Ålands natur


Ålands natur > Kulturbiotoperna > Löväng, torräng, slåtteräng och strandäng > Åland utgör ett undantag > Hotade arter


Åland har en väldigt speciell natur med stora motsatser. Ytterskärgårdens karga kobbar byts ut mot skogar och bördiga odlingslandskap på fasta Åland. Åland består av huvudön och över 6 400 mindre öar av varierande storlek.

Karakteristiskt för Åland är den röda rapakivigraniten som berggrunden på Åland till största delen utgörs av. I de östra delarna av skärgården ersätts rapakivigraniten av granit och gnejs. Åland stiger fortfarande ur havet efter förra istiden med en hastighet av 0,5-0,6 cm per år.

Klimatet på Åland påverkas kraftigt av det omkringliggande havet. Åland har ett mildare klimat än fasta Finland. Våren kommer senare till Åland, somrarna är svala men långa och höstarna och vintrarna är milda.

Stora delar av Åland täcks av barrskog. Till skillnad från fasta Finland har skogarna ett stort inslag av lövträd, så som ek, ask, alm, lönn och lind. I bördiga områden uppkommer lundar som endast består av lövträd. Kulturbiotoperna är ett allmänt om än minskande inslag i den åländska naturen. De frodiga lövängarna är de artrikaste områdena i hela Finland. Även torrängarna, slåtterängarna och strandängarna har en stor artrikedom, speciellt då det gäller fjärilar, steklar och skalbaggar. Torrängarna är speciellt viktiga för hökblomsternätfjärilen.