Tysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Forskning och postgraduala studier

Inom tysk översättning forskas det både om ämnen i anknytning till språkparet finska-tyska och om översättning och tolkning i ett vidare perspektiv. Viktiga forskningsteman är språket, översättning och terminologiarbete inom specialområden, AV-översättning, skönlitterär översättning och nyöversättning. Forskningens fokus ligger inte bara på översättning och tolkning utan också på översättarens och tolkens verksamhet och verksamhetsmiljöer.

Det bedrivs forskning inom många olika delområden av översättningsvetenskap. Aktuella teman är multimodalitet, talspråk i finsk och tysk skönlitteratur, forskning i översättning av musikaler, översättning av lagtext, rättstolkning, programtextning och syntolkning.

Forskningen är samhällsinriktad och strävar efter att producera kunskap som kan användas i olika praktiska översättnings- och tolkningssituationer.

Forskare och forskarstuderande i ämnet hör till forskargemenskapen TraST (Translation Studies and Terminology) vid Helsingfors universitet.

Forskarutbildning

Alla forskarstuderande hör till ett doktorandprogram. Studenterna i tysk översättning och översättningsvetenskap hör i första hand till doktorandprogrammet för språkforskning, som har översättning och tolkning som ett fokusområde. Doktorandprogrammen ordnar handledning och undervisning för alla forskarstuderande. Doktorandprogrammet för språkforskning hör till humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan, som är en av Helsingfors universitets fyra forskarskolor.

Forskarstuderande i tysk översättning deltar i forskarseminariet i översättningsvetenskap, som är öppet för alla som skriver en doktorsavhandling eller bedriver annan forskning om översättning och tolkning. Seminariet samlas varannan vecka. Forskargemenskapen TraST ordnar också olika seminarier och utbildningar för forskare inom området.

Finlands översättar- och tolkförbund (SKTL), avdelning V, lärare och forskare ordnar årligen ett symposium om översättning och tolkning i samarbete med olika universitet. På symposiet kan forskarstuderande och andra forskare presentera sin forskning och knyta kontakter med forskarkolleger, lärare, översättare och tolkar. Följande ”KäTu-symposium” ordnas vid Helsingfors universitet i april 2015.

Aktuella examensarbeten:

  • Översättning av muskikaler och översättarens roll i föreställningens konstnärliga produktionsprocess
  • Förutsättningar för tolkning vid rättegångar