Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fiWebOodi

Blackboard

Moodle

52064  Växtartkännedom I (3 sp)

Förgätmigej, Myosotis, Pinkka för studerande Pinkka: Artlistan

Kursens målsättning är att lära sig artbestämma 250 av kärlväxtarter och 50 alger, mossor och lavar som är allmänt förekommande i vårt land. Genomgång av växterna görs genom användning av bl.a. pressade herbarieprover och viktiga kännetecken gås igenom. Kursen utgör baskunskap för den ekologiska fältkursens biotopavsnitt. På kursens används Pinkkas databas där alla växter finns presenterade, samt olika floror. Kursen kan utföras som självstudieavsnitt.

Som studiematerial används en systematisk artlista som är tillgänglig för dem som deltar i kursen via Moodle. I nedanstående artlista finns alla de arter som ingår i Växtartkännedom I i alfabetisk ordning enligt de vetenskapliga namnen:

Artlista i alfabetisk ordning: word | pdf

Kursen tenteras som herbarietent eller nättent där 30 arter skall artbestämmas. I tenten krävs växtens vetenskapliga och svenska namn. Två tredjedelar av arterna skall vara rätt artbestämda för godkänt vitsord. Bedömningsskala 1-5.

Kurslärare och förfrågningar: Helena Åström, e-post: helena.astrom(at)helsinki.fi