Sammansättning
 Indexsidan  
  Akademin är uppdelad i två avdelningar: den matematisk- naturvetenskapliga och den humanistiska. Den första har nio sektioner och den senare åtta. Akademins styrelse omfattar preses, vicepreses, generalsekreterare, skattmästare, de båda avdelningarnas sekreterare, publikationskommittéens ordförande och tre ordinarie medlemmar. 

Societeten uppdelas i fyra sektioner: den matematisk-fysiska (inklusive kemi), den biovetenskapliga (inklusive medicin och geografi), den humanistiska och den samhällsvetenskapliga. Ständige sekreteraren leder Societetens allmänna administration. I styrelsen ingår preses och 13 medlemmar, varav åtta representerar Societetens fyra sektioner. 

De tekniskvetenskapliga akademierna r.f.:s styrelse omfattar ordförande, viceordförande och sex medlemmar. Tre av dessa representerar TTA och tre STV, en Stiftelsen för teknikens främjande och en företagsmedlemmarna.

De tekniskvetenskapliga akademierna r.f. har sex grupper av sakkunniga inom följande områden: energi, informations- och telekommunikationsteknologi, skolning, trafik, material och skogsklustern. Dessutom finns en grupp för teknikens historia.