Ruralia-instituutti

Ruralian uutiset
Ruralia-lehti Tilaa sähköinen lehti ilmaiseksi! Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Korkeakouluharjoittelu Ruralia-instituutissa 2017

Tehostekuva

Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kuuluva erillinen laitos. Sillä on toimintayksiköt Mikkelissä ja Seinäjoella. Instituutin tehtävänä on maaseudun kestävän paikalliskehityksen ja biotalouden edistäminen monitieteisen tutkimuksen sekä siihen perustuvan innovaatiotoiminnan ja koulutuksen avulla. Instituutilla on kolme painoalaa: paikalliskehitys, kestävä ruokaketju ja uudistuva biotalous. Kaikilla painoaloilla edistetään kestävää kehitystä, vahvistetaan yritystoimintaa ja arvoketjuja,
kehitetään innovaatioverkostoja sekä tuetaan julkisen sektorin palveluiden ja politiikkainterventioiden vaikuttavuutta.

Ruralia-instituuttiin rekrytoidaan harjoittelijoita vuonna 2017 mm. seuraaviin projekteihin:


· Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä (OSMO)
Hanke tuottaa uutta tietoa ja osaamista maan kasvukunnon hoidosta. Tietoa tuotetaan ja
sovelletaan tilakokeissa sekä viljelijöiden osaamisryhmissä. Harjoittelijan tehtävänä on osallistua tilakoetutkimukseen ja pellonpiennarpäivien järjestämiseen. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu tilakoetutkimuksen havainnointi (maaperä ja kasvusto), laboratoriotyöt, tulosten tallennus ja käsittely sekä alustavien johtopäätösten tekeminen, sekä kirjallisuushaut. Työ tehdään hankkeen yliopistotutkijan ohjauksessa kesäkaudella sopimuksen mukaan. Työn suorituspaikka on Mikkeli, ja työ edellyttää matkustamista. Kesto 2-3 kk.

Lisätietoja: Jukka Rajala, (jukka.rajala@helsinki.fi) 044 303 2210


· Työtavoilla tulosta maitotiloille
Harjoittelijan tehtävänä on etsiä maitotiloja, joilla työskentelee ulkomaalaisia työntekijöitä
ja käydä tiloilla haastattelemassa heitä. Tarkoituksena on selvittää työntekijöiden tietoja,
käsityksiä ja asenteita eläintautien torjunnasta. Lisäksi tehtävänä on laatia haastattelujen
tuloksista yhteenveto. Etusijalle asetetaan harjoittelijat, jotka voivat laatia tulosten pohjalta
opinnäytetyön. Työn suoritus on loka-joulukuussa 2017 (3 kk). Haastattelut toteutetaan
Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Kirjallinen työ
tehdään Seinäjoella. Työ edellyttää ajokorttia, matkustusvalmiutta, hyvää suomen ja englanninkielen taitoa sekä perustiedot maitotilojen työtehtävistä.

Lisätietoja: Timo Nieminen, (timo.t.nieminen@helsinki.fi) 040 755 5129


· Pitäjänhistorioiden ja kotiseutututkimusten kirjoitushanke
Alueiden, ajan ja kulttuurin tutkimusryhmään otetaan vuoden 2017 aikana neljä (4) harjoittelijaa tutkimusavustajiksi pitäjänhistorioiden ja kotiseutututkimusten kirjoitushankkeisiin Seinäjoelle. Harjoittelujakso kestää kaksi kuukautta. Sen ei tarvitse sijoittua kesäaikaan. Kohdealueet ovat Ilmajoki, Kuortane, Töysä ja Seinäjoki. Tehtävät sopivat parhaiten historia- ja kulttuuritieteiden opiskelijoille. Ajokortista on apua. Harjoittelun yhteydessä on myös mahdollista löytää pro gradu -aihe ja kerätä siihen tarvittava aineisto.

