next up previous contents index
Aliluvut


5.4 Analyysikuvaajat äänieditorissa

Jos äänestä on valittu näkyviin analyyseja, kuten spektrogrammi (Spectrogram; näkyy harmaasävyinä), F0-käyrä (Pitch; sinisellä), intensiteettikäyrä (Intensity; keltaisella) tai formanttianalyysi (Formant; punaiset pisteet), nämä näkyvät äänieditorin alaosassa päällekkäin. Analyysikuvaajat voidaan kytkeä päälle tai pois valitsemalla äänieditori-ikkunan valikoista Spectrum: Show spectrogram, Pitch:Show pitch, Intensity:Show intensity tai Formant:Show formants.

Esimerkiksi formanttianalyysin pitäminen näkyvissä hidastaa äänieditorin käyttöä, sillä aina ikkunan näkymän muuttuessa kone laskee analyysit uudelleen. Analyysit kannattaa siis kytkeä pois päältä kun niitä ei välttämättä tarvita.


5.4.1 Mittausten tekeminen äänieditorissa

Äänieditorissa näkyvistä analyysikuvista voi tehdä yksittäisiä numeerisia mittauksia hiiren avulla. Laajempi aineisto kannattaa ensin nimikoida (ks. 6), jotta mitattavat kohdat löytyvät helposti ja mittaukset ovat tarvittaessa toistettavissa. Nimikoidusta aineistosta on myös mahdollista tehdä mittauksia täysin automaattisesti skriptien (9) avulla.


5.4.1.1 Kestot

Voit tehdä äänieditorissa suurpiirteisiä kestomittauksia valitsemalla äänestä mitattavan pätkän, esimerkiksi tietyn äänteen tai sanan, ja katsomalla valitun alueen keston ylimmästä soittopalkista. Keston saa myös näkyviin valitsemalla Query:Get selection length, jolloin tarkka arvo ilmestyy ns. Info-ikkunaan ja sen voi vaikkapa kopioida hiirellä toiseen ohjelmaan. Sama mittausmenetelmä toimii myös TextGrid-editorissa. Alueiden valinta yksi kerrallaan käsin on työläs tapa mitata kestoja, ja laajemman aineiston mittauksia varten aineisto kannattaakin nimikoida etukäteen (ks. 6) ja käyttää mahdollisesti skriptiä nimikoitujen pätkien kestomittauksiin.

5.4.1.2 Spektrogrammi, perustaajuus, intensiteetti ja formantit

Kun valitset äänieditoriin näkyviin erilaisia analyysikuvia, voit tehdä niistä mittauksia hiiren avulla. Klikkaa haluamaasi kohtaan analyysikuvassa. Näkyviin tulee punainen ristikko eli kursori. Pystyviivan kohdalla oleva mitattava aikapiste näkyy pystyviivan yläpäässä.

Jos haluat tämän aikapisteen kohdalta tietoa spektrogrammista (7.1), näet editorin vasemmassa laidassa punaisen numeron, joka ilmoittaa spektrogrammissa näkyvän taajuuden kursorin vaakaviivan kohdalla. Spektrogrammin pystyakselihan vastaa taajuutta. Samassa kohtaa näkyy myös formanttitaajuus, jos kursorin ristikko on tarkalleen jonkin punaisen formanttipisteen päällä. Mikäli näkyvissä on sininen Pitch- eli perustaajuuskäyrä, näkyy punaisen pystykursorin kohdalta mitattu perustaajuus sinisellä oikeassa laidassa (huom. älä sekoita tätä spektrogrammimittaukseen, joka näkyy vasemmalla!). Intensiteetti näkyy myös oikeassa laidassa, mutta analyysikuvan sisäreunassa ja vihreillä numeroilla. Kaikki nämä lukuarvot saat tarvittaessa poimituksi tarkasti Info-ikkunaan valitsemalla ko. analyysin valikosta vastaavan Get-komennon. Esimerkiksi perustaajuuskäyrän arvon saat Pitch-valikon komennolla Get pitch.

Lisää akustisista analyyseista kerrotaan luvussa 7.


next up previous contents index
: 6. Nimikointi : 5. Äänieditori (Sound editor) : 5.3 Äänen muokkaaminen (leikkaa-liimaa-toiminnot)   Sisältö   Hakemisto
Mietta Lennes 2004-10-08