Pinkka
Viksbågen 1 (PB 65)
00014 Helsingfors universitet

pinkka-info|at|helsinki.fi

Kontakt- och ansvarsperson för de svenskspråkiga sidorna:

helena.astrom|at|helsinki.fiWebOodi

Blackboard

Moodle

PTARH304 Trädgårdsväxter, artkännedomKursinfo | Artlistor

Pinkka-helheter: Perenner och gruppväxter | Vedartade prydnadsväxter | Näringsväxter


Trädgårdsväxternas artkännedom är en obligatorisk studieprestation för studerande inom huvudämnet växtproduktionsbiologi som i sina magisterstudier ämnar specialisera sig inom trädgårdslära.

Artkännedom är en del av kursen i trädgårdsväxternas botanik (5 sp), där man bekantar sig med trädgårdsväxternas (växter som används vid anläggning av grönområden, övriga prydnadsväxter, näringsväxter) gruppering, grupperingens principer, samt namngivning av trädgårdsväxter och grunderna för identifiering. Vid kontaktundervisningen behandlas också trädgårdsväxternas historia (starten av odling, användning, förädling), geografi och ekologi, samt odlade växters spridning i naturen (problemet med invasiva arter). Kursen arrangeras vartannat år. Ansvarslärare är universitetslektor Leena Lindén.

I artkännedomsavsnittet av kursen om trädgårdsväxternas botanik ingår de viktigaste trädgårdsväxtarter som odlas eller används vid anläggning av grönområden i Finland (perenner och gruppväxter, näringsväxter, samt vedartade växter, totalt 420 taxa).

Artkännedomen läses huvudsakligen på egen hand. Vid Institutionen för lantbruksvetenskaper finns en kurssal för inlärning av växtarter, där studerande kan använda sig av en samling herbarieprover över trädgårdsväxterna. En stor del av arterna som ingår i artkännedomen finns i Helsingfors universitets botaniska trädgård i Kajsaniemi och Gumtäkt. I samband med studieavsnittets kontaktundervisning besöks dessa trädgårdar, samt det arboretum som finns i nära anslutning till kampusområdet i Vik.

Trädgårdsväxternas artkännedom tenteras i allmänhet med hjälp av herbarieprover. Tenter ordnas en gång per månad i kurssalen för växtinlärning vid Institutionen för lantbruksvetenskaper. I samband med kontaktundervisningen ordnas ett tillfälle där växterna kan tenteras i Gumtäkts trädgård. Timlärare Ilpo Kuokka bedömer artkännedomstenterna och konservator Irma Järvinen ansvarar för herbariesamlingen.

Forskningstekniker Marja Calonius och universitetslektor Leena Lindén har skrivit växtbeskrivningarna. Svenska översättningar av artbeskrivningarna finns delvis för perennerna och gruppväxterna De växter som har svenska beskrivningar är utmärkta i artlistan med röd text. Artbeskrivningarna öppnas i databasen på finska – för de växter som har en beskrivning på svenska kan språket bytas genom att välja svenska som språk i den övre balken. De svenska översättningarna har gjorts av NaK Anna Jacobs med hjälp av stöd från RHH, Rektorsdelegationen för högskoleutbildningen i Helsingfors.