Lisätietoja: Sulevi Riukulehto, (sulevi.riukulehto@helsinki.fi) 050 574 0414


· Tuota valkuaista! (TUOVA)
Harjoittelija osallistuu Tuota valkuaista! -tutkimushankkeen empiirisen aineiston keräämiseen
(haastattelut) ja alustavaan analysointiin. Etusijalle asetetaan opiskelija, joka on graduvaiheessa, ja joka voisi tehdä halutessaan gradun kerättävästä aineistosta. Valittavalta henkilöltä edellytetään kokemusta laadullisista tiedonkeruu- ja analyysimenetelmistä. Harjoittelijalla olisi oltava myös ajokortti. Harjoittelun kesto on 2 kk, alkaen maaliskuusta 2017.
Työn suorituspaikka on Seinäjoki. Haastattelut Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

Lisätietoja: Merja Lähdesmäki (merja.lahdesmaki@helsinki.fi), 050-4151155 tai Hannele Suvanto (hannele.suvanto@helsinki.fi) 050 3149645.


· Ruokaviestintä ja alueellisen ruokaidentiteetin vahvistaminen – Etelä-Savon ruokaviesti

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueellista ruokaidentiteettiä ruokaviestinnän keinoin ja
sitä kautta edistää maakunnan ruoka-alan kehittymistä. Hanke vahvistaa paikallisuutta, lisää
eteläsavolaisen ruoka-alan ja ruoan tunnettuutta, alan yrityssektorin näkyvyyttä, ruoan
arvostusta sekä kiinnostusta ruokaa ja ruoka-alaa kohtaan sekä ruokaosaamista koko ruokaketjussa. Harjoittelija osallistuu hankkeessa toteutettavaan viestintään, tiedonhankintaan ja suorittaa muita avustavia tehtäviä. Häneltä edellytetään hyviä viestintätaitoja ja eri viestintävälineiden tuntemusta, tiedonhankintataitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelun kesto on 2 kk ja työn suorituspaikka Mikkeli.

Lisätietoja: Riitta Kaipainen, (riitta.kaipainen@helsinki.fi) 044 308 4569


· Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle ja Co-op Network Studies eli CNS-verkosto
Harjoittelija avustaa kahdessa korkea-asteen koulutukseen liittyvässä hankkeessa. Toisessa
kehitetään, testataan ja arvioidaan Green Care -alan koulutuskokonaisuutta (40 op) yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa. Toisessa hankkeessa koordinoidaan ja kehitetään osuustoiminnan ja yhteisötalouden yliopistollisia verkko-opintoja sekä edistetään muutoin osuustoiminnan tunnettuutta esimerkiksi seminaarien ja julkaisujen avulla. Tehtäviin kuuluu avustaminen Green Care -koulutuksen arvioinnissa ja hankkeen kirjallisuushauissa, osallistuminen CNS-opintojen markkinointiin, osuustoimintaseminaarin järjestelyihin ja toteuttamiseen sekä osallistuminen muihin käytännön tehtäviin molemmissa hankkeissa. Hakijalta toivomme hyviä organisointi- ja viestintätaitoja. Kiinnostus Green Care -alaa ja osuustoimintaa kohtaan on eduksi työssä. Työ tehdään touko-kesäkuussa, kesto 2 kk. Harjoittelun voi suorittaa myös kahdessa osassa, joista toinen ajoittuu touko- ja toinen elo-syyskuulle. Työn suorituspaikka on Mikkeli.

Lisätietoja: Ritva Mynttinen (Green Care) (ritva.mynttinen@helsinki) 044 590 6832 ja Tytti Klén (CNS-verkosto) (tytti.klen@helsinki.fi)
050 576 2881.


Harjoittelijoilta edellytettävät perusvalmiudet:
Kiinnostus Ruralia-instituutin painoaloihin ja niihin liittyvät korkeakouluopinnot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, itsenäinen työote, valmius työskennellä ryhmässä, kvalitatiivisten ja / tai kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien hallinta, tietotekniset perusvalmiudet.

Hakeminen:

Sähköinen vapaamuotoinen hakemus liitteineen palautetaan viimeistään 13.3.2017 osoitteeseen eeva.uusitalo@helsinki.fi. Kerro hakemuksessa, mihin projektiin haet ensisijaisesti harjoittelijaksi.

Työnantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja / kk: 1500e.
Projektien rahoitusmuodosta johtuen harjoittelija ei voi nostaa opintososiaalisia etuuksia harjoittelukuukausien aikana.

Korkeakouluharjoittelu Ruralia-instituutissa 2017 (pdf)

Tiedustelut: eeva.uusitalo@helsinki.fi

20.1.2017