Arvokkaiden luontotyyppien kasvit Etelä-Suomessa 2: Metsät, 3 op

Metsät

Etusivu I Kurssi-info I Metsät | Perinnebiotoopit
Pinkat I Linkit


Opintokokonaisuus auttaa opiskelijaa perehtymään arvokkaiden metsäluontotyyppien ilmentäjälajistoon sekä uhanalaisiin tai muuten huomionarvoisiin kasvi- ja jäkälälajeihin.

Kalliot

Metsät

Pienvedet

Uhanalaisuus

Muita hyödyllisiä pinkkoja

Kokonaisuuden rakentamisessa on hyödynnetty mm. seuraavia lähteitä:
1. Meriluoto, M. & Soininen, T. 1998. Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt, 192 s.
2. Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.). 2001. Suomen lajien uhanalaisuus 2000. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki.
3. Raunio A., Schulman, A. Kontula, T. (toim.) 2008. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Osa 2. s. 257­–334.
4. Ulvinen, T., Syrjänen, K. & Anttila, S. 2002. Suomen Sammalet – levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus
5. Airaksinen, O. & Kettunen, K. 2001. Natura 2000 ­ luontotyyppiopas. 2. korjattu painos. 194 s.
6. Rikkinen, J. 2008. Jäkälät ja sammalet Suomen luonnossa. 208 s.