Anvisningar för studerande Utexaminerade

Germansk filologi tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier

Som tyskastuderande får du

  • lära dig om det tyska språkets olika varianter och den kulturella mångfalden bland talarna
  • njuta av att lära dig det tyska språkets kreativa uttrycksmöjligheter
  • lära dig att kommunicera på tyska i olika situationer – och att läsa mellan raderna
  • insupa atmosfären i en mångkulturell metropol som utbytesstudent
  • lära dig att tillämpa språkvetenskapliga teorier och metoder på tyskan
  • gå på upptäcktsfärd bland det tyska kulturlivets konst-, litteratur- och musikutbud
  • en helhetsbild av Tysklands, Österrikes och Schweiz historia och dagsläge
  • nya synvinklar på kulturkontakterna mellan Finland och de tyskspråkiga länderna genom historien.

Studierna gör dig till en expert på det tyska språket och de tyskspråkiga ländernas (Tyskland, Österrike, Schweiz) litteratur och kultur. Du får utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i tyska och förmågan att analysera språkets struktur och användning ur ett teoretiskt perspektiv och en allmän bild av tyska språkets historia.

Beroende på vilka frivilliga kurser man väljer i ämnesstudierna och de fördjupade studierna kan man specialisera sig på språkvetenskap eller litteratur och kultur. Från båda specialiseringsområdena kan man söka till ämneslärarutbildningen.

Du kan redan under studietiden få en inblick forskning, eftersom lärarna håller valfria kurser (föreläsningar och forskningspraktikum) om ämnen från sitt eget forskningsfält.

Studierna är flerformsstudier. Studenterna deltar i språkövningar, föreläsningar, proseminarier och seminarier. De gör skriftliga arbeten, läser bestämda böcker och skriver tenter. Nätkursernas betydelse antas öka i framtiden, men kontaktundervisning kan dock inte ersättas när det gäller språkinlärning. I regel är undervisningsspråket tyska och största delen av undervisningspersonalen är tyskspråkig.

Holländska språket och kulturen är ett biämne inom vilket man kan avlägga grundstudier (25 sp).

Studiernas innehåll och struktur

I undervisningsprogrammet ingår kännedom om de tyskspråkiga länderna och Tysklands historia och kulturhistoria.

Studierna i germansk filologi består av tre delar i examenssystemet med två steg. Den lägre examen, kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK), omfattar 25 studiepoäng grundstudier och 45 studiepoäng ämnesstudier. Efter kandidatexamen följer filosofie magisterexamen. De fördjupade studier som ingår i magisterexamen omfattar 84–120 studiepoäng beroende på specialiseringsområde. Kandidatexamen genomförs i regel på tre år och magisterexamen på ytterligare två år.

Studierna avslutas med ett examensarbete, pro gradu-avhandlingen, på 40 studiepoäng som ingår i de fördjupade studierna. Avhandlingen behandlar ett ämne som hör till något av de tidigare nämnda områdena inom germansk filologi.

Den målsatta studietiden är fem år. Cirka en tredjedel av huvudämnesstuderandena genomför pedagogiska studier för ämneslärare och undervisningspraktik.

Postgraduala studier

Information om hur man söker till forskarstudier finns på Humanistiska fakultetens webbplats.

Se också Forskarstuderande i germansk filologi och deras forskningsämnen (på tyska)