Använding


Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fi

Målsättning

Drosera

Pinkka är en inlärningsmiljö för artkännedom producerad vid Biovetenskapliga institutionen, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet. Den är utvecklad inom huvudämnet växtbiologi, som ett led i institutionens och fakultetens utvecklingsarbete gällande studierna.

Målsättningar för Pinkka är:

  • utveckling av artkännedomsundervisningen
  • erbjuda vetenskapliga växtartkännedomshelheter av hög kvalitet
  • utgöra ett stöd för naturbaserad hobbyverksamhet och naturskydd
  • stöda botanikundervisningen i skolorna (bl.a. växt- och svampartkännedom)

Bakgrund:

  • aktuella miljöproblem
  • behov av artkännedomsutbildning och kännedom om olika livsmiljöer
  • behovet av utveckling av nya undervisnings- och kommunikationsmetoder
  • mål att effektivera verksamheten

De helheter i Pinkka som riktar sig till studerande eller forskare är i första hand ägnade att stödja studieavsnitt som ingår i olika fakulteters och institutioners studieprogram: föreläsningsserier, fältkurser, utflykter och annan undervisning. En betydande del av innehållet är ägnat för självstudier av arter och livsmiljöer.

Pinkka utvecklas också för den bio- och miljöinriktade universitetsfortbildningens behov. Pinkkas artkännedomshelheter används bland annat av Helsingfors universitets fortbildningsenhet Palmenia på de kurser som riktar sig mot aktörer inom miljöområden.

Pinkka strävar efter att stödja också den artkännedomsundervisning som ges i skolor och andra läroinrättningar. Invecklade och komplexa miljöfrågor förutsätter helhetskunskaper och ett individuellt ansvarstagande, vars grunder läggs redan i barndomen. I skolorna utgör dock bristfälliga artkännedomskunskaper och avsaknaden av lämpligt nätmaterial praktiska problem för en levande biologiundervisning. Pinkka strävar efter att underlätta dessa problem.