Ruralia-instituutti

Instituutin esittely

ARVOT
Ruralia-instituutti pohjaa toimintansa Helsingin yliopiston strategiaan ja arvoihin: kriittisyys, luovuus ja pyrkimys tietoon ja totuuteen. Tämän pohjalle on instituutissa yhteisesti tarkennettu toimintaa ohjaavat arvot.

Tiedonjano
Toiminta perustuu tieteelliseen tutkimukseen, aktiiviseen uusimman tutkimustiedon hyödyntämiseen ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Ratkaisunhalu
Tutkimustietoa tuotetaan ja sovelletaan ratkaisuhakuisesti. Tieteellinen tieto jalostuu usein ratkaisuiksi vuorovaikutuksessa kokemusperäisen käytännön tiedon kanssa. Tälle vuorovaikutukselle foorumien luominen ja vuorovaikutuksen orkestrointi on tärkeä ja antoisa tehtävä.

Tekemisen ilo
Arvostus toisia, toisten osaamista ja tekemisen vapautta kohtaan vaikuttaa myönteisiin tekemisen kokemuksiin. Luottamus, erilaisuuden hyväksyminen ja tasa-arvo tukevat onnistumisten saavuttamista.

Vastuullisuus
Vastuullisuus merkitsee vastuuta työstä ja toisista sekä toimimista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

Luotettava kumppanuus
Yhteistyö, riippumattomuus, verkostomaisuus ja avoin tiedottaminen ovat luotettavan kumppanuuden elementtejä.

Tehostekuva

Tehtävä ja painoalat

Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kuuluva erillinen laitos, johon kuuluvat Mikkelin toimintayksikkö ja Seinäjoen toimintayksikkö.

Instituutin tehtävänä on maaseudun kestävän paikalliskehityksen ja biotalouden edistäminen monitieteisen tutkimuksen sekä siihen perustuvan innovaatiotoiminnan ja koulutuksen avulla. Instituutti osallistuu myös yliopistossa annettavan opetuksen toteuttamiseen. Instituutin erityisenä tehtävänä on osuustoiminnan tutkimus- ja opetusalan edistäminen.

Ruralia-instituutin toiminta on jaettu painoaloihin ja niiden mukaisesti tutkimus-, innovaatio- ja koulutus (TIK) -ryhmiin.

Instituutilla on kaksi painoalaa:

  • Ruokaketju ja luonnonvarat
  • Paikalliskehitys

Kummallakin painoalalla pyritään edistämään kestävää kehitystä, vahvistamaan yritystoimintaa ja arvoketjuja, kehittämään innovaatioverkostoja sekä tukemaan julkisen sektorin palveluiden ja politiikkainterventioiden vaikuttavuutta.

Yhteistyö ja verkostot

Instituutti toimii valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä tekee läheistä yhteistyötä Helsingin yliopiston eri yksiköiden sekä laajasti yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

Keskeinen yhteistyömuoto on osallistuminen yliopistokeskusten toimintaan. Ruralia-instituutti toimii sekä Mikkelin yliopistokeskuksessa että Seinäjoen yliopistokeskuksessa.

Kansainvälinen yhteistyö muodostuu pääosin Euroopan unionin rahoittamista tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä ohjelmista, joihin Ruralia-instituutti osallistuu yhdessä eurooppalaisten kumppaniensa kanssa.

Ruralia-instituutti koordinoi Co-op Network Studies- ja Rural Studies -opetusverkostoja sekä Luomuinstituuttia, joka on Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskus Luken yhteinen asiantuntijaverkosto.

Organisaatio

Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kuuluva erillinen laitos, johon kuuluvat toimintayksiköt Mikkelissä ja Seinäjoella. Henkilöstöä on yhteensä noin 60.

Instituutin johtajana toimii professori Sami Kurki ja varajohtajana tutkimusjohtaja, dosentti Torsti Hyyryläinen. Sami Kurki on Seinäjoen toimintayksikön johtaja ja Torsti Hyyryläinen Mikkelin toimintayksikön johtaja. Instituutilla on myös johtoryhmä, johon kuuluvat johtaja, varajohtaja ja hallintopäällikkö.

Instituutilla on yhteinen johtokunta, jonka toimikausi on 4 vuotta. Johtokuntaan kuuluu yksitoista jäsentä, joilla on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan puheenjohtajana toimii dekaani Marketta Sipi Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

Kummallakin toimintayksiköllä on lisäksi oma neuvottelukunta, jonka jäsenet Mikkelissä ja Seinäjoella on nimetty yksiköiden keskeisistä sidosryhmistä. Neuvottelukuntien tehtävänä on seurata yksikköjen toimintaa, osallistua toiminnan arviointiin ja tehdä kehittämisehdotuksia.

Johtokunta
Neuvottelukunta, Mikkeli
Neuvottelukunta, Seinäjoki

Historia

Helsingin yliopistossa instituutin toiminta erillisenä laitoksena alkoi vuoden 2004 alussa, jolloin yhdistettiin Mikkelissä ja Seinäjoella sijainneet Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskukset. Niistä muodostui yksi Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. Hallinnollisesti uusi erillinen laitos sijoitettiin yliopiston konsistorin alaisuuteen.

Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus -nimestä luovuttiin vuonna 2005. Uudelleen organisoitumisen myötä Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksesta tuli tällöin Ruralia-instituutti. Viimeisin organisaatiomuutos tapahtui 1.1.2015, kun Ruralia-instituutti siirtyi Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan alaiseksi erillislaitokseksi.

Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskukset perustettiin alun perin Mikkeliin ja Seinäjoelle vuonna 1988. Perustaminen liittyi valtioneuvoston hyväksymään korkeakoulujen kehittämissuunnitelmaan vuosille 1987–1992. Suunnitelmassa mainittiin, että Helsingin yliopisto perustaa alueelliset keskukset maatalousalan tutkimus- ja täydennyskoulutuspalveluja varten.