Opiskelu Yhteystiedot

Käyttäytymistieteiden laitos
Puhetieteet
Siltavuorenpenger 1 A, 4. krs
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 29342

Sijainti

Henkilökunta
Täysinpalvelleet professorit

Käyttäytymistieteiden laitos
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Fonetiikan koulutusohjelman puheviestinnän linjan tutkintovaatimukset 2008-2011

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180op) koostuu:

Kandidaatin tutkintoon tulee sisältyä sivuaineena vähintään yksi perusopintokokonaisuus (25 op). Muita, vapaasti valittavia opintoja tutkintoon voi kuulua siten, että tutkinnon opintopisteiden vähimmäismäärä saavutetaan.

Opintoihin on integroitu 1op HOPS-opintoja.

*) Puheviestinnän linjan pääaineopiskelijat voivat korvata Puheviestinnän kurssin (PY1, 2 op) puheviestinnän perusopinnot -opintokokonaisuudella. Korvaava suoritus rekisteröidään 0 opintopisteenä, ja opiskelijan tulee suorittaa muita opintoja niin, että tutkinnon vähimmäislaajuus saavutetaan. Korvaavuutta haetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintotoimistossa erillisellä lomakkeella.

Filosofian maisterin tutkinto (120op) koostuu:

Maisterin tutkinnossa ei edellytetä sivuainekokonaisuuden suorittamista.

Opintoihin on integroitu 1op HOPS-opintoja.

Puheviestinnän linja on mukana Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelmassa. Maisteriohjelma on muuttumassa englanninkieliseksi.

Perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa opiskelija perehtyy puheviestinnän keskeiseen teoriaperustaan, saa valmiuksia kehittää omaa puheviestintäosaamistaan sekä hallitsee tieteellisen lukemisen ja kirjoittamisen perusteet.

Puhetieteiden perusteet 6 op

PP2. Esiintyminen ja argumentointi 3 op

PP3. Ryhmäviestintä 3 op
(Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskeleville kurssi on 2op.)

PP4. Interpersonaalinen viestintä 3 op

PP5. Puheviestinnän harjoituskurssi 5 op
(Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskeleville kurssi on 3op.)

LPT5. Ääni ja äänenlaatu 2 op

PP7. Johdatus puhetieteiden tutkimukseen 3 op

Aineopinnot 45 op

Aineopinnoissa opiskelija perehtyy laaja-alaisesti puheviestinnän teoriakenttään, oppii analysoimaan vuorovaikutustilanteita, kehittää ammatillisia valmiuksiaan ja saa perusvalmiudet tutkimuksen tekemiseen.

PA1. Puheviestinnän teoria 5 op

PA2. Vuorovaikutuksen analyysi 5 op

PA4. Puheviestinnän opettaminen 5 op

PA5. Tutkimusmenetelmät 8 op

PA6. Proseminaari 4 op

PA7. Kandidaatin tutkielma 6 op

PA8. Puheviestinnän asiantuntijuus 3 op

Valinnaiset opinnot

Syventävät opinnot 40 op

Syventävissä opinnoissa opiskelija oppii erittelemään ja kriittisesti arvioimaan puheviestinnän tutkimusta ja teorioita sekä itsenäisesti käyttämään alan tutkimusmenetelmiä. Lisäksi opiskelija vahvistaa ammattiosaamistaan.

PS1. Tutkimuksen jatkokurssi 5 op

PS2. Seminaari 5 op

PS3. Puheviestinnän tutkimustraditiot 5 op

PS4. Kirjatentti 8 op

PS5. Puheviestinnän harjoittelu 9 op

PS6. Puheviestinnän erityiskysymyksiä 8 op

PS7. Pro gradu -tutkielma 40 op

 

Käyttäytymistieteiden laitos

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopisto