Anvisningar för studerande Utexaminerade

Tysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier

Hur är det att studera tysk översättning?

Kandidatstudierna i tysk översättning inleds med grundstudier i tyska och fortsätter med ämnesstudier i tysk översättning och biämnesstudier. I magisterstudierna genomför studenten fördjupade studier i tysk översättning. Grundstudierna genomförs enligt ett färdigt schema, men i ämnesstudierna och de fördjupade studierna kan studenten i stor utsträckning påverka i vilken ordningsföljd han eller hon genomför studieavsnitten.

I kandidatstudierna ligger tyngdpunkten på muntliga och skriftliga färdigheter i tyska, grammatik och språkvård, texttyper, de tyskspråkiga ländernas kultur samt på grundläggande teorier i översättningsvetenskap och tolkning. I magisterstudierna går man djupare in på yrkefärdigheter och teoretiska kunskaper.

Till studierna i tysk översättning hör också språk- och kulturpraktik och arbetspraktik, som kan genomföras på olika sätt. Arbete och studier i ett tysktalande land underlättar och stöder framskridandet i studierna och stärker studentens arbetslivsfärdigheter.

Undervisningen i tysk översättning sker i form av kurser där grupp- och pararbete är en viktig inlärningsform och där utveckling av sociala färdigheter också är ett lärandemål. I studierna ingår utöver kontaktundervisning också mycket självständigt arbete i webbmiljöer. I studierna översätter och utvärderar studenterna stora mängder olika texter, gör ordlistor och lär sig använda översättningsverktyg.

Till övningarna hör informationssökning i stor omfattning. Studenterna sätter sig in i det ämnesområde som texterna behandlar och lär sig textanalys. På översättningskurserna håller man också föredrag. Dessutom ingår studier i muntlig kommunikation i tolkningskurserna. Studierna ger färdigheter att bedöma olika behov av kommunikation och ger träning i medveten, noggrann, träffande och sakkunnig översättning. Dessutom inriktas studenterna på analytiskt tänkande och på utveckling av vetenskapsområdet.

Studiernas struktur

I studentantagningen är ansökningsobjektet tyska. Grundstudierna är gemensamma för germansk filologi och tysk översättning, och till en början registreras germansk filologi som huvudämne. Den som vill fortsätta med tysk översättning ska delta i kursen Översättarens kompetenser i samband med grundstudierna den första terminen. Kursens slutförhör fungerar som urvalsprov och som prov i finska. För att huvudämnet ska ändras till tysk översättning måste man få godkänt i provet.

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK) omfattar 180 studiepoäng och i dem ingår grundstudier i tyska (25 sp) och ämnesstudier i tysk översättning (45 sp) och dessutom grundstudier i både översättningsvetenskap och finska språket. I studierna ingår också fakultetens gemensamma studier och valfria studier.

I magisterexamen (FM) är tysk översättning en del av utbildningsprogrammet för översättning och flerspråkig kommunikation som omfattar 120 sp. Här ingår minst 20 studiepoäng från ett av följande specialområden: juridik och förvaltning, tolkning, AV-översättning. Dessutom erbjuds studieavsnitt i översättningsteknologi och andra specialområden inom översättning. Om studenten inte har avlagt kandidatexamen i översättning, ingår det i minimifordringarna också 25 sp i finska och minst 10 sp allmänna studier i översättningsvetenskap.

Se också Utbildningsprogramm för översättning och flerspråkig kommunikation