Ålands natur
Hotade arter

Ålands natur > Kulturbiotoperna > Löväng, torräng, slåtteräng och strandäng > Åland utgör ett undantag > Hotade arter

För att bestämma hur hotade olika arter är, har man uppgjort ett antal kategorier och kriterier. Med hjälp av naturinventeringar får man reda på bl.a. olika arters förekomst. Man beaktar även djurens utbredning, fragmentering (splittring) av levnadsområdena, kvaliteten på livsmiljön, mängden lokala populationer och mängden förökningsdugliga individer då man uppskattar hur hotade arterna är. På basis av dessa utredningarna placeras arterna i olika klasser enligt IUCN:s direktiv. Du kan hitta mera information om situationen i Finland på http://www.miljo.fi/.

Den första klassen är försvunna arter (hävinneet, extinct), det vill säga arter som försvunnit, dött ut och aldrig mera kommer att leva på vår planet.

Nästa kategori är arter försvunna från naturen (luonnosta hävinneet, extinct in the wild), vilket betyder att arten ännu finns i fångenskap, men har dött ut i naturen.

Akut hotade arter (Äärimmäisen uhanalaiset, critically endangered) löper en mycket stor risk att försvinna om inte hotfaktorerna, det vill säga orsaken till att arten är hotad, avlägsnas inom en snar framtid.

Sårbara arters (erittäin uhanalaiset, endangered) överlevnad är inte säkerställd på längre sikt. De har minskat kraftigt antalsmässigt eller i sin geografiska utbredning och kan snart behöva föras över till kategorin akut hotade arter. Hökblomsternätfjärilen tillhör den här kategorin.

Arter som inte tillhör någon av ovannämnda kategorier och som ändå befinner sig i riskzonen på grund av att den totala mängden individer är liten eller har en begränsad eller splittrad utbredning, hör till klassen sällsynta (vaarantuneet, vulnerable).

Hänsynskrävande arter (silmälläpidettävät, near threatened) kräver en artvis hänsyn.

Fortsätt till Fjärilens biologi -->