Käytännöllinen filosofia

Käytännöllinen filosofian opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija inhimilliseen ajatteluun ja sitä koskevaan tietoon, antaa systemaattiset tiedot filosofiasta tieteenalana sekä harjaannuttaa filosofiseen analyysiin ja argumentaatioon. Käytännöllisen filosofian opinnoissa opiskelija tutustuu inhimillistä toimintaa ja yhteiskuntaa koskeviin periaatteellisiin kysymyksiin sekä yhteiskuntatieteiden yleisiin filosofisiin ongelmiin.