Tutkimus Yhteystiedot

Germaaninen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Henkilökunnan tutkimuspainopisteet

Dietl, Cora

Cora Dietl on Gießenin yliopiston saksalaisen kirjallisuushistorian professori painopistealueenaan keskiaika / varhainen uusi aika. Dietl on kahden kansainvälisen yhdistyksen puheenjohtaja (Société internationale pour l’ètude du théâtre médiéval ja International Arthurian Society). Hänen tutkimuksensa painopistealueet ovat varhaisen uuden ajan draama, myöhäiskeskiajan kertoma­kirjallisuus sekä saksalais–keskieurooppalaiset kirjallisuussuhteet keskiajalla. Ensiksi mainitun painopistealueen piiriin kuuluvat seuraavat kaksi tutkimushanketta: 1500-luvun ja varhaisen 1600-luvun protestanttista ja katolista marttyyridraamaa tutkiva, DFG:n (Deutsche Forschungs­gemeinschaft) rahoittama projekti sekä tanssin representaatioita keskiaikaisessa saksalaisessa ja katalonialaisessa kirjallisuudessa tarkasteleva DAAD:n rahoittama projekti. Myöhäiskeskiaikaisen kertomakirjallisuuden alaan taas kuuluu DFG-tutkijaryhmän osaprojekti nimeltä Gewalt­gemeinschaften (väkivaltayhteisöt). Sen tutkimuskohteena on väkivalta kuningas Arthurista ja Kaarle Suuresta kertovassa epiikassa. Dietlin viimeiseksi mainittuun paino­pistealueeseen – keskiajan saksalais–keskieurooppalaiset kirjallisuussuhteet keskiajalla – kuuluu Unkarin ja Romanian keskiaikaista paikalliskirjallisuutta tutkiva projekti, jonka on rahoittanut Bundes­regierung für Kultur und Medien (BKM).

Giessen, Hans (ks. tämä sivu saksaksi)

Hyvärinen, Irma

Tutkimuksen painopistealueet:

 • kontrastiivinen kielitiede,
 • syntaksi,
 • sananmuodostus,
 • (pragmaattinen) fraseologia,
 • saksan kielen oppiminen ja opettaminen;
 • mukana RC CoCoLaCissa ja tutkimusryhmässä Kielitaidon tasot

Kursiša, Anta

Anta Kursišan käytännön työn ja tutkimuksen painopistealueita vieraan kielen didaktiikan ja metodiikan sekä vieraan kielen opettamista ja oppimista koskevan tutkimuksen alalla ovat seuraavat:

Monikielisyys ja monikielisyysdidaktiikka; saksan kielen opettaminen ja oppiminen toisena, kolmantena tms. vieraana kielenä silloin kun ensimmäinen vieras kieli on englanti; lukutekstien käyttö ja vieraskielisen tekstin luetunymmärtäminen sekä portfolioiden / e-portfolioiden käyttö opetuksessa.

Tutkijana Kursišan mielenkiinto kohdistuu ensisijaisesti kielenoppijoiden oppimiseen heidän omasta näkökulmastaan. Kursišan alaa on eksploratiivis-tulkinnalliseen tutkimusmetodologiaan suuntautuva design-tutkimus, joka tukeutuu erityisesti subjektiivisten teorioiden tutkimusohjelmaan.

Kärnä, Aino

Aino Kärnä on toiminut laitoksella tutkimusavustajana, assistenttina ja lehtorina ja vuodesta 2003 yliopistonlehtorina. Hänen tutkimusalueisiinsa kuuluvat kontrastiivinen tutkimus, saksan partikkelit, adverbi-sananluokka, kieliopin historia sekä Suomessa vähän tunnettu opinala, grammatikografia. Hänen väitöskirjansa käsitteli partikkelikategorian historiaa kieliopeissa antiikista nykyaikaan. Hän on julkaissut useita artikkeleita, kirja-arvosteluja, toimittanut kokoomateoksia sekä sanakirjoja. Hän on järjestänyt kansainvälisiä konferensseja ja ohjannut käännösprojekteja.

