Opiskelu Yhteystiedot

Käyttäytymistieteiden laitos
Puhetieteet
Siltavuorenpenger 1 A, 4. krs
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 29342

Sijainti

Henkilökunta
Täysinpalvelleet professorit

Käyttäytymistieteiden laitos
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Logopedian tutkintovaatimukset 2008-2011

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180op) koostuu:

Filosofian maisterin tutkinto (120op) koostuu


Logopedian tutkintovaatimukset 2008-2011 (pdf)

Logopedian tutkintovaatimukset sivuaineopiskelijoille 2008-2011 (pdf)

Logopedian vanhat tutkintovaatimukset 2005-2008(pdf)

Kandidaatin tutkinto (180 op), Bachelor's Degree (180 points), Kandidat i humanistiska vetenskaper (180 poäng)

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot 5 op

Tvt-ajokortti 3 op

Muita tieto- ja viestintätekniikan opintoja 2 op
Ks. opetusohjelma, puheentutkimuksen tvt-taidot 2op.

LP. Logopedian perusopinnot, Basic studies in logopedics, Grundstudier i logopedi 25 op

Perusopintojen vaiheessa opiskelija oppii ymmärtämään, kuinka puhe, kieli ja viestintä kehittyvät ja kuinka puhe-elimistö normaalisti toimii. Opiskelija perehtyy myös puhetieteiden tutkimuksen keskeisiin kysymyksiin ja saa perusvalmiudet tieteelliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Puheen, kielen ja kommunikaation kehitys, Development of speech, language and communication, Utveckling av tal, språk och kommunikation 8 op

Puhetieteiden perusteet, Basics in speech sciences, Grunder i talvetenskaper 6 op

Puhe ja ääni, Speech and voice, Språk och röst 5 op

LPM1. Johdatus puhetieteiden tutkimusmenetelmiin, Introduction to research questions in speech sciences, Introduktion till talvetenskaplig forskning 3 op

LPT6. Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi, Augmentative and alternative communication, Kompletterande och alternativ kommunikation 3 op

LPT7. Sivuaineen kirjatentti, Written examination in secondary subject, Litteraturtentamen i biämnen 10 op

LA. Aineopinnot, Intermediate studies, Ämnestudier 70 op

Aineopinnoissa opiskelija oppii logopedisen diagnostiikan ja kuntoutuksen perusteet. Hän harjaantuu teoreettisten ja kliinisten ongelmien ratkaisemiseen sekä saa tieteellisen työskentelyn perusvalmiudet.

Logopedinen diagnostiikka ja kuntoutus, Logopedic diagnostics and rehabilitation, Logopedisk diagnostik och rehabilitering 28 op

Metodiopinnot, Method studies, Metoder 19 op

LKAN. Kandidaatintutkielma, Bachelor’s thesis, Kandidatsavhandling 6 op

Kliiniset aineopinnot, Intermediate clinical studies, Kliniska ämnestudier 17 op

LL. Lääketieteen opinnot, Studies in medicine, Studier i medicin 15 op

LL1. Toiminnallinen anatomia ja fysiologia, Anatomy and physiology, Anatomi och fysiologi 4 op

Neurologia

Psykiatria

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit ja audiologian perusteet

LKi. Kielitieteen opinnot, Studies in linguistics, Studier i lingvistik 15 op

CyK110. Yleisen kielitieteen peruskurssi, Basics in general linguistics, Grundstudier i lingvistik 3 op
ks. yleinen kielitiede

LKi1. Viittomakielen kurssi, Sign language, Teckenspråk 3 op

Valinnaisia suomen/ruotsin opintoja, optional studies in finnish (swedish) language, valbara studier i finska (svenska) språket 6 op
Lki2 tai Lki3 tai muita valinnaisia kielitieteen, suomen tai ruotsin opintoja. Ks. myös logopedian opiskelijoille avoimet suomen kielen sivuaineopinnot

Psykologian perusopinnot, Basic studies in psychology, Grundstudier I psykologi 25 op

Psykologian opinnot auttavat opiskelijaa ymmärtämään, kuinka ihmisen psyykkinen kehitys ja toiminta ovat yhteydessä logopedisiin kysymyksenasetteluihin. Ks. psykologian laitoksen opetus.

LKAV. Valinnaiset opinnot, Optional studies, Valbara studier 15 op

Valinnaiset opinnot tukevat opiskelijan pääaineen opintoja ja lisäävät hänen ymmärrystään eri alojen ja logopedian kytköksistä. Logopedian opiskelijalle suositellaan fonetiikan ja puheviestinnän opintojen lisäksi muita kieli- ja käyttäytymistieteiden opintoja.

Huom. Logopedian opiskelijoilla on oikeus suorittaa 10 op psykologian aineopintoja.

Ks. myös logopedian opiskelijoille avoimet suomen kielen sivuaineopinnot.

Maisterin tutkinto, Master's degree, Magister i filosofi 120 op

LS. Logopedian syventävät opinnot, Advanced studies in logopedics, Fördjupande studier i logopedi 60 op

Syventävissä opinnoissa opiskelija oppii kriittisesti tarkastelemaan alan tutkimusta, suunnittelemaan ja toteuttamaan kuntoutusta sekä tuottamaan itse tietoa erilaisten teoreettisten ja kliinisten ongelmien ratkaisemiseksi.

LST1-LST3. Logopedisen tutkimuksen erityiskysymyksiä, Research questions in logopedics, Speciella frågor inom logopedisk forskning 10 op

LST4. Kirjallinen kuulustelu, Written examination, Litteraturtentamen 5 op

Valinnaisia metodiopintoja, Optional method studies, Valbara metoder 5 op

LSM1. Tutkielmaseminaari, Seminar, Pro gradu Seminarium 10 op

LSK. Kliiniset syventävät opinnot, Advanced clinical studies, Fördjupande kliniska studier 30 op

LSK1. Syventävien opintojen orientoiva harjoittelu, Orientative clinical practice, Orienterig i klinisk praktik 5 op

LSK2. Pitkä harjoittelu, 4-month supervised practice, 4 månaders handledd praktik 25 op

LMa. Maisterin tutkielma (pro gradu), Master´s thesis, Magistersavhandling 40 op
Ks. käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ohjeet ja arviointiperusteet.

LMaV. Valinnaiset opinnot 20 op

Valinnaiset opinnot syventävät opiskelijan ymmärrystä eri alojen ja logopedian kytköksistä ja tukevat hänen tutkielmatyöskentelyään. Logopedian opiskelijalle suositellaan fonetiikan opintoja sekä muita kielitieteellisiä ja käyttäytymistieteiden opintoja, erityisesti eri alojen tarjoamia metodiopintoja.

 

 

Käyttäytymistieteiden laitos

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopisto