mycket fragmenterat (splittrat) landskap och klassas som sårbar (threatened-vulnerable) enligt den röda listan över hotade arter.

Karta över hökblomsternätfjärilens förekomst på Åland...