next up previous contents index
Aliluvut


7.4 Intensiteetti (äänekkyys)

Äänen laskennallinen intensiteetti on tietyssä epäsuorassa suhteessa äänen havaittuun voimakkuuteen eli äänekkyyteen.

7.4.1 Puheen intensiteetti ja voimakkuushavainto

Yleensä voidaan sanoa, että mitä korkeampi intensiteetti, sitä äänekkäämpänä ääni havaitaan. Intensiteettikäyrästä saatava informaatio voidaan periaatteessa nähdä myös aaltomuotokäyrästä tutkimalla sen amplitudia eli pystyakselilla tapahtuvien heilahdusten laajuutta. Praatin intensiteettikäyrässä näkyvä desibeliasteikko on suhteellinen. Praatissa mitatut desibeliarvot eivät siis kerro esimerkiksi fysikaalista äänenpainetta alkuperäisessä puhetilanteessa, mikäli äänitettä ei ole jo äänitystilanteessa kalibroitu.7.1 Siitä voidaan tutkia, onko esimerkiksi jokin tavu ollut ympäristöönsä nähden äänekkäämpi. Tämä edellyttää, että mikrofoni on pysynyt tutkittavalla ajanjaksolla puhujaan nähden paikallaan.

7.4.2 Intensiteettikäyrän tuottaminen

7.4.2.1 Editori-ikkunassa

Äänieditorissa (ks. 5) tai nimikointi-ikkunassa (TextGrid-editori, ks. 6.3.2) voit kytkeä intensiteettikäyrän näkyviin tai piilottaa sen Intensity-valikon komennolla Show intensity. Intensiteettikäyrä näkyy editori-ikkunassa keltaisena. Intensiteettiasteikko näkyy editorin oikeassa laidassa analyysi-ikkunan sisäpuolella vihreillä numeroilla. Kun napsautat hiirellä johonkin kohtaan aaltomuoto- tai analyysikuvassa, näet kursorin kohdalla punaisen ristikon. Intensiteettikäyrän arvo hiirellä valitsemassasi ajankohdassa (punaisen pystyviivan kohdalta mitattuna) näkyy vihreänä lukuarvona vastaavalla kohdalla editori-ikkunan oikeassa laidassa. Mikäli haluat saada tarkan intensiteettiarvon kopioidaksesi sen johonkin toiseen ohjelmaan, valitse editorin Intensity-valikosta komento Get intensity. Mittausarvo tulee näkyviin Info-ikkunaan, josta voit kopioida sen hiiren avulla muualle.

7.4.2.2 Objekti-ikkunassa

Objekti-ikkunassa uusi Intensity-objekti voidaan luoda valitsemalla ensin haluttu ääniobjekti ja painamalla dynaamisen valikon painiketta To Intensity... Kohtaan Minimum pitch voidaan tarvittaessa merkitä puhujakohtaisesti odotettavissa oleva perustaajuusanalyysin alaraja. Näin syntyvästä uudesta Intensity-objektista voidaan tehdä mittauksia Query-painikkeella tai piirtää kuvia piirtoikkunaan Draw-komennoilla (ks. 8). Valittuna oleva Intensity-objekti voidaan myös tallentaa Write-valikon komennoilla (ks. 4.3.2)....7.1
Kalibrointi voidaan suorittaa esimerkiksi äänittämällä puheen yhteydessä tietty standardoitu ääni (jonka tuottama äänenpaine on tunnettu) tietyltä etäisyydeltä puhujaan ja mikrofoniin nähden. Jälkeenpäin kalibrointiäänen ja varsinaisen puheen intensiteettiä vertaamalla saadaan selville myös puheen äänenpaine. Jotta kalibrointi on pätevä, mikrofonin on myös pysyttävä puhujaan nähden täysin paikallaan koko äänityksen ajan. Kalibrointi ei myöskään onnistu suuntaavilla mikrofoneilla, joita puheäänityksessä usein käytetään. Mikäli kalibrointi on välttämätöntä, asiassa kannattaakin kysyä apua akustiikan ammattilaiselta.

next up previous contents index
: 7.5 Formanttianalyysi : 7. Akustinen analyysi : 7.3 F0- eli perustaajuusanalyysi   Sisältö   Hakemisto
Mietta Lennes 2004-10-08