Ålands natur
Åland utgör ett undantag

Ålands natur > Kulturbiotoperna > Löväng, torräng, slåtteräng och strandäng > Åland utgör ett undantag > Hotade arter

Betande djur är en bekant syn på den åländska landsbygden och det är en av orsakerna till att Åland ännu idag har en stor artrikedom. Kulturbiotoperna är relativt allmän na på Åland. Trots detta utgör de nuvarande ängarna och betesmarkerna endast 20 % av vad de var för 50 år sedan, men jämfört med resten av Finland är det en stor del. På Åland finns ett 40-tal naturreservat (Ålands miljöbyrå ) och hälften av dem innehåller någon form av kulturbiotoper. För att en kulturbiotop skall kunna bestå måste den skötas. En äng behöver ljus och värme, näringsfattig jord och kontinuerligt bete och en årlig slåtter. Om ängen inte sköts växer den snabbt igen. (Foto: Johanna Ehrnsten)

Det skulle vara viktigt att kunna upprätthålla en levande landsbygd och tillika kunna sköta om de värdefulla kulturbiotoperna som uppkommer i och med det småskaliga jordbruket. Många arter har blivit helt beroende av kulturbiotoperna och riskerar att utrotas om torrängar, lövängar, slåtterängar och andra dylika områden får växa igen. Hökblomsternät-fjärilen är en art som är mycket beroende av kulturlandskapen och dess framtid är beroende av deras framtid. (Foto: Johanna Ehrnsten)