Opiskelu Kouluttajaksi Yhteystiedot

Psykoterapeuttikoulutus

Koulutusta koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: psykoterapeuttikoulutus (at) helsinki.fi

Kysymyksiin vastaavat:

koulutussuunnittelija Tuula Rantala

opintoneuvoja Jenni Ovaska

professori Tiina Paunio

yliopistonlehtori, dosentti Jari Lahti

 

facebook

 

 

 

 

 

 

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät 30op lisäopinnot

Mikäli haun perusteena olevaan tutkintoon ei sisälly vähintään 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opintoja, tulee hakijalla olla suoritettuna kyseiset opinnot tutkinnon lisäksi. Näiden lisäopintojen laajuus ja sisältö tulee olla dokumentoitu ja tarkistettavissa esimerkiksi opintosuirtusotteesta. Opintojen kouluttajien tulee edustaa psykologian tai psykiatrian alan asiantuntemusta. Hakijoita suositellaan perehtyvän psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaaseen opintojen edellyttämisestä sekä alla olevaan suositukseen niiden sisällöstä.

Valtakunnallinen psykoterapeuttikoulutuskonsortio on tehnyt lisäopintojen sisällöistä suosituksen 25.5.2011, jota Helsingin yliopisto noudattaa. Ennen vuotta 2012 lisäopinnot aloittaneiden kohdalla lisäopintojen hyväksyminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Vuonna 2012 ja sen jälkeen suoritettavien lisäopintojen tulee sisältää kannanotossa mainitut sisältöalueet ja kouluttajien tulee edustaa psykologian tai psykiatrian alan asiantuntemusta. Lisäopintojen ei tule olla psykoterapeuttikoulutukseen haettaessa yli 10 vuotta vanhempia.

 

Helsingin yliopiston yliopistolliset 30 op lisäopinnot

Lisäopinnot on suunniteltu asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2012 § 2a) mukaisesti sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan ammattihenkilöille psykoterapiakoulutuksen hakukelpoisuuden saavuttamiseksi. Koulutus ei anna psykoterapeutin pätevyyttä. Koulutus antaa tiedolliset valmiudet hakeutua psykoterapeuttikoulutukseen, kun muu taustakoulutus ja työkokemus täyttävät asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä kriteerit. Lisäopinnot soveltuvat myös itsenäisenä täydennyskoulutuksena niille henkilöille, jotka tarvitsevat ammatissaan perustietoa psykologiasta ja psykiatriasta tai haluavat päivittää tietojaan.

Lisäopintojen tavoitteena on antaa koulutettavalle vahvat yleistiedot ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä, niiden yhteydestä mielenterveydenhäiriöiden kehittymiseen, diagnostiikkaan ja hoitomenetelmiin. Lisäopinnot suoritettuaan opiskelijalla on kattavat tiedot psykiatrisesta palvelujärjestelmästä ja hän ymmärtää psykoterapeuttisen hoidon roolin mielenterveydenhäiriöiden hoidossa sekä ymmärtää psykoterapeuttisten menetelmien erot muihin psykososiaalisiin hoitomuotoihin.

Opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä soveltaa ja ymmärtää mielenterveydenhäiriöistä saatavilla olevaa tutkimustietoa sekä tukea hänen ammatillista kehitystään. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedolliset valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Lisäopinnot järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kanssa. Ne koostuvat soveltuvista psykologian perus- ja aineopintojen kursseista sekä lisäopintoja täydentävistä kursseista. Yliopistollisten lisäopintojen opettajina toimivat psykologian ja psykiatrian alan asiantuntijat Helsingin yliopistosta. Koulutus on maksullista ja hinta määrittyy Avoimen yliopiston hintojen mukaan.

Avoimen yliopiston opinto-ohjelma syksyllä 2017 alkaneista opinnoista: https://courses.helsinki.fi/fi/ay47740/120117041

Lisätietoja opintojen järjestämisestä voi kysyä Avoimesta yliopistosta.