Tysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Presentation

Efter kandidatstudierna har studenterna i tysk översättning goda kunskaper i tyska och är förtrogna med den tyska kulturen. Studenterna är insatta i finska språket och finska textkonventioner. De har lärt sig grunderna i professionell översättning och tolkning och introducerats i översättningsvetenskap som vetenskapsområde. Studenterna behärskar grunderna i forskning och vetenskapligt skrivande, de kan använda informations- och kommunikationsteknik och har utvecklat sina arbetslivsfärdigheter.

Studierna i tysk översättning förbereder i första hand för arbetet som översättare och tolk, men också för andra uppgifter som expert på flerspråkig och interkulturell kommunikation. Efter studierna har studenterna insyn i flerspråkig kommunikation och förutsättningarna för att arbeta som översättare och tolk. De behärskar språk- och översättningsteknologiska tillämpningar och har fördjupat sig i minst ett specialområde inom översättning eller tolkning.

Studierna ger arbetslivsfärdigheter på följande delområden inom översättning: arbetsspråkkompetens, interkulturalitet, översättningsteknologi, informationssökning, förtrogenhet med specialområden, produktion och erbjudande av översättningstjänster. Studenterna övar att arbeta självständigt och i grupp.

Den som har avlagt magisterexamen kan arbeta självständigt med finsk–tysk kommunikation.

Studierna i tysk översättning förutsätter tidigare kunskaper i tyska och utmärkta kunskaper i finska. Studentens skolutbildningsspråk kan också vara tyska.

Tysk översättning är ett litet ämne, men det samarbetar med andra översättningsämnen och med germansk filologi. En del av kurserna ordnas i samarbete med andra ämnen. Tysk översättning samarbetar inom forskning och utbildning med olika aktörer i samhället och med privata företag, t.ex. genom att ordna gästföreläsningar och samarbetsprojekt.

Länkar: TraST, Facebookgruppen Käännöstiede, ELIA

Ämnets historia

Översättarutbildning i Finland inleddes på 1960-talet vid språkinstitut. Ett sådant grundades också i Kouvola 1971. Utbildningen var treårig och studenterna utexaminerades som diplomtranslatorer. Senare fusionerades språkinstituten med universiteten och språkinstitutet i Kouvola knöts 1981 till Helsingfors universitets humanistiska fakultet under namnet Kouvola institution för översättarutbildning, senare Institutionen för översättningsvetenskap. Utbildningen förlängdes till en femårig högskoleutbildning och studenterna utexaminerades som filosofie kandidater. Från och med 1994 är det möjligt att utöver filosofie magisterexamen också avlägga licentiat- och doktorsexamen. Tysk översättning och tolkning ändrades 2004 till ett huvudämne från att ha varit bara ett biämne. Institutionens verksamheter flyttades 2009 till Helsingfors, till en början till olika språkinstitutioner. I och med institutionsreformen blev tysk översättning en del av Institutionen för moderna språk.

Sedan 1997 har man i ämnet germansk filologi vid Helsingfors universitet kunnat specialisera sig på översättning. När översättarutbildningen flyttades från Kouvola till Helsingfors sammanslogs översättarlinjen i germansk filologi med ämnet tysk översättning. Samtidigt inrättades en professur i ämnet.