Anvisningar för studerande Utexaminerade

Tysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Möjliga biämnen

Utöver de obligatoriska biämnena – grundstudier i finska för översättare och grundstudier i översättningsvetenskap – kan man som biämne välja t.ex. ett annat översättningsämne eller ett filologiämne. Man kan också specialisera sig på ett visst område enligt eget intresse. Studenterna väljer vanligen biämnen utgående från sina intressen och/eller karriärplaner. 

Det egna universitetet erbjuder det största biämnesurvalet i Finland. De flesta av fakultetens ämnen kan väljas fritt som biämne, och vid andra fakulteter vid Helsingfors universitet finns det också ämnen som man fritt får studera som biämne. Det är också möjligt att genomföra biämnen som s.k. JOO-studier (flexibel studierätt) vid ett annat finländskt universitet (när ämnet inte erbjuds vid Helsingfors universitet) och utomlands (t.ex. som utbytesstudent).

Länkar