Bakgrund och uppgifter
Indexsidan  
  Delegationen för Vetenskapsakademierna i Finland är ett gemensamt organ för Finska Vetenskaps-Societeten (grundad år 1838, i denna text Societeten), Finska Vetenskapsakademin (grundad år 1908, i denna text Akademin), Akademin för Tekniska Vetenskaper (grundad år 1957) och Svenska Tekniska Vetenskapakademien i Finland rf. (grundad år 1921). 

Vid tiden av sitt grundande och ännu flera decennier senare var Societeten enbart svenskspråkig, medan Akademin var endast finskspråkig. Denna historiska bakgrund reflekteras i Societetens och Akademins verksamhet även i dag, även om båda nu är officiellt tvåspråkiga. 

Akademin och Societeten omfattar alla vetenskapsgrenar. Deras viktigaste mål är att främja vetenskapen och att underlätta kontakterna mellan forskare, som representerar olika vetenskapsgrenar. Akademin och Societeten ordnar möten, seminarer och symposier samt publicerar vetenskapliga serier och monografer. De utdelar även vetenskapliga pris och stipendier. 

Akademin för Tekniska Vetenskaper r.f. (TTA) och Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland r.f. (STV) har tillsammans med Stiftelsen för teknikens främjande år 1994 grundat Teknillistieteelliset akatemiat - De tekniskvetenskapliga akademierna r.f., som antar även företagsmedlemmar.  Förutom annat samarbete representerar denna organisation sina båda medlemsakademier i internationell verksamhet under namnet The Finnish Academies of Technology (FACTE).

Delegationen för Vetenskapsakademierna i Finland grundades år 1976 för att främja samarbetet mellan medlemsakademierna och för att representera dem i internationella sammanhang.