Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Valmistuneet maisterit Valmistumisen jälkeen Yhteystiedot

Saksan kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu

Katso myös: Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma

Millaista opiskelu on?

Saksan kääntämisen kandidaatin opinnot alkavat saksan perusopintojen suorittamisella, minkä jälkeen edetään saksan kääntämisen aineopintoihin ja sivuaineopintoihin. Maisteriopinnoissa suoritetaan saksan kääntämisen syventävät opinnot. Perusopinnot suoritetaan etukäteen suunnitellun aikataulun mukaan, mutta aine- ja syventävissä opinnoissa opiskelija voi suureksi osaksi itse vaikuttaa opintojaksojen suoritusjärjestykseen.

Kandidaatinopinnoissa painottuvat saksan kielen suullisen ja kirjallisen taidon omaksuminen, kielioppi ja kielenhuolto, tekstilajituntemus, saksankielisten maiden kulttuuriin perehtyminen sekä käännös- ja tulkkausviestinnän teoreettisten perusasioiden opiskelu. Maisterivaiheessa keskitytään syventämään ammatillisia ja teoreettisia taitoja.

Saksan kääntämisen opintoihin kuuluvat myös kieli- ja kulttuuriharjoittelu sekä työharjoittelu. Ne on mahdollista suorittaa eri tavoilla. Työskentely ja opiskelu saksankielisessä maassa helpottavat ja tukevat opintojen etenemistä ja vahvistavat työelämätaitoja.

Saksan kääntämisen opetus tapahtuu kursseilla, joilla ryhmä- ja parityöskentely on keskeinen oppimisen muoto ja sosiaalisten taitojen kehittyminen myös oppimistavoite. Kontaktiopetuksen ohella opintoihin kuuluu runsaasti itsenäistä työskentelyä verkkoympäristöissä. Opintojen aikana käännetään ja arvioidaan runsaasti erilaisia tekstejä, laaditaan sanastoja ja opetellaan erilaisten käännöstyökalujen käyttöä.

Harjoituksiin liittyy runsaasti tiedonhakua, perehtymistä käsiteltävien tekstien aihepiireihin ja tekstianalyysitaitojen opettelua. Käännöskursseilla pidetään myös esitelmiä. Lisäksi opintoihin kuuluu suullisen viestinnän opiskelua tulkkauskurssilla. Opinnot harjaannuttavat arvioimaan erilaisia viestintätarpeita ja valmentavat tietoiseen, täsmälliseen, osuvaan ja asiantuntevaan käännösviestintään. Lisäksi ne ohjaavat analyyttiseen ajatteluun ja alan kehittämiseen.

Opiskelijoiden kokemuksia ja muuta opiskelutietoa nykykielten laitoksen hakijasivuilla.

Opintojen rakenne

Opiskelijavalinnassa hakukohteena on saksa. Germaanisen filologian ja saksan kääntämisen oppiaineilla on yhteiset perusopinnot, ja pääaineeksi merkitään ensin germaaninen filologia. Saksan kääntämiseen pyrkivä osallistuu ensimmäisenä lukukautena kääntäjän kompetenssit -kurssille, jonka loppukuulustelu toimii valintakokeena sekä suomen kielen kokeena. Kokeessa hyväksyttyjen pääaine muutetaan saksan kääntämiseksi.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja siihen kuuluu saksan perusopintojen (25 op) ja saksan kääntämisen aineopintojen (45 op) lisäksi sekä käännöstieteen että suomen kielen perusopinnot. Lisäksi opintoihin sisältyy tiedekunnan yhteisiä opintoja sekä opiskelijan vapaasti valitsemiaan opintoja.

Filosofian maisterin tutkinnossa (FM) saksan kääntäminen on osa kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelmaa, jonka laajuus on 120 op. Näihin sisältyy vähintään 20 opintopistettä yhdestä seuraavista erikoisaloista: laki ja hallinto, tulkkaus, av-kääntäminen. Lisäksi tarjolla on käännösteknologian opintojaksoja sekä muita kääntämisen erityisalueita. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut HuK-tutkintoa kääntämisen oppiaineessa, minimivaatimuksiin kuuluvat myös 25 op:n laajuiset suomen kielen opinnot sekä vähintään 10 op yleisiä käännöstieteen opintoja.

Linkkejä

Goethe-Institut

Deutsche Bibliothek

Germanistenchor

LibGuide