Tällä hetkellä hän johtaa tutkimushanketta, jossa yhteistyössä Herzog August –tutkimuskirjaston kanssa laaditaan verkkokäsikirjaa Handbuch frühneuzeitlicher Grammatiken, joka esittelee tähän asti vähän tutkittuja  renessanssikielioppeja.

Lahti, Laura

Tutkimukseni painopisteitä ovat saksa vieraana kielenä -tutkimus, vieraan kielen oppiminen, oppijakielen analyysi, puhuttu kieli ja kielitaidon arviointi. Väitöskirjaprojektini käsittelee suomalaisten saksanopiskelijoiden suullista kielitaitoa kieliopillisen oikeellisuuden näkökulmasta. Analysoin verbin taivutuksen ja sanajärjestyksen hallintaa oppilaiden suorituksista. Lisäksi väitöskirjaprojektissani on kasvatustieteellinen lähestymistapa, sillä analysoin myös suomalaisten ja saksalaisten saksanopettajien arviointeja oppilaiden suorituksista ja vertaan niitä oppijakielen analyysin tuloksiin.

Lenk, Hartmut

Tutkimuksen painopistealueet:

 • Kontrastiivinen medialingvistiikka, erityisesti teksti(laji)lingvistiikka. Lenk johtaa kansainvälistä tutkimushanketta Persuasiivisia tyylejä Euroopassa. Sanomalehtikommentaarien rakennetta ja kielellisiä piirteitä selvittävän hankkeen piirissä toimii 22 kollegaa kahdeksasta eri maasta. Tarkasteltavat kommentaarit ovat peräisin 13:n eri Euroopan maan sanomalehdistä: Suomi, Ruotsi, Saksa, Itävalta, Sveitsi, Puola, Ranska, Iso-Britannia, Unkari, Bulgaria, Kreikka, Italia ja Espanja.
 • Kontrastiivinen onomapragmatiikka: antroponyymit (henkilönnimet) ja niiden käyttömuodot saksan ja suomen kielessä
 • Fraseologismit saksankielisessä populaarimusiikissa
 • Saksa vieraana kielenä: saksaa äidinkielenä ja vieraana kielenä puhuvien tekstinymmärtäminen

Möbius, Michael

Väitöstutkimuksen aihe: Tietokoneavusteinen kieliopin oppiminen ja tietokoneavusteiset kielioppiharjoitukset

Michael Möbiuksen tutkimuksen keskiössä ovat tieto- ja viestintäteknologian uudet käyttöalueet suomalaisten korkeakoulujen kieliopin opetuksessa – erityisesti kielioppiharjoituksissa. Kyseessä on perinteisten harjoitusmuotojen edelleenkehitys ja uudelleenmuokkaus tietokoneelle sopiviksi, mikä mahdollistaa perinteisen opetuksen rinnalla tehtävän ja sitä täydentävän itseopiskelun. Möbius tarkastelee erityisesti tietokoneen antaman palautteen merkitystä itsearvioinnin perustana ja opiskelijan oman oppimispolun suunnittelun apuna. Möbiuksen pyrkimyksenä on laatia uusi saksan kieliopin harjoituskokonaisuus kattavan virheanalyysin pohjalta. Tavoitteena tässä on myös tarjota muille saksanopettajille mahdollisuus laatia räätälöityjä kielioppiharjoituksia ja motivoida heitä siihen.

