Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fiWebOodi

Blackboard

Moodle

52464 Vetenskaplig växt- och/ eller svampsamling 3-10 sp

Pinkka

Förkunskaper

Växtartkännedom I (52064) rekommenderas

Målsättningar

Studieavsnittet ger färdigheter för vetenskaplig insamling av växt- eller svampprover och rekommenderas för alla växtbiologer, ekologer, miljöbiologer och kommande ämneslärare. Växt- eller svampproverna skall vara egenhändigt insamlade, noggrant preparerade och dokumenterade. C:a 100 insamlade herbarieprover ger 3 studiepoäng, 200 prover ger 6 studiepoäng och 300 prover ger 9 studiepoäng. 330 prover eller flera ger 10 sp.

Genomförande

Växt- eller svampproverna samlas in, prepareras, monteras och dokumenteras på egen tid. Du kan själv planera samlingens artinnehåll. Samlingen kan ansluta sig till pro gradu -avhandlingen eller utgöra dess material. Samlingen kan innehålla t.ex. 100 mossor och lavar, eller vissa specifika grupper (t.ex. någon / några familjer). Samlingen kan också uppgöras genom att växter insamlas på ett visst område och grupperas biotopvis.

Proverna kan inlämnas för genomgång antingen färdigt monterade på växtark eller alternativt omonterade mellan tidningspapper, med anslutna, noggrant utskrivna etiketter. Etiketterna kan uppgöras enligt de råd som finns t.ex. i Retkeilykasvio (Hämet-Ahti et al.1998, se nedan). De vetenskapliga namnen bör följa nomenklaturen i Retkeilykasvio eller nyare vetenskapliga namn.

Litteratur

Kortfattade råd för uppgörande av herbarier finns i början av följande bok: Hämet-Ahti, L. et al. 1998: Retkeilykasvio. 4. uppl. Luonnontieteellinen Keskusmuseo. Kasvimuseo. 656 s. Användning av olika floror eller svampböcker rekommenderas. Artbeskrivningar finns också på nätet inom den virtuella artkännedomsmiljön Pinkka.

Bedömning

Herbarium, bedöms på en skala 0–5.

Ansvarsperson

Helena Åström (helena.astrom|at|helsinki.fi)