Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fiWebOodi

Blackboard

Moodle

Vetenskaplig växt- eller svampsamling i digital form

Foto: Jouni Vainio

Den vetenskapliga växt- eller svampsamlingen (kod: 52464), som ingår som studieavsnitt i växtbiologi huvudämnets fritt valbara studier, kan förutom som ett traditionellt herbarium också göras i digital form med hjälp av bildmaterial i enlighet med dessa anvisningar. Studieavsnittets omfattning är 3-10 sp. För 1 sp krävs att 50 växt- eller svamparter (eller taxon) dokumenteras i form av en samling bilder.

Materialet inlämnas till amanuens Heino Vänskä, som går igenom det.
Professor Jouko Rikkinen godkänner studieavsnittet.
Förfrågningar: fornamn.efternamn@helsinki.fi

Studieavsnittets målsättningar

Att lära sig känna igen växter eller svampar i deras naturliga livsmiljöer och att använda artbestämningslitteratur, samt fotografering och digital bildbehandling för dokumentering av proverna. Samtidigt kan du delta i uppbyggnaden av Pinkka inlärningsmiljöns artkännedomsutbud (om bildernas användning i Pinkka görs separat överenskommelse med fotografen).

Du kan själv planera samlingens artinnehåll. Samlingen kan t.ex. innehålla 50 allmänt förekommande mossor, epifytlavar, någon del av växterna inom grundartkännedomen (Växtartkännedom I), växter ur familjen Asteraceae etc.

Råd för inlämnandet av digitalt herbarium
Samlingen lämnas in för bedömning på en CD-skiva, som innehåller en samlingsmapp namngiven med det egna namnet och årtal. Samlingsmappen innehåller en inledande textfil samt ett antal bildmappar. Bildmapparnas antal är detsamma som samlingarnas helhetsmängd (dvs. en mapp uppgörs för varje art).

A. Inledande textfil, innehåll:

  • studerandens personuppgifter
  • en kort beskrivning över samlingen
  • en lista över samlingens arter i alfabetisk ordningsföljd enligt det vetenskapliga namnet

B. Bildmapparna innehåller alla bilder och etiketter som ansluter sig till en ”insamling”. På etiketterna skall växtplatsuppgifterna och annan information om bilderna framgå. Etiketten kan uppgöras enligt de råd som finns t.ex. i Retkeilykasvio (Hämet-Ahti et al. 1998). I varje bildmapp skall det finnas ett tillräckligt bildmaterial för att den presenterade växten eller svampen skall kunna artbestämmas (t.ex. livsmiljö, habitusbild, närbild av blomman eller frukten, samt bladet, eller bilder av någon annan struktur som är relevant för artbestämningen).

Fundera själv hur varje art bäst kunde presenteras och artbestämmas i en nätinlärningsmiljö!

Namnge bilderna i bildmapparna på följande sätt:

RanaurViVi1a (Ranunculus auricomus Viivi Virtanen samling 1a = livsmiljö)
RanaurViVi1b (R. auricomus Viivi Virtanen samling 1b = habitusbild)
RanaurViVi 1c (R. auricomus Viivi Virtanen samling 1c = blomma)
RanaurViVi1d (R. auricomus Viivi Virtanen samling 1d = mellanblad)
RanaurViVi1e (R. auricomus Viivi Virtanen samling 1e = lågblad)
osv.

I namnförkortningarna används alltså släktnamnets och artnamnets tre första bokstäver, samt de två första bokstäverna för det egna för- och efternamnet. För varje insamling används en fortlöpande numrering och de enskilda bilderna ges en liten bokstav.

Flera insamlingar kan dokumenteras för samma växt- eller svampart, men då bör alla t.ex. vara från olika växtplatser.

Exempel:
RanaurViVi2a (Ranunculus auricomus Viivi Virtanen samling 2a = annan livsmiljö)
RanaurViVi2b (R. auricomus Viivi Virtanen samling 2b = habitusbild)
osv.

Namnen bör följa nomenklaturen i Retkeilykasvio eller nyare vetenskapliga namn