Richter-Vapaatalo, Ulrike

Tutkimuksen painopistealueet:

 • Kontrastiivinen tutkimus suomi–(ruotsi–englanti–)saksa: kontrastiivinen kielitiede ja sen sovellukset; kontrastiivinen kielioppi; suomi–saksa kieliparin “kompastuskivet” ja niihin liittyvä didaktiikka; saksa toisena tai kolmantena vieraana kielenä Suomessa
 • Fraseologia ja teksti: fraseologismien käyttö ja funktio lasten- ja nuortenkirjallisuudessa, lasten­kuunnelmissa ja käännöksissä; germanistisen fraseologiatutkimuksen historiaa käsittelevä kokoomateos

Muita kiinnostuksenkohteita:

 • Kirja: Saksalaisten naisten elämäntarinoita nyky-Suomessa
 • Kirja-arvosteluja ja käännöskritiikkejä ennen kaikkea lasten- ja nuortenkirjallisuudesta
 • Runonlausunta (opiskelijoiden kanssa). Teemoina mm. “kielioppi runoudessa” ja “komiikka saksalaisessa runoudessa”.

Rink, Christian

Tutkimukseni painopistealueet sijoittuvat kulttuurienvälisen kirjallisuudentutkimuksen ja vertailevan kulttuurintutkimuksen aloille. Olen kiinnostunut ensisijaisesti saksankielisestä nykykirjallisuudesta sekä narratologisten ja reseptioesteettisten teorioiden ja mallien käyttö­mahdollisuuksista kirjallisuustieteessä ja sen ulkopuolella. Tavoitteeni tutkijana on yhdistää kirjallisuustieteellisiä ja kielitieteellisiä lähestymistapoja toisiinsa ja tehdä niistä käyttökelpoisia saksan opettamisessa germaanisen filologian opiskelijoille. Tutkin tällä hetkellä Christian Krachtsin romaanien reseptiota sekä Saksassa käytävää keskustelua “Kiezdeutschiksi” kutsutusta nuorisokielestä.

Rostila, Jouni

Tutkimukseni painopistealueita ovat saksan morfosyntaksi, kieliopillistuminen sekä konstruktiokielioppi ja sen teorian edelleenkehittely sekä sovellukset esimerkiksi kielenopetukseen.

Schirrmann, Petra

Saksalainen kuunnelma Suomessa

Kuunnelma on nuori genre. Saksalainen kuunnelmatuotanto on vaikuttanut selvästi Suomen radio-ohjelmistoon median lyhyen olemassaolon aikana. Sitä, mikä tämä vaikutus tarkemmin on, ei ole kuitenkaan vielä systemaattisesti tutkittu. Petra Schirrmann tutkii saksalaisen kuunnelman vaikutusta suomalaiseen radio-ohjelmistoon hyödyntäen mm. saksalaisiin kuunnelmiin liittyvää dokumentaatiota YLEllä. Schirrmann selvittää mm. saksalaisen kuunnelman reseptiota Suomessa ja tarkastee tutkimuskohdetta myös ohjelmapolitiikan näkökulmasta käsin. Tutkimuksessa tukeu­dutaan mm. Suomen Yleisradion arkistolähteisiin. Schirmann selvittää myös sitä kuvaa, joka suomalaiselle kuulijalle on välittynyt Saksasta kuunnelmien kautta radiokuunnelman genren lähes 90-vuotisen historian aikana.

Ursin, Marja

Kirjallisuustieteellisiä ja kielitieteellisiä tarkastelutapoja yhdistelevä väitöstutkimukseni käsittelee Herta Müllerin tuotantoa. Müllerin romaaneissa ja lyhytproosassa kuvallisesti rikas ja omintakeinen kieli, jota voisi luonnehtia runolliseksi, yhdistyy kiinnostavalla tavalla poliittisen vainon ja väkivallan teemoihin. Tutkimukseni selvittää Müllerin teosten tematiikan suhdetta tekstien tiettyihin kielellisiin ja kerronnallisiin piirteisiin kulttuurintutkimuksen näkökulmasta, mm. subversion käsitteen avulla.

Muita kiinnostuksenkohteita: Kaunokirjallisuuden kääntäminen