Anvisningar för studerande Utexaminerade

Germansk filologi tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Ut i arbetslivet och alumniverksamhet

Sysselsättningssituationen för de utexaminerade är god.

Över hälften av alla huvudämnesstuderande i tyska arbetar efter avlagd examen som lärare i grundskola, gymnasium, och andra stadiets läroanstalter samt vid vuxenläroanstalter. Övriga utexaminerade arbetar i första hand som språköversättare, inom näringsliv och marknadsföring samt inom universitetsväsendet.

Tyskland har under de senaste åren återerövrat sin tidigare starka ställning som ekonomisk och kulturell påverkare, vilket i hela Europa och även i Finland lett till en ökad efterfrågan på professionella språk- och kulturexperter i tyska. Experter i tyska och de tysktalande ländernas kultur behövs bl.a. inom kommunikation, turism, handel, industri och informationsteknologi.

Arbetslivsorienterande studier eller arbetspraktik hör till de obligatoriska studierna i kandidat- och magisterexamina. Det lönar sig att inkludera arbetspraktik i magisterexamen. Praktiken kan vara en språngbräda till kommande arbetsplatser och ge idéer om hurudana arbetsplatser man kan få när man har sin examen.

Arbetspraktiken kan genomföras inom statsförvaltningen, i kommuner, statliga affärsverk eller privata företag i Finland eller utomlands. Praktikplatser som understöds av universitetet lediganslås i januari–februari på institutionens anslagstavla och e-postlistor. Man kan också själv ordna en praktikplats åt sig.

Alumniverksamhet

Information om läroämnets alumniverksamhet kan man hitta på våra finska sidor