Saksan kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tietoa oppiaineesta

Kandidaatinopintojen jälkeen saksan kääntämisen opiskelijalla on hyvä saksan kielen taito ja hän on perehtynyt saksankieliseen kulttuuriin. Opiskelija on perehtynyt suomen kieleen ja suomalaisiin tekstikäytänteisiin. Hän on tutustunut kääntämisen ja tulkkauksen ammatillisiin perusteisiin ja käännöstieteeseen tieteenalana. Hän hallitsee tutkimuksen ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet, osaa käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa ja on kehittänyt työelämävalmiuksiaan.

Saksan kääntämisen maisteriopinnot valmentavat ensisijaisesti kääntäjän ammattiin, mutta myös yleisemmin monikielisen ja kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijaksi. Opintojen jälkeen opiskelijalla on näkemys monikielisestä viestinnästä ja kääntäjänä ja tulkkina toimimisen edellytyksistä. Hän hallitsee kieli- ja käännösteknologian sovelluksia. Hän on syventynyt vähintään yhteen kääntämisen erikoisalaan tai tulkkaukseen.

Opinnoissa hankitaan työelämävalmiuksia seuraavilta kääntämisen osa-alueilta: työkieliosaaminen, kulttuurienvälisyys, käännösteknologia, tiedonhankinta, erikoisaloihin perehtyminen, käännöspalveluiden tuottaminen ja tarjoaminen. Opintojen aikana harjaannutaan sekä itsenäiseen työskentelyyn että työskentelyyn ryhmän jäsenenä.
Maisteritutkinnon suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti suomalais‒saksalaisen viestinnän tehtävissä.

Saksan kääntämisen opiskelu edellyttää aikaisemmin hankittua saksan kielen osaamista ja erinomaista suomen kielen hallintaa. Opiskelijan koulusivistyskieli voi olla myös saksa.
Saksan kääntämisen oppiaine on pieni, mutta se tekee paljon yhteistyötä muiden kielten kääntämisen oppiaineiden ja germaanisen filologian kanssa. Osa kursseista toteutetaankin oppiaineiden yhteistyönä. Oppiaineessa tehdään tutkimus- ja koulutusyhteistyötä yhteiskunnallisten toimijoiden ja yksityisten yritysten kanssa. Tämä näkyy esimerkiksi vierailuluentoina ja yhteistyöprojekteina.

Katso myös: