Ålands natur
Kulturbiotoperna

Ålands natur > Kulturbiotoperna > Löväng, torräng, slåtteräng och strandäng > Åland utgör ett undantag > Hotade arter

Kulturlandskapen, det vill säga helheter med åkrar, ängar, lövängar, slåtterängar, torrängar och betesmarker som länge använts av människan, tillhör de artrikaste biotoperna, både då det gäller växter och djur, i vårt land. På hundra år har deras antal sjunkit till under 1 % och att de minskar i antal leder till att de arter som lever på dem blir allt mera hotade. De sällsyntaste naturtyperna inom kulturlandskapen är slåtterängar, lövängar och torrängar. År 2000 räknade man att 28 % av alla utrotningshotade arter lever i kulturbiotoper. Nämnvärt är att 1985 uppskattades 19 % av alla utrotningshotade arter leva i kulturbiotoper.

Orsaken till att kulturbiotoperna minskat så drastiskt är att lantbruket förändrats. I slutet av 1800-talet blev kemikalier och maskiner mera allmänna och lantbruket effektiverades. Nya åkrar röjdes och i och med att konstgödsling uppkom, behövdes inga ängar längre eftersom allt kunde produceras på åkrarna. Förut hade man samlat hö till kreaturen från ängar och hamlat träd för att få löv som tilläggsfoder. Nu slutade man med det och ängarna och lövängarna fick växa igen. De små lantgårdarna, som är väldigt viktiga för kulturbiotopernas existens, försvann.

Det moderna jordbruket är effektivt, använder rikligt med konstgödsel och bekämpningsmedel och har ingen plats för kulturbiotoper med ängar och naturliga betesmarker. Åland utgör dock ett undantag !
(Foto: Mikko Kuussaari)