Opiskelijaksi Työelämään

Ranskalainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

Henkilöstön yhteystiedot löytyvät henkilökohtaisilta TUHAT-sivuilta, vastaanottojat Flamma-intrasta.

PL 24 (Unioninkatu 40, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

 

Opiskelu

Ensimmäisen vuoden eli perusopintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle monipuolinen kuva ranskalaisesta filologiasta oppiaineena ja luoda pohja tuleville opinnoille. Opiskelija saa valmiudet kommunikoida sujuvasti ranskan kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti. Lisäksi hän oppii ymmärtämään ranskan kielen eri tyylilajeja ja kielen vaihtelua erilaisissa käyttötilanteissa.

Toisen ja kolmannen vuoden aikana eli aineopinnoissa keskeinen tavoite on tutustuttaa opiskelija myös tieteellisiin käytänteisiin. Opiskelija kartuttaa tiedollisia valmiuksiaan valitsemillaan kielitieteen ja/tai kirjallisuuden osa-alueilla tai kääntämisen alalla. Samalla hän syventää kielitaitoaan ja kulttuurintuntemustaan. Pyrkimyksenä on antaa opiskelijalle monipuoliset teksti-, kulttuuri- ja viestintävalmiudet työelämän tarpeisiin.

Neljännen ja viidennen vuoden eli syventävien opintojen ensisijainen tavoite on ohjata opiskelija itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Opiskelija syventää myös valitsemiensa erikoisalojen tuntemusta. Kielitaitoa hiotaan edelleen ja opinnot sidotaan osittain ammattiorientoiviin opintoihin. Pro gradu -tutkielmassa opiskelija soveltaa oppimaansa itsenäisesti laatimalla tieteellisen tekstin ranskalaiseen filologiaan tai ranskan kääntämiseen kuuluvasta aiheesta.

Millaista opiskelu on? Tutustu nykykielten laitoksen hakijasivuihin.

Opintojen rakenne

Opiskelijavalinnassa hakukohteena on ranska.  Ranskalaisen filologian yleinen linja ja kääntäjälinja alkavat yhteisillä opinnoilla.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK, yleinen linja ja kääntäjälinja) on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja siihen kuuluu ranskalaisen filologian perusopintojen (25 op) ja ranskalaisen filologian yleisen linjan tai kääntäjälinjan aineopintojen (45 op) lisäksi sivuaineopintoja, joista osa on pakollisia ja osa valittavissa opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan.

Filosofian maisterin tutkinto (FM, yleinen linja ja kääntäjälinja) on laajuudeltaan 120 op.

Yleiseen linjaan kuuluu 80 opintopistettä pakollisia ranskalaisen filologian opintoja ja vähintään 40 opintopistettä muita opintoja, joista osa saattaa suuntautumisvaihtoehdon mukaan olla pakollisia.

Kääntäjälinjalla on 75 opintopistettä pakollisia opintoja ja 45 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja.

Ranskan kääntäjälinjalle maisteriopintoihin voi hakea myös, jos on suorittanut HuK-tutkinnon jossakin muussa aineessa joko Helsingin yliopistossa tai muussa yliopistossa. Lisätietoa tästä löytyy kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelman ”Opiskelijavalinnat” -sivulta.

Tarkemmat tiedot tutkintorakenteesta ja tutkintovaatimuksista sekä opetustiedot löytyvät WebOodista.