Arvokkaiden luontotyyppien kasvit Etelä-Suomessa 1: Perinnebiotoopit, 3 op

Perinnebiotoopit

Etusivu I Kurssi-info I Metsät | Perinnebiotoopit
Pinkat I Linkit


Opintokokonaisuus auttaa opiskelijaa perehtymään arvokkaiden perinneluontotyyppien ilmentäjälajistoon sekä uhanalaisiin tai muuten huomionarvoisiin kasvi- ja jäkälälajeihin.

Näissä kokonaisuuksissa Pinkka -tietokantaan tarvitaan salasana.

Kalliokedot

Kedot

Tuoreet niityt

Kosteat niityt

Uhanalaisuusluokitus

Muita hyödyllisiä pinkkoja (ei tarvita salasanaa)

Perinnebiotooppien pinkkoihin on poimittu

  • keto- ja niittytyyppien ilmentäjälajeja (mukana ei ole meren-, järven-, ja joenrantaniittyjen lajistoa, ei myöskään lehto/lehdesniittyjen näiden elinympäristöjen harvinaisuuden vuoksi ja koska niillä ei ole varsinaisia indikaattorilajeja, eikä kalkkivaikutteisten/ravinteikkaiden kosteiden niittyjen lajistoa, koska Manner-Suomessa tyypin indikaattorilajeja ei ole selvitetty),
  • uhanalaiset perinneympäristöjen ja ihmisen luomien ympäristöjen lajeja (lukuunottamatta lajeja, jotka esiintyvät vain Ahvenanmaalla) sekä
  • huomionarvoisia perinnebiotooppien, vanhan ajan asutun ympäristön lajeja ja peltorikkoja (Juha Pykälä ym. 1994 inventointiohjeen listalta).

Kokonaisuuden rakentamisessa on hyödynnetty mm. seuraavia lähteitä:
1. Pykälä ym. 1994. Perinnemaisemien inventointiohjeet. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 559.
2. Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.). 2001. Suomen lajien uhanalaisuus 2000. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki.
3. Raunio A., Schulman, A. Kontula, T. (toim.) 2008. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Osa 2. s. 397-465.
4. Ulvinen ym. 2002. Suomen sammalet. Suomen ympäristö 560.